Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv muzikoterapie na stabilitu a reaktibilitu u vertebrogenních pacientů z pohledu fyzioterapeuta Objektivizace pomocí posturografu
Název práce v češtině: Vliv muzikoterapie na stabilitu a reaktibilitu u vertebrogenních pacientů z pohledu fyzioterapeuta
Objektivizace pomocí posturografu
Název v anglickém jazyce: The influence of music therapy on stability and reactibility of vertebrogenic patients as viewed by a physiotherapist
Objectivisation by the posturography
Klíčová slova: muzikoterapie, stabilita, reaktibilita, vertebrogenní poruchy, posturografie
Klíčová slova anglicky: music therapy, stability, reactibility, vertebral issues, posturography
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: PhDr. Markéta Gerlichová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2011
Datum zadání: 13.10.2011
Datum a čas obhajoby: 28.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01226)
Oponenti: MUDr. Tereza Gueye, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této práce bylo zjistit, zda lze pomocí vybraných prvků muzikoterapie docílit změn stability a reaktibility u vertebrogenních pacientů. K objektivnímu zhodnocení výsledků byla zvolena metoda posturografie. Jako vedlejší cíl bylo stanoveno zhodnocení subjektivních změn obtíží a zhodnocení výhod a nevýhod integrace muzikoterapeutických prvků do fyzioterapeutické jednotky. Podklady pro splnění vedlejších cílů výzkumu byly získány pomocí dotazníku.
V teoretické části práce je pojednáno o muzikoterapii, posturální motorice, posturografii a vertebrogenních obtížích a jejich etiologii. Součástí je též kapitola o psychosomatice.
V rámci praktické části bakalářské práce proběhlo 10 sezení muzikoterapie s cílem ovlivnit pohybový aparát a následně reaktibilitu a stabilitu probandek.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this study is to find out, if we are able to change stability and reactibility of patients with vertebral issues by using selected elements of musical therapy. To evaluate objectively the results the posturography was used. As an ulterior aim I chose to evaluate respondent's subjective feelings about changes in their vertebral issues and to compare advantages and disadvantages of integrating musical therapy into therapeutical unit. Materials used to fulfill ulterior aims were taken by a questionnaire.
In the theoretical part I am writing about musical therapy, postural motor skills, posturography and about vertebral issues with its etiology. A chapter in this theoretical part is about psychosomatics.
For practical part of the theses I prepared 10 musical therapy sessions. Main aim of these sessions was to influent musculosceletal system, reactibility and stability of respondents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK