Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Co ve svých kresbách „vidí“ děti předškolního a mladšího školního věku?
Název práce v češtině: Co ve svých kresbách „vidí“ děti předškolního a mladšího školního věku?
Název v anglickém jazyce: Preschool and younger school aged children – What do they „see“ in their drawings?
Klíčová slova: dětská kresba, exprese, kompozice, styl, dějová linie v kresbách
Klíčová slova anglicky: children drawing, express, composition, style, story lines in drawings
Akademický rok vypsání: 2011/2012
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: PhDr. Miroslav Klusák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.09.2011
Datum zadání: 10.05.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2013 15:45
Místo konání obhajoby: M306
Datum odevzdání elektronické podoby:03.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Miloš Kučera, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Empiricky bude to, co děti „vidí“, vyjádřeno v řeči dětí, komentujících své kresby; pro srovnání též dospělých. (Řešit bude autorka výběr terénu - nejspíše Dům dětí a mládeže na Smíchově; dále instrukci - nejspíše téma volné, A4 či A3, pastelky; a pak záznam chování a povídání dětí při kresbě; a pak standardní dotazování k hotové kresbě - problém otázky, která není implicitním vyjádřením hodnocení; a pak respondenty-interprety, kteří by zastupovali dospělé – nejspíše výtvarníci ze ZUŠ.)
Teoreticky jde především o kognitivní problematičnost dětské „realistické“ kresby (vs. projektivní či výtvarnou). Otázkou je, co jsou vlastně děti (jako autoři) schopné „vidět“ ve svých kresbách, když se potýkají s vývojovou kvalitou své kresby (od realismu nahodilého přes nepochopený a intelektuální k vizuálnímu); a to ve srovnání s dospělými (jako diváky). (Řešit bude autorka otázku pojmového aparátu, který jí umožní analytický vhled do toho, s čím vším se děti potýkají při zahrávání si s touto formou sémiotické funkce – krom zvládání reprezentace prostorových vztahů.)
Seznam odborné literatury
- Piaget, J.: Psychologie dítěte. Praha: Portál 2007.
- Winter, E.: Development in arts: Drawing and music. In: Damon, W., Lerner, R. M. (Series Eds.), Kuhn, D., Siegler, R. S. (Volume Eds.): Handbook of Child Psychology. Volume Two: Cognition, Perception, and Language. (Sixth edition) New York: Wiley 2006, s. 859-904.
-Stehlíková Babyrádová, H.: Symbol v dětském výtvarném projevu. Brno: Masarykova univerzita 2004.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá dětskou kresbou. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, teoretickou a výzkumnou. V teoretické části popisuje dosavadní výzkumy exprese, kompozice a stylu. Dále se zabývá dějovou linií dětských kreseb a nastiňuje problematiku kreslení předškolního a mladšího školního věku. Výzkumná část hledá odpovědi na otázky: Co vidí ve svých kresbách děti? Co vidí v kresbách dospělí? Co vidí v dětských kresbách jiné děti? Na základě odpovědí jednotlivých respondentů se snaží práce nastínit, v čem tkví důvody tohoto rozdílného vnímání obrázků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis focuses on children´s drawing. The thesis is divided into two main parts, theoretical and exploratory. The theoretical part describes in general the current researches in express, composition and style of drawing. This part also deals with the plot line of children's drawings and outlines the issue of drawing preschool and early school age. The exploratory part is trying to find answers on these main questions: What do children see in their own drawings? What do the adults see in children's drawings? What do children see in another child´s drawing? Based on the answers of the respondents the thesis tries to outline the reasons for this unequal perception of drawings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK