Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ekonometrická analýza finančních dat
Název práce v jazyce práce (slovenština): Ekonometrická analýza finančních dat
Název práce v češtině: Ekonometrická analýza finančních dat
Název v anglickém jazyce: Econometric Analysis of Financial Data
Klíčová slova: exogenita, SUR soustava, simultánní rovnice, VAR
Klíčová slova anglicky: exogeneity, SUR system, simultaneous equations, VAR
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Zichová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2011
Datum zadání: 17.10.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 20.12.2011
Datum a čas obhajoby: 02.06.2014 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:08.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2014
Oponenti: prof. RNDr. Tomáš Cipra, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Data z oblasti ekonomie a financí mají často podobu záznamů různých navzájem se ovlivňujících veličin v čase. Pro popis chování takových dat a předpovědi budoucího vývoje
jsou k dispozici ekonometrické a pravděpobnostně-statistické nástroje v podobě soustav simultánních rovnic a modelů mnohorozměrných časových řad. Posluchač/ka se seznámí s teoretickými základy zmíněných přístupů a podrobně je popíše. Provede aplikaci na reálná data z finanční praxe, přičemž pojedná o softwarových možnostech pro analýzu studovaného typu.
Seznam odborné literatury
Arlt, J.: Moderní metody modelování ekonomických časových řad. Grada, Praha, 1999.
Cipra, T.: Ekonometrie. Skripta MFF UK Praha, 1984.
Cipra, T.: Finanční ekonometrie. Ekopress, Praha, 2008.
Engle, R.F.; Hendry, D.F.; Richard, J.F.: Exogenity. Econometrica, 51 (1983), 277-304.
Charemza, W.W.; Deadman, P.F.: New Directions in Econometric Practice. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 1992.
Wei, W.W.S.: Time Series Analysis. Univariate and Multivariate Methods. Addison-Wesley, New York, 1990.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK