Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zhodnocení nejčastějších úrazů u vrcholových basketbalistek v České republice
Název práce v češtině: Zhodnocení nejčastějších úrazů u vrcholových basketbalistek v České republice
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the most frequent injuries in elite women basketball players in the Czech Republic
Klíčová slova: Žena a sport, úrazy, úrazovost ve sportu žen, basketbal, fyzioterapie ve sportu, regenerace a kompenzace sportovce
Klíčová slova anglicky: Woman and sports, sport injuries, basketball, physiotherapy in sports, regeneration and compensation athletes
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.09.2011
Datum zadání: 22.09.2011
Datum a čas obhajoby: 01.10.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:06.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2012
Oponenti: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. AGEL, J., OLSON, D.,E., DICK, R., ARENDT, E., A., MARSHALL, S., W., SIKKA, R., S. Descriptive Epidemiology of Collegiate Women's Basketball Injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance System, 1988–1989 Through 2003–2004. Journal of Athletic Training. 2007, SV. 42, 2, stránky 202 – 210
2. AGEL, J., PALMIERI-SMITH, R.M., DICK, R., WOJTYS, E.M., STEPHEN, W., M. Descriptive epidemiology of collegiate women`s volleyball injuries: National Collegiate Athletic Association injury surveillance system, 1988-1989 through 2003-2004. Journal of Athletic Training, 2007, SV. 42, stránky. 295-302.
3. BAHR, R., BAHR, I.A., Incidence of acute volleyball injuries: a prospective kohort study of injury mechanisms and risk factors. Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sport, 1997, SV. 7, 3, stránky 166-171.
4. BAJZOVÁ, M., MATOULEK, M. Syndrom přetrénování u mladého sportovce. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2011, SV. 20, 3, stránky 139-143
5. BARTLETT, R., BUSSEY, M. Sports Biomechanics: Reducing Injury Risk and Improving Sports Performance, London, New York: Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-55838-9-2
6. BAŽANT, J., a další. Stříbro s chutí zlata. Praha: Nakladatelství: Mladá fronta, 2010. ISBN 978-80-204-2377-1.
7. DICK, R., PUTUKIAN, M., AGEL, J., TODD, A., E., MARSHALL, STEPHEN,W., M. Descriptive epidemiology of collegiate women`s soccer injuries: National Collegiate Athletic Association injury surveillance system, 1988-1989 through 2003-2004. Journal of Athletic Training, 2007, SV.42, 2, stránky 278 -285.
8. GRASGRUBER, P., CACEK J. Sportovní geny. Brno: Computer Press, a.s. 2008. ISBN 978-80-251-1873-3
9. HANDL, M., a další. Léčba chronické instability hlezna u sportovců. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2006, Sv. 15, 1, stránky 7-13.
10. HRAZDIRA, L., a další. Komplexní pohled na poranění hlezenního kloubu ve sportu. Ortopedie. 2008, SV. 2,6, stránky 267-275.
11. JIRKA, Z. Regenerace a sport, Praha: Olympia, 1990. ISBN 80-7033-052-X
12. KLÍMOVÁ, P. Pohybová aktivita v těhotenství. Brno: Bakalářská práce na Masarykově univerzitě, Lékařská fakulta, 2008. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Radka Wilhelmová.
13. KOFOTOLIS, N., KELLIS, E. Ankle Sprains Injuries: A 2-year Prospective Cohort study in Female Greek Professional Basketball players. Journal of Athletic Training. 2007, SV 43, 3, stránky 388 -394.
14. LANGEVOORT, G., MYKLEBUST, G., DVORAK, J., JUNGE, A. Handlball injuries during major international tournaments. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2007, SV 17, 4, stránky 400-407.
15. KUČERA, M., DYLEVSKÝ, I. a KOLEKTIV. Sportovní medicína. Praha : Grada Publishing,s.r.o., 1999. ISBN 80-7169-725-1.
16. MÁČEK, M., RADVANSKÝ, J. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity, Praha: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3
17. MAJOROVÁ, S. Ústní sdělení – přednášky z „Základy tělovýchovného lékařství“. Praha, FTVS, 2009/2010.
18. MAJOROVÁ, S. Prezentace – přednáška „Regenerace“. Praha, FTVS 2009/2010.
19. MALÁ,L., MALÝ, T., ZAHÁLKA, F., KAPLANA, A. Profil telesného zloženia elitných basketbalistek. Česká kinantropologie. 2011, SV. 15, 3, stránky 110-116.
20. MALAGA, G.A., CHIMES, G,. Rehabilitation of Basketball injuries. Physical Medicine and Rehabilitation of North America. 2006, SV. 17, 3, stránky 565-587.
21. MARTÍNKOVÁ, J. Vertebrogenní syndromy u hráček basketbalu. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. 2000, SV. 9, 3, stránky 121- 122.
22. McKEAG, D.,B., Basketball – Handbook of Sports Medicine and Science. Indianapolis: Blackwell Science, 2003,ISBN 0-632-05912-5
23. McKAY, G.D., GOLDIE, P.A., PAYNE, W.R., OAKES, P.W., Ankle injuries in basketball: Injury rate and risk factors. 200, SV 35, stránky 103-108
24. MELICHNA, J. Fyziologie zátěže II. Praha: Karolinum, 1995. Stránky 162. ISBN 80-7184-039-4.
25. NEWMAN, J. S., NEWBERG, A. H.. Basketball Injuries. Radioloágic Clinics of North America. 2010, SV. 48,6, stránky 1095-1111.
26. PETERA, P., KOLÁŘ, P. NBA Historie a součastnost. Praha: Nakladatelství JAN VAŠUT, 1998, ISBN 80-7236- 067-1.
27. PETERKA, M. Písemné sdělení – počet basketbalistů v ČR do roku 2012. Praha: Česká basketbalová federace, 2012.
28. TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha: Grada Publishing a.s., 2004. Stránky 41-50. ISBN 80-247-08752.
29. TROJIAN, T. H., RAGLE R.B. Injuries in women's basketball. Connecticut Medicine. 2008, Sv. 72, 3, stránky 147-150
30. VANČUROVÁ, M. Zhodnocení úrazovosti u mladých hráček vrcholového volejbalu. Praha : Diplomová práce na UK, FTVS, 2009. Vedoucí diplomové práce Doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, Csc..
31. VOKURKA, M. a HUGO, J. Velký lékařský slovník. Praha : MAXDORF s.r.o., 2005. ISBN 80-7345-058-5.
Webové zdroje:
1. DICK, R., HERTEL, J., AGEL, J., GROSSMAN, J., Descriptive Epidemiology of Collegiate Men's Basketball Injuries: National Collegiate Athletic Association Injury Surveillance System, 1988–1989 Through 2003–2004 [online] , [23.6. 2012] dostupné z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1941286/
2. FIBA [online] , [8.1. 2012] dostupné z:
www.fiba.com/pages/eng/fc/FIBA/quitFact/p/openNodeIDs/962/seINodeID/962/quicFacts.html
3. FIBA. Historical Data from FIBA and FIBA Zones [online], [21.5. 2012] dostupné z: http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/event/p/cid/WMW/sid/3508/tid/0/_/World_Championship_for_Women/history.html
4. FIBA. Historical Data from FIBA and FIBA Zones [online], [21.5. 2012] dostupné z:
http://archive.fiba.com/pages/eng/fa/event/p/cid/EMSW/sid/2269/tid/0/_/European_Championship_for_Women/history.html
5. CYPRIAN L.,Žena a sport [online][28.5. 2012] https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:SziAshGfOGYJ:ftk.upol.cz/fileadmin/user_upload/FTK-katedry/biomechanika/fyz_za_04.ppt+sport+a+%C5%BEena&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEEShB1S0Wiz4vhKQsLqtgtjAu6DIMERGfkSYAepdaFyXY53GAviPmbGIRisbgAry_61HAP-sGKNLJ6Uoc0wVQ4fY4FLP37VYYeMlAU5w4yBNVTCgpJp8fcgMtAsyy7JHzHnyIhuOv&sig=AHIEtbSOZzKew8xho67lAkinWZnTZZIO4g
6. ČBF.[online][8.1. 2012] dostupné z: www.čbf/cz/ftp/data/rady_2011/rady_2011.pdf
7. ČBF. Rozpis soutěže v basketbalu pro hrací období 2011/2012 [online][14.5. 2012] dostupné z: azlk.cbf.cz/files/3450OTg.doc
8. ČBF. Družstva EXCELSIOR ženské basketbalové ligy [online][14.5.2012] dostupné z: http://www.cbf.cz/souteze/soutez_522.html
9. LUIG, P., HENKE, T. Inventory on the Burden of Basketball Injuries, Existing Prevention Measures and Safety Promotion Strategies, April 2010, [online][15.8.2012] dostupné z: http://www.safetyinsports.eu/upload/products/WP%204%20Report%20Basketball%20%28D2a%29%20FINALsmall.pdf
10. NOVOTNÝ, J. Kapitoly sportovní medicíny –Regenerace sil ve sportu [online] 2009, [1.8. 2012] dostupné z: http://is.muni.cz/do/fsps/e-learning/kapitolysportmed/pages/13-regenerace.html
11. TOMÁNEK, L. Kondičná príprava ako prostriedok prevencie zranení v basketbale, 17.11.2010 [online][15.8.2012] dostupné z: http://www.fsport.uniba.sk/uploads/media/tomanek_seminar_SIS__KP_ako_prevencia_zraneni_v_basketbale_01.pdf
12. ZEMKOVÁ, E., VLAŠIČ, M., TOMÁNEK, L. Kondičná príprava ako prostriedok prevencie zranení v basketbale, 17.11. 2010 [online][15.8.2012] dostupné z: http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/medzinarodne_vztahy/projekty_-_safety/safety_in_sports/SAFETY_IN_SPORTS_buklet_v7_web.pdf


13. ZEMKOVÁ, E., TOMÁNEK, L., VLAŠIČ, M., ARGAJOVÁ, J. Herná a kondičná príprava jako prevencia zranení v basketbale, 20.3. 2011 [online][15.8.2012] dostupné z: http://www.fsport.uniba.sk/fileadmin/user_upload/editors/medzinarodne_vztahy/projekty_-_safety/safety_in_sports/safety_booklet_agility_web.pdf
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je na základě analýzy dat, z dotazníkového šetření zhodnocení nejčastějších úrazů a dále pak zhodnocení úrovně regeneračních a kompenzačních prostředků u jednotlivých basketbalových týmů, které hrály EXCELSIOR Ženskou basketbalovou ligu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Objective of this Diploma work is to evaluate most frequent injuries and evaluate level of regeneration and compensating instruments by basketball teams, who played EXCELSIOR Women basketball league.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK