Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Osobní asistence jako pomoc lidem s tělesným postižením při integraci
Název práce v češtině: Osobní asistence jako pomoc lidem s tělesným postižením při integraci
Název v anglickém jazyce: Personal assistance as helping to integrate people with corporal handicap
Klíčová slova: osobní asistence, osobní asistent, uživatel, tělesné postižení, handicap, pomoc, služba, integrace, svoboda
Klíčová slova anglicky: personal assistance, personal assistant, user, corporal handicap, handicap, help, service, integration, freedom
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Sylvie Stretti
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2011
Datum zadání: 27.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
AMBLER, Z.:Základy neurologie: šesté přepracované a doplněné vydání. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-433-4.

HAVRDOVÁ, Z., HAJNÝ, M. et al.:Praktická supervize: průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-532-1.

HAWKINS, P., SHOHET, R..:Supervize v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-715-9.

HRDÁ, J.: Osobní asistence, poradenství a zprostředkování. Praha: APZP, 2006.

HRDÁ, J.:Osobní asistence, příručka postupů a rad pro osobní asistenty. Praha: POV, 1997.

KOPŘIVA, K..:Lidský vztah jako součást profese: Psychoterapeutické kapitoly pro sociální, pedagogické a zdravotnické profese. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9.

MATOUŠEK, O.:Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-O02-X.

MATOUŠEK, O.:Slovník sociální práce (vydání I.). Praha: Portál, 2008. ISBN 80–7178-549-0.

MĚSTSKÉ CENTRUM SOCIÁLNICH SLUŽEB A PREVENCE:Informace, kontakty a služby pro osoby se zdravotním postižením. Praha: 2004.

NOVOSAD, L.:Základy speciálního poradenství: Struktura a formy poradenské pomoci lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-197-5.

PIPEKOVÁ, J. a kol.: Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. ISBN 80-85931-65-6.
SCHMIDBAUER, W.: Syndrom pomocníka: Podněty pro duševní hygienu v pomáhajících profesích. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-369-7.

SMUTEK, M., KAPPL, M., (eds.): Proměny klienta služeb sociální práce. Praha: Gaudeamus, 2006. ISBN 80-7041-716-1.

STOCK, CH.: Syndrom vyhoření a jak jej zvládnout. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3553-5.

TOŠNER, J., TOŠNEROVÁ, T.: Burn – out syndrom – Syndrom vyhoření: pracovní sešit pro účastníky kurzů. Praha: Hestia, 2002.

UZLOVÁ, I.:Asistence lidem s postižením a znevýhodněním: praktický průvodce pro osobní a pedagogické asistenty. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-764-0.

VÍTKOVÁ, M., (ed.):Integrativní (školní) speciální pedagogika. Brno: MSD, 2004. ISBN 80-86633-22-5.

ZÁKON Č. 108/2006 SB.:o sociálních službách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK