Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přehlídky a soutěže základních uměleckých škol
Název práce v češtině: Přehlídky a soutěže základních uměleckých škol
Název v anglickém jazyce: Shows and competitions of the (elementary) music schools
Klíčová slova: Základní umělecká škola, školství, soutěž, přehlídka, výroční zpráva, public relations, hodnocení, motivace, umělecká rada
Klíčová slova anglicky: Music school, education system, competition, show, annual report, public relations, valuation, motivation, Committee of Art
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.03.2012
Datum zadání: 29.03.2012
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 14:30
Místo konání obhajoby: katedra CŠM, Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:01.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Závěrečná bakalářská práce se věnuje zmapování soutěží a přehlídek základních uměleckých škol v Ústeckém kraji. Jedná se o soutěže a přehlídky vyhlašované MŠMT ČR pro ZUŠ ale i ostatní soutěže, které jsou pro ZUŠ vhodné. Ústřední umělecká rada, MŠMT ale i odborná pedagogická veřejnost očekávala změny v organizacích a finančním zajištění. Společně pracovala na změnách. Od školního roku 2012/13 vyšla řada dokumentů týkajících se této problematiky. Chtěla bych navázat na bakalářskou práci Bc. Jaroslava Sochora – ředitele ZUŠ Litvínov, který se tímto tématem zabýval již v roce 2006. Ujasnit nové podmínky sobě i kolegům. Praxe v dalších letech ukáže přínos těchto změn. Předmětem zájmu výzkumu jsou názory a připomínky k organizaci, pořádání, motivace a orientace v problematice těchto aktivit u pedagogů a vedení škol v Ústeckém kraji.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main purpose of the Final Bachelor Dissertation is mapping of competitions and shows arranged by Usti nad Labem region Music Schools. These competitions are declared by Ministry of Education of the Czech Republic specially for Music Schools but scope of the competitions can also include further competitions being considered as suitable for the Music Schools. Expecting variations in organizations and funding our Central Committee of Art and Ministry of Education but also professional community made a lot of effort working together on the changes. Number of documents concerning that problems was issued from school year 2012/13. Here I would like to take up the work of Mr. Jaroslav Sochor Bc. Mr. Sochor is director of Music School in Litvinov and trying to make clear the new conditions both for himself and to his colleagues he has been dealing with this subject from the year of 2006. Future experience will demonstrate social profitability of the changes. All opinions, comments to organization and also arrangement, motivation and orientation range in the problems regarding these activities at schoolmasters and school managements in Usti nad Labem region are subject of the research.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK