Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hierarchie a chování člověka. BDSM jako alternativní sexuální chování.
Název práce v češtině: Hierarchie a chování člověka. BDSM jako alternativní sexuální chování.
Název v anglickém jazyce: Hierarchy and human behavior. BDSM as an alternative sexual behaviour.
Klíčová slova: hierarchie, dominance, sex, submisivita, BDSM, sadismus, masochismus, sadomasochismus, bondage, deviace, parafilie, sexuální praktiky, sexuální vzrušení, sexuální aktivity, roleplay, bolest, SM, výprask, fetiš, leathersex, reprodukce, narcismus, evoluční psychologie, reprodukční strategie, strategie, taktika, biologie chování, chování, dědičnost, etologie, behaviorální ekologie, pornografie, SEM, sexuálně motivované trestné činy, znásilnění, zneužití, násilí, domácí násilí
Klíčová slova anglicky: hierarchy, dominance, sex, submissiveness, BDSM, sadism, masochism, sadomasochism, bondage, deviation, sexual practice, sex arousal, sexual aktivity, sex play, roleplay, sexual games, SM, spank, fetish, leathersex, reproduction, narcisim, evolutionary psychology, strategy, reproduction strategy, behavioral stratégy, tactic, biology of behavior, behavior, heredity, ehtology, behavioral ekology, pornography, sexually explicit matherials, SEM, sex crimes, rape, abuse, violence, domestic violence,
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sexuologický ústav 1.LF a VFN v Praze (11-00390)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.09.2008
Datum zadání: 13.08.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.08.2014
Datum a čas obhajoby: 12.07.2016 09:00
Místo konání obhajoby: knihovna Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN, Ke Karlovu 11, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.07.2016
Oponenti: doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D.
  doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
 
 
Seznam odborné literatury
ALCOCK J. Animal Behavior: An Evolutionary Approach. 10th . Sunderland: Sinauer Associates , 2013.
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION. Paraphilic Disorders DSM-5 Fact Sheet. 2013 [online] [cit. 26.3. 2016]. Dostupné z: http://www.psychiatry.org/dsm5.
CARRINGTON K., PHILLIPS J. Domestic Violence in Australia an Overview of the Issues. 2007 [online] [cit. 26.3. 2016]. Dostupné z: http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/Publications_Archive/archive/Domviolence.
CROSS P. A., MATHESON K. Understanding sadomasochism: An empirical examination of four perspectives. Journal of Homosexuality.2006, 50, 2-3, 133-166.
DAVIES N. B., KREBS J. R., WEST S. A. An Intorduction to Behavioural Ecology . 4.: Wiley-Blackwell, 2012.
DAWKINS R. The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 1976.
ERNULF K. E., INNALA S. M. Sexual Bondage - A Review and Unobtrusive Investigation. Archives of Sexual Behavior.1995, 24, 6, 631-654.
GANGESTAD S. W., SIMPSON J. A., COUSINS A. J., GARVER-APGAR C. E., CHRISTENSEN P. N. Women's preferences for male behavioral displays change across the menstrual cycle. Psychological Science.2004, 15, 3, 203-207.
JOZIFKOVA E. Consensual Sadomasochistic Sex (BDSM): The Roots, the Risks, and the Distinctions Between BDSM and Violence. Current Psychiatry Reports.2013, 15, 9, 392.
KOLMES K., STOCK W., MOSER C. Investigating bias in psychotherapy with BDSM clients. Journal of Homosexuality.2006, 50, 2-3, 301-324.
KRIENERT J. L., WALSH J. A., MATTHEWS K., MCCONKEY K. Examining the Nexus Between Domestic Violence and Animal Abuse in a National Sample of Service Providers. Violence and Victims.2012, 27, 2, 280-295.
LLAURENS V., RAYMOND M., FAURIE C. Ritual fights and male reproductive success in a human population. Journal of Evolutionary Biology.2009, 22, 9, 1854-1859.
MORAN M. DSM to Distinguish Paraphilias From Paraphilic Disorders. Psychiatric news. 2013, 48, 9, 261.
NEWMAHR S. Power Struggles: Pain and Authenticity in SM Play. Symbolic Interaction.2010a, 33, 3, 389-411.
POWLS J., DAVIES J. A Descriptive Review of Research Relating to Sadomasochism: Considerations for Clinical Practice. Deviant Behavior.2012, 33, 3, 223-234.
REIERSOL O., SKEID S. The ICD diagnoses of fetishism and sadomasochism. Journal of Homosexuality.2006, 50, 2-3, 243-262.
REVISE F65. ICD Revision White Paper. 2009 [online] [cit. 26.3. 2016]. Dostupné z: http://www.revisef65.org/icd_whitepaper.html.
REVISE F65. Denmark has as the first European country taken the political decision to remove SM as a diagnosis. 2010a [online] [cit. 26.3. 2016a]. Dostupné z: http://www.revisef65.org/denmark.html.
REVISE F65. The Norwegian Directorate of Health takes sexual minorities off the sick list. 2010c [online] [cit. 26.3. 2016c]. Dostupné z: http://www.revisef65.org/friskmelding_eng.html.
REVISE F65. SM versus abuse. 2013 [online] [cit. 26.3. 2016]. Dostupné z: http://www.revisef65.org/violence.html.
SAGARIN B. J., CUTLER B., CUTLER N., LAWLER-SAGARIN K. A., MATUSZEWICH L. Hormonal Changes and Couple Bonding in Consensual Sadomasochistic Activity. Archives of Sexual Behavior.2009, 38, 2, 186-200.
SIMMONS L. W., RHODES G., PETERS M., KOEHLER N. Are human preferences for facial symmetry focused on signals of developmental instability? Behavioral Ecology.2004, 15, 5, 864-871.
THORNHILL R., PALMER C. T. A natural history of rape. Cambridge, England: The MIT Press, 2000.
TIPLADY C. M., WALSH D. B., PHILLIPS C. J. C. Intimate partner violence and companion animal welfare. Australian Veterinary Journal.2012, 90, 1-2, 48-53.
TRIVERS R. L., WILLARD D. E. Natural selection of parental ability to vary the sex ratio of offspring. Science.1973, 179, 4068, 90-92.
VANPE C., MORELLET N., KJELLANDER P., GOULARD M., LIBERG O., HEWISON A. J. M. Access to mates in a territorial ungulate is determined by the size of a male's territory, but not by its habitat quality. Journal of Animal Ecology.2009, 78, 1, 42-51.
WEINBERG M. S., WILIAMS C. J., MOSER C. The Social Constituents of Sadomasochism. Social problems.1984, 31, 4, 379-389.
WEINBERG T. S. Sadomasochism and the social sciences: A review of the sociological and social psychological literature. Journal of Homosexuality.2006, 50, 2-3, 17-40.
WIKIPEDIA. Cycle of Abuse. 2013a [online] [cit. 26.3. 2016]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Cycle_of_abuse#cite_ref-Walker_1-1.
WEISS P. Sexualni deviace. Praha: Portal, 2002.
WOMEN'S AID. Domestic Violence:Frequently Asked QuiestionsFactsheet 2009. 2009 [online] [cit. 26.3. 2016]. Dostupné z: http://www.womensaid.org.uk/.

Předběžná náplň práce
Abstrakt Preference pro sexuální vzrušení zesílenými projevy dominance a submisivity v sexu je označovaná podle ICD 10 jako F65.5 sadomasochismus, a v běžné komunikaci jako BDSM. Tyto preference by mohly mít evolučně biologické kořeny, tedy ultimátní příčinu vzniku. Mohly být odvozeny od behaviorální strategie, která umožňuje jedinci dosáhnout vyššího reprodukčního úspěchu. Muži i ženy, které vzrušoval podřízený partner, měli více mužů mezi příbuznými. Muži se pak vnímali jako atraktivnější. Naopak jako atraktivnější se označily ženy, které vzrušoval výše postavený partner. Synové párů s hierarchickou nerovností mezi partnery měli více sourozenců, než synové párů osob, které si byly rovny na střední úrovni dominance, a více než páry, kde se žádný z rodičů tomu druhému nepodřizoval. Dcery párů s hierarchickou nerovností mezi rodiči měly více bratrů, než dcery párů, kde se žádný z rodičů tomu druhému nepodřizoval. Počet a pohlaví potomků i atraktivita osoby jsou přitom faktory, které souvisí s vyšší, reprodukčním úspěchem. Páry s hierarchickou nerovností si vedly z hlediska počtu potomků úspěšněji bez ohledu na to, zda výše postaveným partnerem byl muž nebo žena. Jedinci, kteří preferovali hierarchickou nerovnost, uvedli s větší pravděpodobností, že je hierarchická nerovnost sexuálně vzrušuje. Jak preference partnera, tak spouštěče sexuálního vzrušení by tedy mohly být projevem reprodukční strategie. Odpovědi na otázky vztahující se k sociální hierarchii nekorelovaly s preferencemi pro svazování, ale korelovaly se sexuálním vzrušením hierarchickým rozdílem u městské populace mladých osob. Fenomén BDSM by tak mohl zahrnovat jak chování odvozené z hlavnísubmisivně-dominantníreprodukční strategie, tak chování odvozené z jiných reprodukčníchstrategií. Konsensuální sadomasochistický sex (BDSM) je tedy zřejmě zesílené adaptivní chování založené na přirozených schématech reprodukčního chování. To by vysvětlovalo i širokou oblíbenost mírných forem tohoto chování.
Se změnou dostupnosti sexuálně dostupných materiálů (SEM) po roce 1989 počet znásilnění a jiných sexuálně motivovaných trestných činů nevzrostl. Počet zneužití a počet méně závažných trestných činů klesl. Lze předpokládat, že tolerance k některým typům SEM materiálů počet sexuálně motivovaných trestných činů nezvyšuje, naopak snižuje.
Práce obsahuje poznatky o osobách s BDSM preferencí. Specialisté pečující o tyto osoby by si měli být vědomi rizik, se kterými se tyto osoby střetávají v partnerských vztazích a v komunitách. Schopnost realizovat BDSM preference konsensuálně zabraňuje vzniku psychického i fyzického týrání. Společnost by měla usnadnit přístup k pravdivým informacím a nestigmatizovat BDSM preference. Tomu by mohla napomoci tolerance BDSM jako formy sexuálního chování obdobně, jako tomu je u homosexuality.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Preferences for sexual arousal by overstated dominance and submission in sex is categorized as F65.5, sadomasochism, according to ICD, but this behaviour is called BDSM among the general public. The ground of these preferences could be ultimately biological. These preferences reflect behavioural strategy which enables to gain higher reproductive success. Men and women who were sexually aroused by a submissive partner had more male relatives than men and women with other preferences. Contrary to the women, the dominant men reported themselves as more attractive. Women who were aroused by a higher-ranking partner considered themselves more attractive. Sons of couples in which was hierarchical disparity had more siblings than sons of “equal” couples or couples with no hierarchical disparity. Daughters of hierarchically disparate couples had more brothers than daughters of “both dominant” partners. Concurrently, number and gender of offspring as well as self-reported attractiveness are likely to be criteria of the reproductive success in humans. It is also interesting that hierarchically disparate couples, without regard to gender of higher-ranking partner, reached higher reproductive success than “equal” couples. Individuals who preferred higher- or lower-ranking partner were also aroused by hierarchical disparity. Therefore, the preference for higher- or lower-ranking partner who serves as a trigger of sexual arousal could be the reproductive strategy. Among urban young people, the preference for social hierarchy was not correlated to the preference for bondage, but the preference for hierarchical disparity in sex, and thus the phenomenon of BDSM could reflect not only submissive and dominant reproductive strategy, but also other strategies. Nonetheless, consensual BDSM can be seen as an adaptive behaviour which stems from the natural reproductive strategy and that would explain the general popularity of moderate forms of BDSM.
Accessibility of sexually explicit materials (SEM), which had been banned in Czech Republic before 1989, did not increase the number of rapes and other sexual assaults. The number of sexual abuses and less serious unlawful actions even decreased. It can be assumed that availability of SEM rather decreases than increases the incidence of sex crimes.
This work contains basic and extended information about persons who prefer BDSM. The specialists should be aware of issues and risks that these persons meet in relationships and communities. This work also indicates that the ability to perform consensual BDSM protects from sexually motivated unlawful actions and abuses. Therefore, our society should improve the access to the factual information and not stigmatize persons with these preferences. In the context of my observations, BDSM could be viewed as a form of alternative sexual behaviour, similar to homosexuality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK