Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu RCo2
Název práce v češtině: Tlakem indukované změny v magnetickém chování sloučenin typu RCo2
Název v anglickém jazyce: Pressure-induced changes of magnetic behavior of RCo2-type compounds
Klíčová slova: vzácná zemina, HoCo2, magnetické uspořádání, hydrostatický tlak, parimagnetismus
Klíčová slova anglicky: Rare earth, HoCo2, magnetic ordering, hydrostatic pressure, parimagnetism
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.10.2011
Datum zadání: 11.01.2012
Datum a čas obhajoby: 14.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:12.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 14.05.2013
Oponenti: Ing. Jiří Kamarád, CSc.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Vladimír Sechovský, DrSc.
Mgr. Martin Míšek, Ph.D.
Zásady pro vypracování
- Prostudování základních principů studia magnetického stavu materiálů
- Příprava a základní charekterizace magnetického chování sloučenin Ho(Co1-xSix)2 pro vybrané substituční koncentrace, popř. dalších vzorků typu RCo2, charakterizace jejich složení a krystalové struktyüry pomocí RTG difrakce a mikrosondy
- Změření magnetických vlastností těchto sloučenin za normálního i hydrostatického tlaku
- Měření magnetických a transportních vlastností těchto sloučenin za vyšších tlaků pomocí cel Bridgmannova typu
- Příprava experimentálního návrhu na měření maloúhlového neutronového rozptylu (SANS) pro studium jevu parimagnetismu (ILL Grenoble či HZB Berlin), v případě přijetí návrhu provedení experimentu a jeho vyhodnocení
- publikace získaných dat v mezinárodním vědeckém časopise
Seznam odborné literatury
- Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
- N. W. Ashcroft, N. D. Mermin: Solid State Physics, Saunders College, Philadelphia 1976
- The Encyclopedia of Materials Science and Technology http://www1.elsevier.com/mrwclus/15/show/Main.htt
- M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
- články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Magnetické uspořádání momentů v materiálech (např. feromagnetické nebo antiferomagnetické) nastává v důsledků výměnných inetrakcí, jejichž velikost a charakter závisí na vzdálenosti mezi magnetickými ionty. Meziiontové vzdálenosti se obvykle mění při změně teploty v důsledku teplotní roztažnosti. Meziiontové vzdálenosti můžeme měnit působením vnějšího hydrostatického tlaku. Tím lze ovlivňovat podmínky pro vznik magnetického uspořádání, což se projeví ve změně základních parametrů magnetického chování.
Úkolem práce bude:
- příprava vybraných materiálů, jejich charakterizace a měření základních magnetických charakteristik za normálního i hydrostatického tlaku
- změření některých (dostupných) veličin za vyšších tlaků (do 10GPa) pomocí cel Bridgmannova typu
- v případě úspěšného experiemntálního návrhu také provedení a vyhodnocení maloúhlového neutronového experimentu pro studium jevu parimagnetismu, tato část práce není nezbytě nutná, zvláště vzhledem k časově náročné proceduře podávání návrhů neutronových experimentů. Tento experiment bude případně proveden později nad rámec obashu diplomové práce, nicméně na základě dat v práci obsažených
- výsledkem bude v případě aktivity studenta také publikace v mezinárodním časopise
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The magnetic ordering of the moments in the materials (e.g. feromagnetic or antiferromagnetic) occurs as a consequence of the exchange interactions, of which magnitude and the character depends on the distance between the magnetic ions. The inter-ionic distances usually change within the temperature changes as a consequence of the temperature expansion. One can vary the inter atomic distances using the external hydrostatic pressure. It is possible to influence the conditions for the magnetic order appearance by this way, what will be observed in the change of the basic parameters of the magnetic ordering.
The aim of the work will be:
- preparation of selected materials, their characterization and measurement of basic magnetic characteristics under both ambient and hydrostatic pressure
- measurement of several (available) quantities under higher pressures (up to 10GPa) using Bridgman-type cells
- in case of a successful experimental proposal also performance and evaluation of a small-angle neutron scattering experiment (SANS) to study of the parimagnetism effect; this task is not requisite, namely because of demanding procedure of experimental proposals for neutron experiments. This experiment will be alternatively performed later behing the frame of the thesis, nevertheless on the basis of data obtained in the thesis
- in case of the student's activity, the work may lead to publication in an international journal
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK