Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Specifika komunikace v mateřské škole
Název práce v češtině: Specifika komunikace v mateřské škole
Název v anglickém jazyce: Specifics of communication in kindergarten
Klíčová slova: komunikační strategie, mateřská škola, neverbální komunikace, program "Začít spolu", řeč zaměřená na dítě, socializace pomocí jazyka
Klíčová slova anglicky: communication strategies, kindergarten, nonverbal communication, educational program "Step by Step", language addressed to children, language socialization
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: Eva Filippová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.10.2011
Datum zadání: 05.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.11.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměřuje na studium komunikace v prostředí mateřské školy. V centru pozornosti je orientace na tzv. řeč zaměřenou na dítě. Cílem je popis specifických rysů verbálních interakcí učitelky a dítěte v mateřské škole.
Postup práce:
1. Studium domácí i zahraniční odborné literatury zabývající se jednak problematikou dětské řeči obecně, jednak specifiky komunikace v mateřské škole.2. Charakteristika mateřské školy jako specifického komunikačního prostředí: popis komunikačních strategií facilitujících rozvoj řeči, vazby na neverbální aktivity.
3. Realizace výzkumu: monitorování interakcí formou videozáznamu, analýza videozáznamu se zaměřením na typologii komunikačních situací, interpretace dat.
4. Usouvztažnění teoretických východisek a výsledků výzkumu, návrhy efektivních komunikačních strategií.
Seznam odborné literatury
Bacus, A. Vaše dítě ve věku od 3 do 6 let. Praha: Portál, 2004.
Deissler, H. H. Každodenní problémy v mateřské škole: Pomoc pro učitelky a rodiče: Výchova dětí od 3 do 8 let. Praha: Portál, 1994.
Ferguson, Ch. A. Baby Talk in Six Language. Dostupné online z http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1525/aa.1964.66.suppl_3.02a00060/abstract
Jeřábková, B. Mateřská škola jako životní prostor I. Brno: Masarykova Univerzita, 1993.
Kopřiva, P. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála, 2007.
Koťátková, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada, 2008.
Massey, S. L. Teacher-Child Conversation in the Preschool Classroom. Early Childhood Education Journal. Indiana University of Pennsylvania 2004.
Opravilová, E., Dostál, A. Úvod do předškolní pedagogiky. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.
Piaget, J., Inhelderová, B. Psychologie dítěte. Praha 1997.
Průcha, J. Dětská řeč a komunikace. Poznatky vývojové psycholingvistiky. Praha 2011.
Slančová, D. Reč autority a lásky. Reč učitelky materském školy orientovaná na dieťa – opis registra. Prešov 1999.
Slangová, D. (ed.) Štúdie o detskej reči. Prešov 2008.
Šulová, L. Počátky řečového vývoje a specifický vliv mateřské a otcovské mluvy. Pražské sociálně vědní studie. Psychologická řada PSY-004. 2006.
Yifat, R., Zadunaisky-Ehrlich, S. Teachers' talk in preschools during circle time: the case of revoicing.Journal of Research in Childhood Education. 2008.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK