Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků
Název práce v češtině: Změna exprese imunitních genů při vzniku zánětu u ptáků
Název v anglickém jazyce: Changes in expression of immune-related genes after induction of inflammation in birds
Klíčová slova: adhezivní molekuly, cytokiny, genová exprese, imunita, leukocyty, ptáci, receptory, zánět
Klíčová slova anglicky: adhesion molecules, cytokines, gene expression, immunity, leukocyte, birds, receptors, inflammation
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Michal Vinkler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.11.2011
Datum zadání: 23.11.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2013
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2013
Oponenti: Ing. Milada Chudíčková, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Zánět je jedním z důležitých imunologických mechanismů chránících živočichy před chorobami. Práce by měla shrnout současné informace o změnách genové exprese ve tkáních po vzniku zánětlivé imunitní odpovědi u ptáků. Stručně a přehledně by měla pojednávat jak o molekulách na povrchu jednotlivých typů buněk (efektorové molekuly, receptory, signální a vazebné molekuly), tak i o signalizaci prostřednictvím rozpustných faktorů (zejm. cytokiny). Práce nemá vyčerpávajícím způsobem popsat jednotlivé poznatky, ale spíše uceleným způsobem uspořádat hlavní rysy této imunitní reakce u ptáků, upozornit na odlišnosti oproti situaci u jiných skupin obratlovců (především u savců) a podnítit zvídavost studenta pro další práci. Možné téma navazující DP: Exprese Toll-like receptorů při kožním zánětu u zebřičky pestré.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK