Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odštěpené subjekty od KSČ(M)
Název práce v češtině: Odštěpené subjekty od KSČ(M)
Název v anglickém jazyce: Break away parties of KSČ(M)
Klíčová slova: komunistická strana, odštěpené subjekty, transformace; politická strana; KSČM , Obroda, Demokratická levice v KSČM, Levý blok, Strana demokratické levice; Demokratická strana práce, Strana demokratického socialismu, Komunistická strana Československa, Mir
Klíčová slova anglicky: Communist Party splinter organizations, transformation, political party, KSČM resurgence, the Democratic Left in KSČM Left bloc, the Democratic Left Party, Democratic Labor Party, Party of Democratic Socialism, the Communist Party of Czechoslovakia, Miros
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2011
Datum zadání: 04.10.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.10.2011
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.01.2012
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martin Štefek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prohlašuji, že jsem tuto Diplomovou práci vypracoval samostatně a výhradně s použitím citovaných pramenů, literatury a dalších odborných zdrojů
Seznam odborné literatury
Alan Josef, Gál Fedor, Jirák Jan, Kakosová Tereza, Kapr Jaroslav, Kotlas Petr, Šoltys Otakar, Timoracký Marian; Volby; Egem; Praha; 1993
Bastl Martin; Radikální levice v České republice; MPÚ; Brno; 2001
Brokl Lubomír a kol.; Reprezentace zájmů v politickém systému České republiky; Sociologické nakladatelství; Praha; 1997
Brokl Lubomír, Mansfeldová Zdeňka, Kroupa Aleš; Poslanci prvního českého parlamentu (1992-1996); Sociologický ústav AV ČR; Praha; 1998
Cigánek František; Kronika demokratického parlamentu 1989 – 1992; Praha; 1992
Doubek Vratislav red.; Společnost v přerodu: Češi ve 20. století: sborník referátů z cyklické konference Demokracie 2000; Masarykův ústav Akademie věd ČR; Praha; 2000
Dvořáková Vladimíra; Gerloch Aleš (uspořádali); Krystalizace struktury politických stran v ČR po roce 1989; Česká společnost pro politické vědy; Praha; 1996
Fiala Petr (ED); Politický extremismus a radikalismus v České republice; Masarykova univerzita v Brně; Brno; 1998
Fiala Petr, Holzer Jan; Strmiska Maxmilián a kol.; Politické strany ve střední a východní Evropě; MPÚ; Brno; 2002
Fiala Petr, Holzer Jan, Mareš Miroslav, Pšeja Pavel; Komunismus v České republice; MPÚ; Brno; 1999
Fiala Petr, Strmiska Maxmilián; Teorie politických stran; Barrister & Principal; Brno; 1998
Gjuričová Adála, Kopeček Michal; Kapitoly z dějin české demokracie po roce 1989; Paseka; Litomyšl; 2008
Grzymała-Busse Anna; Redeeming the communist past the regeneration of communist parties in East Central Europe; Cambridge University Press; Cambridge; 2002
Hloušek Vít, Kopeček Lubomír (EDS); Rudí a růžový; MPÚ; Brno; 2002
Kokošková Zdeňka, Kokoška Stanislav (ED); Obroda - klub za socialistickou přestavbu: Dokumenty; Maxdorf; Praha; 1996
Krejčí Oskar; Kdo vyhraje volby 1992; Ucho; Praha; 1992
Křížkovský Ladislav; Politické strany a hnutí v mechanismu voleb v ČSFR; ČECHOS; Praha; 1992
Kubát Michal; Postkomunismus a demokracie: politika ve středovýchodní Evropě; Dokořán; Praha; 2003
Kunc Jiří; Stranické systémy v rekonstrukci; Sociologické nakladatelství, Praha; 2000
Malíř Jiří, Marek Petr a kol.; Politické strany: vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004; Díl 2. Období 1938-2004; Doplněk; Brno; 2005
Pšeja Pavel; Stranický systém České republiky: politické strany a jejich vývoj 1989-1998; Centrum pro studium demokracie a kultury; Brno; 2005
Sartori Giovanni; Strany a stranické systémy; centrum pro studium demokracie a kultury; Brno; 2005
Staniszkis Jadwiga; Post-communism: the emerging enigma; Warsaw; Polish academy of science; 1999
Sviták Ivan; Levý blok; SAKKO; Praha; 1992
Šafaříková Vlasta a kol.; Transformace české společnosti 1989-1995; Doplněk; Brno; 1996
Vaněk Miroslav, Urbášek Pavel; Vítězové a poražení: životopisná interview – politické elity v období tzv. normalizace; Prostor; Praha; 2005
Vodička Karel, Cabada Ladislav; Politický systém České republiky; Portál; Praha; 2003
Studie:
Jičínský Zdeněk; Československý parlament v letech 1990-1992; Politologická revue 1; Praha; http://www.cspv.cz/politologicka-revue.html; staženo 1.5. 2010 16:30
Mareš Miroslav; Lidová unie národní a sociální záchrany a vývoj ortodoxně-komunistického proudu v České republice; www.cepsr.cz; staženo 2.5. 2010 16:00
Vlachová Klára; Stranická identifikace v České republice; Sociologický ústav AV ČR; Praha; 2000
Stranické materiály:
Manifest demokratického socialismu
Proč volit Levý blok
Program SDS
Programová východiska LB pro volby 1996
Programové prohlášení přípravného výboru Klubu za socialistickou přestavbu Obroda; Praha; 1989
S čím jde DFK na mimořádný sjezd KŠČ; Praha; 1989
Volební program SČK; Československo-práce-socialismus
XVIII. sjezd Strany československých komunistů; Obnova-dokumenty; Praha; 1996
Internetové zdroje:
www.cepsr.cz
www.denik.cz
www.ecn.cz/ENV/VOLBY/PROFILY/LB.HTM
www.ksc.cz
www.kscm.cz
www.michalkraus.eu
www.psp.cz
www.sds.cz
www.volby.cz
Periodika:
České a moravskoslezské zemědělské noviny; ročník 3; 1. zemská; Praha; 1993
Denní telegraf; ročník 3; INTEGRA; Praha; 1996
Dobrý večerník; ročník 3; P.P.B.; Praha; 1995
Hospodářské noviny; ročník 7; Economia; Praha; 1996
Lidové Noviny; ročník 4; Nakladatelství Lidové noviny; Praha; 1991
Lidové Noviny; ročník 5; Nakladatelství Lidové noviny; Praha; 1992
Lidové noviny; ročník 9; Nakladatelství lidové noviny; Praha; 1996
Lidové Noviny; ročník 17; Nakladatelství Lidové noviny; Praha; 2004
Listy; ročník 25; Economia; Praha; 1995
Listy; ročník 26; Economia; Praha; 1996
Parlament; ročník 3; Orbis; Praha; 1996
Práce; ročník 51; Deník Práce; Praha; 1996
Právo; ročník 6; Borgis; Praha; 1996
Rudé právo; ročník 70; Borgis; Praha; 1991
Rudé právo; ročník 72; Borgis; Praha; 1993
Rudé právo; ročník 73; Borgis; Praha; 1994
Rudé právo; Ročník 74; Borgis; Praha; 1995
ZN noviny; ročník 2; 1. zemská; Praha; 1995
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK