Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protidrogová prevence rómské mládeže
Název práce v češtině: Protidrogová prevence rómské mládeže
Název v anglickém jazyce: Drug Prevention among Roma Youth
Klíčová slova: Romové, sociální vyloučení, riziková mládež, návykové látky, rizikové faktory vzniku závislosti, selektivní prevence, etnická specifika
Klíčová slova anglicky: Roma, social exclusion, at-risk youth, addictive substances, risk factors of the addiction development, selective prevention, ethnic specifics
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práci jsem vypracovala za použití uvedené odborné literatury.
Seznam odborné literatury
Prameny
BALBÁNOVÁ, Helena (ed.). Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s.
DAVIDOVÁ, Eva. Cesty Romů 1945-1990: změny v postavení a způsobu života Romů v Čechách, na Moravě a na Slovensku. Univerzita Palackého v Olomouci, 1995. 245 s.
Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD): Výsledky průzkumu v České republice v roce 2003. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky, 2006.
Fischer, Slavomil, Škoda, Jiří. Sociální patologie. Praha: Grada, 2009. 218 s.
HORVÁTHOVÁ, Jana. Kapitoly z dějin Romů. Člověk v tísni (společnost při ČT o.p.s.), Praha: Lidové noviny, 2002. 84 s.
Jedlička, Richard (ed.). Mládež – drogy – společnost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 160 s.
Navrátil, Pavel a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. 223 s.
Smékal, Vladimír (ed). Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003. 197 s.

Sekundární literatura
Brichcín, Milan. Psychologická východiska prevence drogových a jiných závislostí. In: Mládež, společnost a stát, 1995, č.1, Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. s. 40-54
Brichcín, Milan; Zika, Jaromír. Rozvíjení sebekontroly u mládeže jako součást prevence drogových a jiných závislostí. in: Jedlička, Richard (ed.). Mládež – drogy – společnost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 160 s., s.93-109
Balbánová, Helena. Romské děti v systému českého základního školství a jejich následná profesionální příprava a uplatnění. In: BALBÁNOVÁ, Helena (ed.). Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s. 333-351
The Czech Republic 2009 Drug Sitiuation: Annual Report. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2010. 161 s.
DANIEL, Bartoloměj. Dějiny Romů: Vybrané kapitoly z dějin Romů v západní Evropě, v Českých zemích a na Slovensku. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 1994. 197 s.
Drogy a ohrožené skupiny mladých lidí. Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost, Univerzita Karlova, Praha 2010. 48 s.
Gabal, Ivan. Zahraniční inspirace k integraci Romů. In: BALBÁNOVÁ, Helena (ed.). Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s. 67-89
Horáková, Milada. Romové v České republice. In: Sociální politika, roč. 24, č. 4 (1998), s. 9-12
Hübschmannová, Milena. Od etnické kasty ke strukturovanému společenství. In: Romové v České republice. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s.115-136
Hučín, Jakub. Romové jsou jiní a jiní zůstanou. In: Psychologie dnes, roč. 10, č. 5 (2004), s. 9-13
Juklová, Kateřina. Sebeúcta jako klíčový faktor v primárné prevenci sociálně patologických jevů. In: Riziková mládež v současné společnosti. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2006. 234 s.
Kalibová, Květa. Romové z pohledu statistiky. In: BALBÁNOVÁ, Helena (ed.). Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s.91-114
Kaplan, Petr. Romové a zaměstnanost neboli zaměstnatelnost Romů v České republice. In: Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s. 352-376
Klíma, Petr. Romové – zkušenosti z Psychologické praxe. In: Výchovné poradenství, č.4 (1995), s. 10-15
Koťa, Jaroslav, Jedlička, Richard. Konec dvacátého století, mládež a drogová závislost. In: Jedlička, Richard (ed.). Mládež – drogy – společnost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 160 s., s. 11-66
Labáth, Vladimír a kol., Riziková mládež. Praha: Slon, 2001. 157 s.
Laurentová, Hana. Rom Romeha, Gadžo Gadžeha (Romům by měli pomáhat Romové, gádžům gádžové). In: Kontaktní práce 2010: Antologie textů České asociace streetwork. Praha: Národní vzdělávací fond, 2010. 143 s., s. 45-52
Marádová, Eva. Prevence závislostí. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí, 2006. 28 s.
Matějček, Zdeněk. Pozitivní a negativní faktory v socializaci dítěte. In: Smékal, Vladimír (ed). Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003. 197 s., s. 65-70
Matoušek, Oldřich; Kroftová, Andrea. Mládež a delikvence. Praha: Portál, 1998. 340 s.
Matoušek, Oldřich. Sociální práce s rizikovou mládeží. In: Matoušek, Oldřich; Koláčková, Jana; Kodymová, Pavla (eds.). Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi., Praha: Portál 2010, 351 s., s.267-281
McGrath, Yuko a kol. Prevence užívání drog mezi mladými lidmi: Přehled dostupných informací. překlad: Bareš, Jiří. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2007. 70 s.
Navrátil, Pavel. Sociální vyloučení menšin jako problém společnosti. In: Navrátil, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. 223 s., s.15-46
NEČAS, Ctibor. Romové v České republice včera a dnes. 5.doplněné vydání. Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. 129 s.
Nešpor, Karel, Provazníková, Hana. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Praha: Státní zdravotní ústav, 1999. 54 s.
Nešpor, Karel. Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Praha: Portál, 2000. 150 s.
Pavelčíková, Nina. Proměny romské komunity v průmyslovém městě, in: Budilová, L., Jakoubek, M. eds. Romové a Cikáni – neznámí i známí: interdisplinární pohled. Praha: Leda, 2008. 342 s., s.62-80
Pekárek, Pavel. Romové mezi námi. In: Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice. Praha: Sofis, 1997. 106 s., s.11-19
Pelíšková, Věra. Bydlení Romů v České republice. In: Romové, bydlení, soužití. Praha: Sociopress, 2000. 126 s., s. 15-23
Pešek, Roman; Nečesaná, Kateřina. Prevence užívání tabáku, alkoholu a drog u dosívajících: Moderní metody pro nácvik psychosociálních dovedností zvyšujících sebedůvěru. Písek: Arkáda - sociálně psychologické centrum, 2009, 73 s.
Problémy související s užíváním drog u dětí do 15ti let. Praha:, Univerzita Karlova, 1. Lékařská fakulta, Centrum adiktologie, 2010.
Řezníček, Matouš. Východiska prevence sociálně patologických jevů: Souhrn přednášek.
Praha: Středisko sociální prevence hlavního města Prahy, 1997.
Říčan, Pavel. Nová identita českých Romů: naděje nebo hrozba?. In: Smékal, Vladimír (ed). Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003. 197 s., s. 80-84
Říčan, Pavel. Socializace romských dětí ve škole. In: Pedagogická orientace 1997, č. 2, s. 40-54
Smékal, Vladimír. Rizikové faktory v utváření osobnosti dětí různých etnik. In: Smékal, Vladimír (ed). Podpora optimálního rozvoje osobnosti dětí z prostředí minorit. Brno: Barrister & Principal, 2003. 197 s., s.71-78
Šustová, Jana. S romskou poradkyní nejen o bydlení, In: Romové, bydlení, soužití. Praha: Sociopress, 2000. 126 s., s. 78-86
Smik, Jan. Dospievanie a riziká dospievanie. In: Labáth, Vladimír a kol., Riziková mládež. Praha: Slon, 2001. 157 s., s.14-22
Šimíková, Ivana. Romové jako sociálně vyloučená skupina. In: Navrátil, P. a kol. Romové v české společnosti. Praha: Portál, 2003. 223 s., s. 56-73
ŠOTOLOVÁ, Eva. Příchod Romů do Evropy. In: Romové - reflexe problému: soubor textů k romské problematice. Praha: Sofis, 1997. 106 s., s. 52-106.
Vaculová, S., Samková, P., Pavelková, M. Stereotypy v pojetí výchovy a školy u romských a neromských matek. In: Etnické stereotypy z pohledu různých vědních oborů. Brno: Etnologický ústav AV ČR, 2001. 123 s., s.107-119
Večerka, Kazimír: Romové a sociální patologie. In: BALBÁNOVÁ, Helena (ed.). Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s.417-446
Víšek, Petr: Romové, bydlení, soužití: Slovo editora na závěr. Praha: Sociopress, 2000. 126 s., s. 122-126
Víšek, Petr. Romové v systémech sociální ochrany. In: BALBÁNOVÁ, Helena (ed.). Romové v České republice. Socioklub. Praha: Sociopress, 1999. 558 s., s. 378-397
Votavová, Milada. Průvodce drogovou kariérou dospívajících. Jedlička, Richard (ed.). Mládež – drogy – společnost. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, 1997. 160 s., s.113-119
Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2010. Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, 2011. 160 s.

Elektronické dokumenty
Drogy jsou v romské komunitě nekontrolovatelnou zbraní.http://romove.radio.cz/cz/clanek/20709#5, vloženo 15.7.2005, shlédnuto 20.1.2012
Dža andre lačhi škola.http://www.iqrs.cz/view.php?nazevclanku=dza-andre-lachi-skola&cisloclanku=2012030001, vloženo 2.3.2012, shlédnuto 24.3.2012
Energetické nápoje do dětského jídelníčku nepatří.http://www.toplekar.cz/archiv-clanku/energeticke-napoje-do-detskeho.html, vloženo 18.02.2011, shlédnuto 28.3.2012
Metodika výzkumu užívání návykových látek v sociálně vyloučených lokalitách.http://www.sociofactor.eu/?p=232, vloženo 1.5.2010, shlédnuto 20.1.2012
Nebezpečí energetických nápojů.http://zdrava-vyziva.doktorka.cz/nebezpeci-energetickych-napoju/, vloženo 15.6.2006, shlédnuto 28.3.2012
Nová naděje pro romské uživatele drog.http://www.romea.cz/index.php?id=archiv/2003-10/141516, shlédnuto 20.1.2012
Romové a drogy.http://www.radio.cz/cz/rubrika/udalosti/romove-a-drogy, vloženo 2.5.2001 shlédnuto 20.1.2012
Romský král. Dokumentární film Viliama Poltikoviče, Film & Sociologie s.r.o. a Česká televize, 2009
Výzkum: Romové začínají s drogami v mladším věku než ostatní.http://www.radio.cz/cz/rubrika/zpravy/zpravy-2004-06-07#11, vloženo 7.6.2004, shlédnuto 20.1.2012
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK