Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Terénní sociální práce se seniory
Název práce v češtině: Terénní sociální práce se seniory
Název v anglickém jazyce: Social work with seniors
Klíčová slova: Senioři, terénní sociální pracovník, sociální pracovník, terénní sociální práce, sociální práce, sociální služby.
Klíčová slova anglicky: Seniors, off social worker, social worker, social work, social work, social services.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jana Poláčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.10.2011
Datum zadání: 03.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 03.10.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
MATOUŠEK, O. Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007, ISBN: 978-80-7367-310-9
VENGLÁŘOVÁ, M. Problematické situace v péči o seniory – příručka pro zdravotnické a sociální pracovníky. Praha: Grada, 2007, ISBN: 978-80-247-2170-5
MATOUŠEK, O. Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005, ISBN: 80-7367-002
MATOUŠEK, O. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001, ISBN: 80-7367-331-2
NAVRÁTIL, P. Teorie a metody sociální práce. Brno, 2001, ISBN: 80-903070-0-0
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha:Sociologické nakladatelství, 1994,
ISBN: 80-85850-00-1
JANOUŠKOVÁ, K., NEDĚLNÍKOVÁ, D. Profesní dovednosti terénních sociálních pracovníků-sborník studijních textů pro terénní pracovníky. Ostrava:Ostravská univerzita v Ostravě, 2008, ISBN: 978-80-7368-504-1
ARNOLDOVÁ, A. Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení I. část. Univerzita Karlova v Praze: Karolinum, 2007, ISBN: 978-80-247-3271-8
PICHAUD, C., THAREAUOVÁ, I., přeložila KOZLÍKOVÁ, A., Soužití se staršími lidmi. Praha: Portál, 1998, ISBN: 80-7178-184-3
FISCHER, O., MILFAIT, R. a kol. Etika pro sociální práci. JAKOB, 2008,
ISBN: 978-80-904137-3-3
MATOUŠEK, O. a kol. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, 2003,
ISBN: 978-80-7367-502-8
HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha:Panorama, 1990, ISBN: 80-7038-158-2
POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. Praha: Grada, 2010, ISBN: 978-80-247-3271-8
HAŠKOVCOVÁ, H. Manuálek sociální gerontologie. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2006, ISBN: 80-7013-363-5
KALVACH, Z., ONDERKOVÁ, A. Care Galén – Stáří, pojetí geriatrického pacienta a jeho problémů v ošetřovatelské praxi. Praha:Galén, 2006, ISBN: 80-7262-455-5
KLEVETOVÁ, D., DLABALOVÁ, I. Motivační prvky při práci se seniory. Praha: Grada, 2008, ISBN: 978-80-247-2169-9
VÁGNEROVÁ, M. Vývojová Psychologie II. -dospělost a stáří. Praha: Karolinum, 2008, ISBN: 978-80-246-1318-5
PIDRMAN, V., KOLIBÁŠ, E. Změny jednání seniorů. Praha: Galén, 2005,
ISBN: 80-7262-363
KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997,
ISBN: 978-80-7367-922-4
MALÍKOVÁ, E. Péče o seniory v pobytových sociálních zařízeních. Praha: Grada, 2011, ISBN: 978-80-247-3148-3


Internetové zdroje:
www.mpsv.cz
www.pecujici.cz
www.socialnipracovnici.cz
www.socialniprace.cz
www.homecare.cz
www.penzista.net
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK