Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vyšetření úchopu u neurologických pacientů - po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku
Název práce v češtině: Vyšetření úchopu u neurologických pacientů - po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku
Název v anglickém jazyce: Hand-grip examination of neurological patients after stroke and traumatic brain injury
Klíčová slova: 1. cévní mozková příhoda 2. traumatické poranění mozku 3. funkce ruky 4. úchop 5. vyšetření úchopu 6. standardizované testování
Klíčová slova anglicky: 1. stroke 2. traumatic brain injury 3. hand function 4. grip/handgrip 5. handgrip examination 6. standardized tests
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: Bc. et Bc. Zuzana Rodová, M.Sc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2011
Datum zadání: 12.10.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2012 09:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2012
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01225)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Seznam odborné literatury
1) AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 7. vyd. Praha: Galén, 2011, 351 s. ISBN 978-80-7262-707-3.
2) BARECCA, S.; GOWLAND, C.; STRATFORD, P. (2004). Development of the Chedoke Arm and Hand Activity Inventory: Theoretical constructs, item generation, and selection. Top Stroke Rehabil; 11(4): s. 31-42.
3) BARECCA, S.; STRATFORD, P.; MASTERS, L.; LAMBERT, C.; GRIFFITHS, J. (2006). Comparing 2 versions of the Chedoke Arm and Hand Activity Inventory with the Action Research Arm Test. Phys Therapy; 86(2): s. 245-253.
4) BAUER, Jiří. Cévní onemocnění mozku. In NEVŠÍMALOVÁ, S.; RŮŽIČKA, E.; TICHÝ, J. a kol.: Neurologie. Praha : Galén, 2002. 367 s. ISBN 80-7262-160-2.
5) BERANOVÁ, Hana. Jemná motorika ruky u vybraných neurologických symptomů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 60 s. Vedoucí práce Martina Šlachtová.
6) BRÚHNOVÁ, L. Testování úchopu jako základ pro nácvik úchopových forem. Rehabilitácia, 2002, 2, č. 35, s. 102-104, ISSN 0375-0922.
7) CARRARO, Lorenzo. Obnova pohybu po cévní mozkové příhodě: návod pro středoškolské rehabilitační pracovníky. [1. vyd.]. Praha: REHALB, 2002, 125 s.
8) ČÍŽKOVÁ, Klára; STYBOROVÁ, Marta; ŽÍLOVÁ, Tereza. Člověk po poranění mozku na zdravotně-sociálních odborech: jak můžete pomoci?. 1. vyd. Praha, 2011, 48 s. ISBN 978-80-904357-4-2.
9) DE SOUZA, LH.; LANGTON-HEWER R.; MILLER S. Assessment of recovery of arm control in hemiplegic stroke patiens. Arm function test. International Rehabilitation Medicine, 1980, vol. 2, s. 3-9.
10) DESROSIERS, Johanne; HÉBERT, Réjean; DUTIL, Élisabeth; BRAVO, Gina. Development and reliability of an upper extremity function test for the elderly : The TEMPA. Canadian Journal of Occupational Therapy, 1993, no. 1, vol. 60, s. 9-16.
11) DISMAN, M. Jak se vyrábí sociologická znalost. 6. dotisk 3. vyd. Praha: Karolinum, 2009. 372 s. ISBN 978-80-246-0139-7.
12) DRÁBEČKOVÁ, Pavla. Jebsen-Taylor- standardizované hodnocení pro jemnou a hrubou motoriku HKK. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2009. 62 s. Vedoucí práce Olga Nováková.
13) DYLEVSKÝ, I. Funkční anatomie. 1.vydání. Praha : Grada, 2009. 544 s. ISBN 978-80-247-3240-4.
14) EDMANS, Judi. Occupational therapy and stroke. 2nd ed. Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2010, 245 s. ISBN 14-051-9266-6.
15) FEIGIN, Valery L.; KALVACH, Pavel. Cévní mozková příhoda: prevence a léčba mozkového iktu. 1. české vyd. Praha: Galén, 2007, 207 s. ISBN 978-80-7262-428-7.
16) FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: Jak zkoumat lidskou duši. 1.vyd. Praha: Portál, 2000, 255 s. ISBN 80-717-8367-6.
17) FIALOVÁ, Kateřina. Úchop. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2007. 69 s. Vedoucí práce Jan Vacek.
18) GROSS, Jeffrey M, Joseph FETTO a Elaine Rosen SUPNICK. Vyšetření pohybového aparátu. Vyd. 1. Překlad Martina Zemanová, Jan Vacek. Praha: Triton, 2005, 599 s. ISBN 80-725-4720-8.
19) HABŠUDOVÁ, M. Špeciálne pomôcky na precvičovanie a zlepšenie jemnej motoriky rúk. Rehabilitácia, 2000, 33, č. 4, s. 240-247, ISSN 0375-0922.
20) HADRABA, Ivan. Úchop v protetice. Ortopedická protetika [online]. 1999, č. 5, [cit. 2012-05-05]. Dostupný z WWW: <http://www.ortotikaprotetika.cz/oldweb/Wc2bfee47eea.htm>.
21) HALADOVÁ, Eva; NECHVÁTALOVÁ, Ludmila. Vyšetřovací metody hybného systému. Vyd. 2. nezm. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2005, 135 s. ISBN 80-701-3393-7.
22) HARDIN, M. (2002). Assessment of hand function and fine motor coordination in the geriatric population. Topics in Geriatric Rehabilitation, 18 (2), s. 18-27.
23) HAŠKOVCOVÁ, Helena. Informovaný souhlas: proč a jak?. 1. vyd. Praha: Galén, 2007, 104 s. ISBN 978-807-2624-973.
24) HELLER, Andrew, Derick T. WADE, Victorine A. WOOD, Alan SUNDERLAND, HEWER a Elizabeth WARD. Arm function after stroke: measurement and recovery over the first three months. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry. 1987, č. 50, s. 714-719. Dostupné z:http://jnnp.bmj.com/content/50/6/714.full.pdf
25) HENDERSON, Anne; PEHOSKI, Charlane. Hand function in the child: foundations for remediation. Vyd.2. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, 2006, 480 s. ISBN 03-230-3186-2.
26) HERZIG, R. aj. Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2007, vol. 3.
27) HILLEROVÁ, L., MIKULECKÁ, E., MAYER, M., VLACHOVÁ, I. (2006) Statistické vlastnosti nové škály - Skóre vizuálního hodnocení funkčního úkolu ruky u pacientů po cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3, s. 107-111, ISSN 1211-2658.
28) HUNTER, S.M.; CROME, P. Hand function and stroke. Reviews in Clinical Gerontology, 2002, no. 12, s. 68–81.
29) CHING-LJN, Hsieh; I-PING, Hsueh; FU-MEI, Chiang; PO-HSIN, Ljn. Inter-rater reliability and validity of the Action Research arm test in stroke patiens. Age and Ageing, 1998, vol. 27, s. 107-113.
30) JANIŠOVÁ, K. Ergoterapie ruky. Bakalářská práce, Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury. [on line]. 2003, [cit. 2012-05-05]. Dostupnost z www: <http://www.hcvsetin.cz/ftk/semi/baka_kamca.htm>
31) JELÍNKOVÁ, Jana, Mária KRIVOŠÍKOVÁ a Ludmila ŠAJTAROVÁ. Ergoterapie. Vyd. 1. Praha, 2009. ISBN 978-807-3675-837.
32) JH, van Tuijl; YJM, Janssen-Potten; HAM, Seele. Evaluation of upper extremity motor function tests in tetraplegics. Spinal Cord, 2002, vol. 40, s. 51 - 64.
33) KALITA, Zbyněk. Akutní cévní mozkové příhody: diagnostika, patofyziologie, management. 1. vyd. Praha: Maxdorf, c2006, 623 s. ISBN 80-859-1226-0.
34) KALVACH, Z. Cévní onemocnění mozku a míchy – In Jedlička, P. – Keller, O. Speciální neurologie. Praha: Galén, Karolinum, 2005, s. 73-106. ISBN 80-7262-312-5, ISBN 80-246-1079-5
35) KOLÁŘ, Pavel. Rehabilitace v klinické praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 2009, 713 s. ISBN 978-80-7262-657-1.
36) KOZEL, Roman; MYNÁŘOVÁ, Lenka; SVOBODOVÁ, Hana. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 304 s. ISBN 978-80-247-3527-6.
37) KRATOCHVÍLOVÁ, Lenka. Vliv akupresury na hybost a spasticitu dětí s dětskou mozkovou obrnou. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 93 s. Vedoucí práce Michal Mayer.
38) KRAUSOVÁ, Z. Přednáška z předmětu Biomechanické přístupy – Vyšetření ruky. Praha: Univerzita Karlova. 1. lékařská fakulta, 2006.
39) KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 364 s. ISBN 978-802-4726-991.
40) KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 175 s. ISBN 978-80-247-2713-4.
41) LIPPERT-GRÜNER, Marcela. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 350 s. ISBN 80-7262-317-6.
42) MACHÁČKOVÁ, K.; VYSKOTOVÁ, J.; OPAVSKÝ, J.; SOCHOROVÁ, H. (2007) Diagnostika poruch senzomotorických funkcí ruky pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě. Rehabilitace a fyzikální lékařství, č.3, s. 114-121, ISSN 1211-2658.
43) MACHÁČKOVÁ, Kateřina; VYSKOTOVÁ, Jana; OPAVSKÝ, Jaroslav; SOCHOROVÁ, Hana. The assessment of the extent of the recovery of hand sensorimotor functions in the group of rehabilitated patiens after stroke in the post-acute stage. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica [online]. September 2009, vol. 40, no. 1, [cit. 2012-04-22]. Dostupný z WWW:http://www.gymnica.upol.cz/index.php/gymnica/article/view/178/156
44) MAŇÁK, Pavel. Čtení (nejen) o ruce. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008, 119 s. ISBN 978-80-244-2051-6 (BROž.).
45) MASUR, Harald. Scales and scores in neurology: quantification of neurological deficits in research and practice. Stuttgart: Thieme, 2004, 448 s. ISBN 3-13-130951-2.
46) MAYER, M.; HLUŠTÍK, P. (2004). Ruka u hemiparetického pacienta. Neurofyziologie, patofyziologie, rehabilitace Rehabilitácia, vol. 41, 1, s. 9-13, ISSN 0375-0922.
47) METLSÓKOVÁ, K. Metodika na zlepšenie úchopovej schopnosti ruky používaná v rámci rehabilitácie. Rehabilitácia, 2008, č. 3, 45, s. 160-171, ISSN 0375-0922.
48) MIKULKOVÁ, Zdeňka. Léčebně-rehabilitační plán a postup po úraze předloktí nebo ruky. Brno:Masarykova Univerzita, 2010. 56 s. Vedoucí práce Lukáš Karter.
49) MIOVSKÝ, Michal. Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 332 s. ISBN 80-247-1362-4.
50) NEDELEC, Bernadatte; DION, Karyne; CORREA, José A.; DESROSIERS, Johanne. Upper Extremity Performance Test for the Elderly (TEMPA): Normative Data for Young Adults. Journal of Hand Therapy, 2011, 24, s. 31-43.
51) NOWAK, Dennis A. Handfunktionsstiorungen in Der Neurologie Klinik Und Rehabilitation. Vyd.1. Berlin: Springer Verlag, 2011. ISBN 978-364-2172-564.
52) PFEIFFER, Jan. Ergoterapie: základní informace o oboru pro všechny pracovníky v rehabilitaci. [1. vyd.]. Praha: REHALB, 2001, 77 s.
53) PFEIFFER, Jan. Ergoterapie II: učebnice pro zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1990, 169 s. ISBN 80-201-0004-0.
54) POWELL, Trevor J. Poškození mozku: praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010, 197 s. ISBN 978-80-7367-667-4.
55) SMRČKA, Martin. Poranění mozku. 1. vyd. Praha: Grada, 2001, 272 s. ISBN 80-7169-820-2.
56) SVOZÍLKOVÁ, Pavlína. Purdue Pegboard - standardizovaný test pro jemnou motoriku horní končetiny. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. 59 s. Vedoucí práce Zuzana Rodová.
57) ŠEJDOVÁ, Petra. Vyšetření úchopu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Praha, 2006. 76 s. Vedoucí práce Ludmila Hamáčková.
58) TOMISOVÁ, D., OPAVSKÝ, J. (2009). Hodnocení motoriky ruky pacientů v chronickém stadiu po cévní mozkové příhodě - tapping testem prstů a testem devíti otvorů a kolíků. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 1, 11-15.
59) UMPHRED, Darcy Ann. Neurological rehabilitation. 5th ed. St. Louis, Mo.: Mosby Elsevier, c2007, 1257 s. ISBN 0-323-03306-7.
60) VAŇÁSKOVÁ, Eva. Testování v neurorehabilitaci. Neurologie pro praxi, 2005, vol. 6, s. 311-314.
61) VÉLE, František. Kineziologie pro klinickou praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 1997, 271 s. ISBN 80-7169-256-5.
62) VYSKOTOVÁ, Jana; VAVERKA, František. A test of manipulation functions using the constructional set „Ministav“ in physiotherapy and the verification of its reliability. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis : Gymnica [online]. May 2007, vol. 37, no. 3, [cit. 2011-10-19]. Dostupný z WWW: <http://www.gymnica.upol.cz/index.php/gymnica/article/view/39/36>. ISSN 12121185.
63) WHITFIELD, Peter C. Head injury: a multidisciplinary approach. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 309 s. ISBN 978-0-521-69762-0.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá vyšetřením úchopu u neurologických pacientů (po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku). Hlavním cílem mé bakalářské práce bylo vyhledání testů, kterými terapeuti v praxi vyšetřují úchop a manipulaci s předměty. Dílčím cílem bylo vybrání a praktické vyzkoušení jednoho testu z těchto nalezených. Práce je rozdělena do dvou částí - teoretické a praktické. Teoretická část poskytuje základní informace o cévní mozkové příhodě a traumatickém poranění mozku. Podrobněji je rozebrána ruka jako velmi důležitý orgán, který člověku umožňuje uchopování a manipulaci s předměty. Popisuje jednotlivé druhy úchopu, fáze úchopu a poté nabízí škálu testů, kterými se úchop vyšetřuje. Testy jsou rozděleny podle hodnotícího kritéria (čas, počet dosažených bodů a jiný údaj). Praktická část poskytuje stručný popis testování neurologických pacientů Frenchayským testem paže, který byl pro praktické vyzkoušení vybrán. Vyšetření bylo provedeno na 10 pacientech Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze. Z výsledků testování je vyvozen závěr, který potvrzuje vhodnost užívání tohoto testu pro ergoterapeuty v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with the handgrip examination of patients (after stroke and traumatic brain injury). The main objective of this bachelor´s thesis is searching for tests, which in practice investigate handgrip and manipulation of objects. The next aim was to choose and test one of the found handgrip tests. This thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part presents the basic information about the stroke and traumatic brain injury. The thesis deals in more detail especially with the hand as a very important part of human body that enable people to handgrip and manipulate with objects. It also describes different types of grip, phase grip and offers a scale of tests for handgrip examination. Tests are divided according to score - time, point and different indication. The practical part presents the description of the testing neurological patients with Frenchay arm test that was chosen for practical testing. This test was performed on the sample of ten neurological patients of the Department of Neurology in Prague. From the obtained results of the practical assessments the conclusion has been drawn - results confirm the suitability of using this selected handgrip test for occupational therapist in Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK