Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce v pozorovaných datech a v regionálních klimatických modelech na území České republiky
Název práce v češtině: Závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce v pozorovaných datech a v regionálních klimatických modelech na území České republiky
Název v anglickém jazyce: The dependence of precipitation on elevation in observed data and in regional climate models over the area of the Czech Republic
Akademický rok vypsání: 2021/2022
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel:
Konzultanti: doc. RNDr. Jaroslava Kalvová, CSc.
Zásady pro vypracování
Ve výstupech vybraných regionálních klimatických modelů řízených reanalýzou ERA-Interim, získaných v rámci inciativy Euro-CORDEX, analyzovat závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce. Zaměřit se na vybrané profily v ČR odpovídající několika rovnoběžkám a směrům převládajícího proudění vzduchu a na těchto profilech studovat vazbu mezi modelovou (resp. reálnou) orografií a atmosférickými srážkami. Analýzu provést jak pro průměrné roční úhrny, tak pro jednotlivé sezóny roku.
Seznam odborné literatury
Internetové stránky projektů EU ENSEMBLES a CECILIA.
Zíková, N., 2009: Prostorová variabilita ročních chodů atmosférických srážek. Diplomová práce. Praha: MFF UK. 100 s.
a další podle pokynů vedoucí práce
Předběžná náplň práce
Regionální klimatické modely se ve stále větší míře používají pro studium procesů ovlivňujících podnebí v regionálním až lokálním měřítku a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Jedním z klíčových rysů klimatu jsou srážkové úhrny a jejich časová a prostorová variabilita. Jejich simulace v klimatických modelech je ale poměrně obtížná. Úkolem bakalářské práce bude studovat závislost srážkových úhrnů na nadmořské výšce. Pozornost bude věnována nejen hodnocení shody modelových a pozorovaných dat, ale i analýze vlivu horizontálního rozlišení modelu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Regional climate models are used for studying processes influencing climate in regional and local scales, and for development of future climate change scenarios. One the key climate characteristics is precipitation and its temporal and spatial variability. Its simulation in climate models is however relatively difficult. The goal of the thesis will be the analysis of dependence of precipitation amounts on elevation. Attention will be paid not only to comparison of modeled and observed data, but also to the influence of model horizontal resolution.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK