Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vývoj stárnutí populace a jeho vliv na výdaje na dlouhodobou péči v České republice
Název práce v češtině: Vývoj stárnutí populace a jeho vliv na výdaje na dlouhodobou péči v České republice
Název v anglickém jazyce: Development of population ageing and its impact on long-term care expenditures in the Czech Republic
Klíčová slova: Demografické stárnutí populace, dlouhodobá péče, výdaje na dlouhodobou péči, lůžková péče, domácí péče, Česká republika, analýza dat
Klíčová slova anglicky: Demographic population ageing, long-term care, expense on long-term care, inpatient care, home care, the Czech Republic, data analysis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kateřina Pavloková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.09.2011
Datum zadání: 24.04.2012
Datum a čas obhajoby: 18.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: Opletalova 26
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2012
Oponenti: PhDr. Martin Dózsa
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této práci bych se ráda zabývala ekonomickým pohledem na vliv demografického stárnutí na dlouhodobou péči a především na výdaje s ní spojené. Demografické stárnutí, způsobené především klesající porodností a lepší zdravotní péčí, z níž vychází vyšší délka života, ovlivňuje řadu odvětví sociální sféry, jako je vzdělávání, penzijní systémy, zaměstnanost, zdravotnictví a další. Právě na jedno odvětví zdravotnictví se zaměřím zde a to na výše zmíněnou dlouhodobou péči a hlavně na výdaje spojené s ní. Ráda bych zmapovala poslední roky, zda prošly výdaje na dlouhodobou péči nějakou změnou, případně jak by bylo vhodné tyto výdaje upravit. Také bych ráda lehce naznačila vývoj budoucí.
Cílem práce je zjistit, jak v posledních letech populace v České republice stárla, jak toto stárnutí ovlivňovalo pohled na dlouhodobou péči a výdaje na ní vázané. Zda se lišily podíly výdajů na tzv. péči neformální, tedy péči poskytovanou nejčastěji příbuznými, formální péči domácí a formální péči institucionální, obě poskytovány institucemi a jejími zaměstnanci. Dále by následovalo zhodnocení celé situace a nástin budoucího vývoje.
Zdroje dat a metodologie
Pozorování demografického stárnutí bude provedeno z dat uveřejněných statistickými úřady daných států. Ke studiu dlouhodobé péče použiji data z WHO, Eurostatu, OECD a také data Evropské komise.
Seznam odborné literatury
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/publication14992_en.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/9597/dlouhodoba_pece_CR.pdf
George J. Agich: Dependence and autonomy in old age: an ethical framework for long-term care
Joint Commission International: Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals
Zdeňka Myslíková ; konzultant Lucie Antošová: Dlouhodobá zdravotně sociální péče
Key policy issues in long-term care
Jenny Brodsky, Jack Habib, Miriam Hirschfeld: Key policy issues in long-term care, WHO Collaborating Center for Research on Health of the Elderly, World Health Organization. Cross-Culture Initiative
Edward Richards, Tim Wilsdon, Sean Lyons: Paying for long-term care
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Vývoj stárnutí populace ve vybraných zemích
3. Způsoby financování dlouhodobé péče
4. Podíly výdajů v jednotlivých typech péče
5. Porovnání vybraných zemí
6. Pravděpodobný budoucí vývoj
7. Vyhodnocení shromážděných informací
8. Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Introduction
2. Development of population ageing in selected countrie
3. Methods of financing long-term care
4. Shares of expenditure in different types of care
5. Comparison of selected countries
6. Probable future development
7. The evaluation of information collected
8. Concllusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK