Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících
Název práce v češtině: Kontrastivní přístup k výuce češtiny u českých neslyšících
Název v anglickém jazyce: A Contrastive Approach in Teaching Czech Language to Czech Deaf
Klíčová slova: neslyšící, výuka češtiny, kontrastivní přístup, osvojování jazyka, učení se jazyku, první jazyk, druhý jazyk, cizí jazyk
Klíčová slova anglicky: deaf, teaching Czech language, contrastive approach, language acquisition, language learning, first language, second language, foreign language
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Petráňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 21.09.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.09.2011
Datum a čas obhajoby: 20.06.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 20.06.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Alena Macurová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Mgr. Anna Cíchová Hronová
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá problematikou výuky češtiny u českých neslyšících a významou rolí znakového jazyka v této výuce. Je zde popsán proces osvojování jazyka (u slyšících i neslyšících dětí) a nastíněn rozdíl mezi osvojováním prvního jazyka a učením se druhému/cizímu jazyku. V práci jsou dále naznačeny příčiny nízké gramotnosti českých neslyšících a možnost řešení tohoto problému. Řešení představuje pouze zásadní změna metodiky výuky češtiny. Čeština je pro neslyšící druhý jazyk a má-li být její výuka efektivní, musí být vyučována v kontrastu s jejich prvním jazykem, kterým je český znakový jazyk.
Seznam odborné literatury
SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY

ATKINSON, R. L.a kol. Psychologie. Praha : Portál, 2003.
BAKER, Ch.: Sentences in American Sign Language. In: Baker, Ch. - Battison, R. (eds.): Sign Language and the Deaf Community. 1980, s. 75-86.
CVEJNOVÁ, J. a kol. Metodika přípravy ke zkoušce z českého jazyka pro žadatele o trvalý pobyt (úroveň A1). Praha: VÚP, 2009.
ČERMÁK, F. Jazyk a jazykověda. Praha : Pražská imaginace, 1994.
ERTING, C. J. Acquiring linguistic and social identity: interactions of deaf children with a hearing teacher and a deaf adult. In: Strong, M. Learning and Deafness. Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
FREEMAN, R. D., CARBIN, C. F., BOESE, R. J. Tvé dítě neslyší. Praha : FRPSP, 1992.
HELUS, Z.: Vyznat se v dětech. SPN, Praha 1987.
HRDLIČKA, M. Cizí jazyk čeština. Praha : ISV, 2002.
HRDLIČKA, M. Gramatika a výuka češtiny jako cizího jazyka : k prezentaci gramatiky českého jazyka v učebnicích češtiny pro cizince. V Praze : Karolinum, 2009.
HRDLIČKA, M. Kapitoly o češtině jako cizím jazyku. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2010.
HRONOVÁ, A. Poznáváme Český znakový jazyk III. (Tvoření tázacích vět). Speciální pedagogika, 2002, roč. 12, c. 2, s. 113 – 123.
HRONOVÁ, A. Dětská řeč – analýza projevu neslyšícího dítěte. (Diplomová práce) Praha: FF UK, Ústav českého jazyka a teorie komunikace, 2004.
HUDÁKOVÁ, A. Čeština ve vzdělávání dětí s vadou sluchu. (Disertační práce) Praha : FF UK, 2008.
HUDÁKOVÁ, A. Jazyk je nástrojem k pochopení světa. Gong, 1998, č. 3, s. 56 – 57.
HUDÁKOVÁ, A. Co a proč by se měly učit neslyšící děti? Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, č. 2-3, s. 236-273.
HUDÁKOVÁ, A. Helena nechce hada. Čeština doma a ve světě, 2002, roč. 10, c. 2 – 3, s. 124 – 130.
HYLTENSTAM, K. Non-native features in near-native speakers: On the ultimate
attainment of childhood L2 learners. In HARRIS, R. J. (ed) Cognitive Processing in Bilinguals. Amsterdam : Elsevier, 1992, s. 351–368.
CHODĚRA, R. Didaktika cizích jazyků: Úvod do vědního oboru. Praha : Academia, 2006.
CHOMSKY, N. A. Language and Mind. New York : Hartcourt Brace, 1968.
HENDRICH, J. a kol. Didaktika cizích jazyků. Praha : SPN, 1988.
JABŮREK, J. Bilingvální vzdělávání neslyšících. Praha : Septima, 1998.
JABŮREK, J.: Průběžná zpráva o Hamburském bilingválním školním experimentu. In: Infozpravodaj, 1999, č. 4, s. 22-23. FRPSP, Prospektrum 1999.
JOHNSON, J.; NEWPORT, E. Critical period effects in second language learning:
The influence of maturational state on the acquisition of ESL. Cognitive Psychology, 1989, roc. 21, s. 60–99.
JUNGWIRTHOVÁ, I. Jak komunikovat s malým dítětem s těžkou sluchovou vadou. In MOTEJZÍKOVÁ, J. (ed.). Kochleární implantáty: rady a zkušenosti. Praha: FRPSP, 2009, s. 31-49.
KLENKOVÁ, J. Logopedie: narušení komunikační schopnosti, logopedická prevence, logopedická intervence v ČR, příklady z praxe. Praha: Grada publishing, 2006.
KOMORNÁ, M. Psaná čeština českých neslyšících - čeština jako cizí jazyk. 1. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008. 63 s.
KORČÁKOVÁ, J. Chyba a učení cizím jazykům. 1. vyd. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005.
KRAHULCOVÁ, B. Komunikace sluchově postižených. Praha : Karolinum, 2002.
KRASHEN, S. Lateralization, language learning, and the critical period: some new
evidence. Language Learning, 1973, roc. 23, s. 63–74.
KRASHEN, S. Second Language Acquisition and Second Language Learning. University of Southern California : 1981.
LADO, R. Linguistic across cultures : applied linguistics for language teachers. 8th Ed. Michigan : Univ. of Michigan Pr., 1966.
LENNEBERG, E. Biological Foundations of Language. New York : Wiley, 1967.
LIŠKAŘ, Č. Základy vyučování cizím jazykům. 2. vyd. Praha : SPN, 1987.
LIŠKAŘ, Č. Cíl, obsah a metody vyučování cizím jazykům. Brno : UJEP, 1979.
MACUROVÁ, A.: …protože já bavím spolu vypravovat (Komunikace v dopisech českých neslyšících), Slovo a slovesnost, 1995, roč. 56, s. 23-33.
MACUROVÁ, A. Naše řeč? Naše reč, 1998, roč. 81, s. 179 – 188.
MACUROVÁ, A. Předpoklady čtení. In ŠMÍDOVÁ, M. (ed.) Četba sluchově postižených. Praha : FRPSP, 2000, s. 35 – 42.
MACUROVÁ, A. Jazyk a hluchota. Slovo a slovesnost, 2001a, roč. 62, s. 92 – 104.
MACUROVÁ, A. Poznáváme Český znakový jazyk (Úvodní poznámky). Speciální pedagogika, 2001b, roč. 11, č. 2, s. 69 – 75.
MACUROVÁ, A. Poznáváme český znakový jazyk IV. Vyjadřování času. In: Speciální pedagogika. 2003, roč. 14, č. 2, s. 89-98.
MACUROVÁ, A. Jazyky v komunikaci českých neslyšících: český znakový jazyk a psaná čeština. [online] Praha, 2006a. [cit. 2011-6-20] Dostupné na www .
MACUROVÁ, A. Komunikace, psaná čeština a čeští neslyšící. Problémy interkulturníhoporozumění [online]. 2006b. [cit. 2011-6-20] Dostupné na .
MACUROVÁ, A. Dějiny výzkumu znakového jazyka u nás a v zahraničí. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
MAŇÁK, J. Alternativní metody a postupy. Brno : Masarykova univerzita, 1997.
MAŇÁK, J. Výukové metody. Brno: Paido, 2003.
Maturitní zpravodaj č. 4: Maturita žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. [online] Praha : CERMAT, 2008. [cit. 2011-6-20] Dostupné na
MOTEJZÍKOVÁ, J. Poznáváme Český znakový jazyk V. (Specifické znaky). Speciální pedagogika, 2003, roč. 13, c. 3, s. 218 – 226.
MOTEJZÍKOVÁ, J. Vývoj znakového jazyka u neslyšících dětí. INFO-Zpravodaj. Magazín informačního centra o hluchotě FRPSP, 2006, roč. 14, č. 2, s. 14-16.
PETRÁŇOVÁ, R. Budování češtiny u malých neslyšících dětí. Info-Zpravodaj, 2010, roč. 18, č. 2, s. 7-9.
PIAGET, J., INHELDEROVÁ, B.. Psychologie dítěte. překl. E. VYSKOČILOVÁ. 4. vyd.
Praha : Portál, 2007.
PICKERSGILL, M. Bilingvismus – současná teorie a praxe. In GREGORY, S. a kol. (eds) Problémy vzdělávání sluchově postižených. Praha : FF UK, 2001, s. 90 - 100.
PRŮCHA, J. a kol. Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha : Portál, 1995.
PRŮCHA, J. Učebnice - teorie a anylýzy edukačního média. Brno : Paido, 1998.
PŘEVRÁTILOVÁ, S. Role učitele ve vyučování. In: Sborník Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka (AUČCJ) 2007–2009. Praha : Akropolis, 2009.
SERVUSOVÁ, J. Kontrastivní lingvistika - český jazyk x český znakový jazyk. 2. vyd. Praha : Česká komora tlumočníků znakového jazyka, 2008.
Společný evropský referenční rámec pro jazyky. [online]© 2008. [cit. 2011-6-20] Dostupné na www: .
SOURALOVÁ, E. Čtení neslyšících. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
2002.
STRNADOVÁ, V. Současné problémy české komunity neslyšících I. Hluchota a jazyková komunikace. Praha: FF UK. Katedra českého jazyka, 1998.
SVOBODOVÁ, J. Jazyková specifika školské komunikace a výuka mateřštiny. Ostrava : Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000.
ŠEBESTA, K. Od jazyka ke komunikaci : didaktika českého jazyka a komunikační výchova. Praha : Karolinum, 1999.
ŠTEFÁNIK, J. Jeden človek, dva jazyky: Dvojjazyčnosť u detí – predsudky a skutočnosti. Bratislava: Academic Electronic Press, 2000.
VYSUČEK, P. Poznáváme Český znakový jazyk VI. (Specifické znaky). Speciální pedagogika, 2004, roc. 14, č. 1, s. 16 – 27.
WOLL, B. Vývoj znakového a mluveného jazyka. In GREGORY, S., aj. (ed.). Problémy vzdělávání sluchově postižených. Redakce překladu J. Servusová. Praha: FF UK, 2001, s. 62-71.
ZBRANKOVÁ, M. Začátek jazykové výuky. [online] 2005. [cit. 20.3.2011]. Dostupné na:
.
ZVONEK, A. Sluchově postižený pedagog. Diplomová práce. Brno : PedF MU, 2001.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK