Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Význam dítěte pro rodinu v proměnách času
Název práce v češtině: Význam dítěte pro rodinu v proměnách času
Název v anglickém jazyce: Meaning of a child for family over changing times
Klíčová slova: rodina, dětství, dítě předškolního věku, potřeby dítěte, hodnota dítěte
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2011
Datum zadání: 29.02.2012
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
Zásady pro vypracování
Prostudovat a analyzovat odbornou literaturu týkající se proměn rodiny, proměn pohledů na dítě a dětství. Zaměřit se především na význam dítěte pro rodinu v proměnách času. Dohledat závěry výzkumů týkajících se této problematiky. Zpracovat současný pohled společnosti na dítě a dětství.
Praktickou část realizovat formou kvalitativního šetření ve vybraných rodinách se zaměřením na hodnoty, tradice a společné využití volného času.
Seznam odborné literatury
Chrástka, M. Metody pedagogického výzkumu. Praha : Grada 2007.
Kropáčková, J. a kol. Dítě předškolního věku dříve a dnes. Praha : PedF UK Praha 2008.
Helus, Z. Sociální psychologie pro pedagoggy. Praha : Grada 2008.
Horská, P. Kučera, M. a kol. Dětství, rodina a stáří v dějinách Evropy. Praha : Panorama 1990.
Helus, Z. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
Matoušek, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : SLON 1993.
Opravilová, E. Předškolní pedagogika 1. Smysl a proměny dětství. Liberec : TUL 2002¨
Matějček, Zl Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha : SPN 1992
Pražák, F. Výzkum českého dítěte. Praha : nakl. Václav Petr 1945
Pražák, F. O budoucnosti dítěte československého. Praha : Melantrich 1920.
Lenderová, M. Rýdl, K. Radostné dětství? Praha : Nakl. Ladislav Horáček 2006.
Předběžná náplň práce
1. Rodina - instituce a síť vzájemných vztahů (uvedení do problému, proměny rodiny)

2. Proměny dětství (postavení dítěte v rodině) se zaměřením na specifika českého rodinného prostředí

3. Význam dítěte pro rodinu

4. Praktickou část realizovat formou rozhovoru a dotazníku doplněnou analýzou rod. dokumentace (alba, kroniky) a analýzou dětské výtvarné práce na téma (co nejraději a nejčastěji doma děláte)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK