Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klonování a exprese lidské AKR1A1
Název práce v češtině: Klonování a exprese lidské AKR1A1
Název v anglickém jazyce: Cloning and expression of human AKR1A1
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Vladimír Wsól, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2011
Datum zadání: 16.12.2011
Datum a čas obhajoby: 04.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2013
Oponenti: doc. RNDr. Lucie Zemanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- literární rešerše
- zvládnutí základních molekulárně biologických technik (PCR, detekce DNA pomocí agarózové elektroforézy, práce s vektory, restrikce pomocí endonukleas)
- navržení primerů pro amplifikaci AKR1A1
- PCR
- ligace do vektoru pET-28b a následná analýza
- purifikace AKR1A1 (detekce pomocí SDS-PAGE elektroforézy)
- optimalizace uchovávacího pufru
- stanovení aktivity rekombinantní AKR1A1
- sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
- webové stránky NCBI
- Alberts B. et al.: Základy buněčné biologie. Úvod do molekulání biologie buňky. Espero Publishing. Ústí nad Labem, 1998
- Sambrook R. et al.: The condensed protocols from molecular cloning: a laboratory manual., CSHL Press, New York, 2006
- Manuály k jednotlivým vektorům a používaným kitům
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK