Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Školství z pohledu inspekčních zpráv
Název práce v češtině: Školství z pohledu inspekčních zpráv
Název v anglickém jazyce: Educational system from the perspective of inspection reports
Klíčová slova: Česká školní inspekce, inspekční zpráva, priority vzdělávání, evaluace/hodnocení, podmínky, průběh a výsledky vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Czech School Inspectorate, inspection reports, educational priorities, evaluation/assesment, conditions, course and results of education
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.03.2012
Datum zadání: 30.03.2012
Datum a čas obhajoby: 13.09.2013 09:15
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:20.06.2013
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: RNDr. Jindřich Kitzberger
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá posouzením obsahu inspekčních zpráv České školní
inspekce v kontextu hlavních strategických dokumentů české vzdělávací politiky od
vydání Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha)
v roce 2001. Práce obsahuje historický úvod o vývoji státního dozoru nad školami
v českých zemích a vymezení kompetencí České školní inspekce, která v současné
době provádí externí hodnocení škol. ČŠI poskytuje prostřednictvím inspekčních
zpráv zpětnou vazbu školám a souhrnnými výročními zprávami zpětnou vazbu
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Diplomová práce zkoumá soulad
obsahu inspekčních zpráv s obsahem strategických dokumentů MŠMT.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation focuses on the assessment of the content of the inspection reports
of the Czech School Inspectorate (CSI) in the context of the main stategical
documents concerning the Czech educacional policy since the publication of the
National Programme of the Development of Education in the Czech Republic (The
White Book) in 2001. The thesis comprises of the historical introduction of the state
supervision over schools in Bohemia and the extent of competency of the Czech
School Inspectorate, which is currently conducting the schools external evaluation.
The CSI provides the feedback to the schools through the inspection reports and the
feedback to the Ministry of Education, Youth and Sports through the annual reports.
The dissertation examines the compliance of the contents of the inspection reports
and the strategical documents of the Ministry of Education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK