Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Psychosociální následky traumatického poranění mozku. Jejich dopad na rodinu pacienta.
Název práce v češtině: Psychosociální následky traumatického poranění mozku. Jejich dopad na rodinu pacienta.
Název v anglickém jazyce: Psychosocial consequences of traumatic brain injury. Their impact on the patient´s family.
Klíčová slova: traumatické poranění mozku, psychosociální následky, rodina, ohnisková skupina, zakotvená teorie
Klíčová slova anglicky: traumatic brain injury, psychosocial consequences, family, focus group, grounded theory
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (21-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.09.2011
Datum zadání: 09.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.10.2011
Datum a čas obhajoby: 30.01.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: MUDr. Gabriela Šivicová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Předkládaná diplomová práce se věnuje psychosociálním následkům (souvisejícím se životem mezi lidmi) traumatického poranění mozku. Ústředním tématem diplomové práce je dopad těchto následků na rodinu pacienta.
Práce sestává z teoretické a empirické části. Teoretická část je rozdělena na čtyři okruhy – neuroanatomii a patologii, poranění mozku, psychosociální následky a rehabilitaci. V empirické části je zpracována problematika dopadu psychosociálních následků po traumatickém poranění mozku na rodinu pacienta pomocí kvalitativního výzkumného přístupu. Výzkum probíhal v občanském sdružení Cerebrum a Ústřední vojenské nemocnici Praha metodou ohniskových skupin. Pro následnou analýzu byla použita metoda zakotvené teorie.
Výsledkem práce je srozumitelné zpracování obsáhlého tématu psychosociálních následků u osob po poranění mozku. Práce poskytuje podrobný náhled typických somatických, kognitivních, psychických, sociálních a emocionálních projevů, které se objevují po poranění mozku ve vztahu k rodinným příslušníkům. Dále se práce zabývá možnostmi léčebné rehabilitace, která pomáhá tyto následky překonat.
Seznam odborné literatury
ALONI, R., KATZ, S. (2003). Sexual difficulties after traumatic brain injury and ways to deal with it. Springfield: Charles C Thomas Publisher.
ANDERSON, M. I., PARMENTER, T. R., MOK, M. (2002). The relationship between neurobehavioural problems of severe traumatic brain injury (TBI), family functioning and the psychological well-being of the spouse/caregiver: path model analysis. Brain Injury, 16(9), 743-757. doi:10.1080/02699050210128906
ANDERSON, S. W., RIZZO, M. (1994). Www.tandfonline.com [online]. 1994 [cit. 2011-11-07]. Hallucinations following occipital lobe damage: the pathological activation of visual representations. Dostupné z WWW: <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01688639408402678>.
BENSON, D., BLUMER, D. (1975). Psychiatric aspects of neurologic disease. New York: Grune & Stratton.
BERENBAUM, S., BLAKEMORE, J., BELTZ, A. (2011). A Role for Biology in Gender - Related Behavior. Sex Roles, 64(11/12), 804-825. doi:10.1007/s11199-011-9990-8
BLUMER, H. (1969). Symbolic interactionism: perspective and method. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
BOHMANN, J. (2007). Www.nasponline.org [online]. 2007 [cit. 2011-11-07]. Traumatic brain injury and teens: information for school administrators. Dostupné z WWW: <http://www.nasponline.org/resources/principals/Traumatic%20Brain%20injury- NASSP%20Dec%2007.pdf>.
COETZER, R. (2010). Anxiety and mood disorders following traumatic brain injury. London: Karnac Books.
CROWE, S. F. (2008). The behavioural and emotional complications of traumatic brain injury. New York: Taylor & Francis.
DISMAN, M. (2002). Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha: Karolinum.
DÍLNY TVOŘIVOSTI (2005). WWW.dilnytvorivosti. cz [online]. 2005 [cit. 2011-11-09]. Reakce rodiny na poranění mozku. Dostupné z WWW: <http://www.navraty.info/verejnost/reakce-rodiny-na-poraneni-mozku>.
ELBAUM, J., BENSON, D. (Eds.) (2007). Acquired brain injury: an integrative neuro-rehabilitation approach. Manhasset: Springer.
EMERSON, E. (2008). Problémové chování u lidí s mentální retardací a autismem. Praha: Portál.
ERGH, T. C., RAPPORT, L. J., COLEMAN, R. D., HANKS, R. A. (2002). Predictors of caregiver and family functioning following traumatic brain injury: social support moderato caregiver distress. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 17(2), 155-174. AN: 00001199-200204000-00006.
FERN, E. F. (2001). Advanced focus group research. Thousand Oaks: Sage Publication.
FINE, C. (2009). Mozek. Průvodce po anatomii mozku a jeho funkcích. Brno: Nakladatelství Jota.
FLEISCHMAN, J. (2002). Phineas Gage. A gruesome but true story about brain science. Boston: Houghton Mifflin Harcourt.
GERVASIO, A. H., KREUTZER, J. S. (1997). Kinship and family members' psychological distress after traumatic brain injury: a large sample study. Journal of Head Trauma Rehabilitation. 12(3), 14-26. AN: 00001199-199706000-00003.
GILLEN, R., TENNEN, H., AFFLECK, G., STEINPREIS, R. (1998). Distress, depressive symptoms, and depressive disorder among caregivers of patients with brain injury. Journal of Head Trauma Rehabilitation. 13(3),31-43. AN: 00001199-199806000-00004.
GILLIAM, F. G., KANNER, A. M., SHELINE, Y. I. (2006). Depression and brain dysfunction. Abingdon: Taylor & Francis.
GLASER, B. G., STRAUSS, A. L.: (1967) The discovery of grounded theory. Strategies of qualitative research. Chicago: Transaction Publishers.
GOLDBERG, E. (2004). Jak nás mozek civilizuje: čelní laloky a řídící funkce mozku. Praha: Karolinum.
HARTJE, W., POECK, K. (2006). Klinische neuropsychologie. Stuttgart: Thieme.
HARTL, P., HARTLOVÁ, H. (2004). Psychologický slovník. Praha: Portál.
HEADWAY (2008). WWW.headway.org.uk [online]. 2008 [cit. 2011-11-07]. Society ''discriminating'' against brain injured. Dostupné z WWW: <http://www.headway.org.uk/Society-discriminating-against-brain-injured.aspx>.
HELPNET (2011). WWW.helpnet.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-04]. Vliv RS na rodinu. Dostupné z WWW: <http://www.helpnet.cz/data/inspo/Rodina.pdf>.
HENDL, J. (2005). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.
HELLWEG, S., JOHANNES, S. (2008). Physiotherapy after traumatic brain injury: a systematic review of the literature. Brain Injury, 22(5), 365-373. doi:10.1080/02699050801998250
HILL, G. (2004). Moderní psychologie: hlavní oblasti současného studia lidské psychiky. Praha: Portál.
HOOFIEN, D., GILBOA, A., VAKIL, E., DONOVICK, P. J. (2001). Traumatic brain injury (TBI) 10–20 years later: a comprehensive outcome study of psychiatric symptomatology, cognitive abilities and psychosocial functioning. Brain Injury, 15(3), 189-209. doi:10.1080/026990501300005659
HÖSCHL, C., LIBIGER, J., ŠVESTKA, J. (2002). Psychiatrie. Praha: Tigis.
HUMAN MEMORY (2011). WWW.human-memory.net [online]. 2011 [cit. 2011-11-03]. Post-traumatic amnesia. Dostupné z WWW: <http://www.human- memory.net/disorders_traumatic.html>.
CHARON, J. M. (2001). Symbolic interactionism: an introduction, an interpretation, an integration. Upper Saddle River: Prentice Hall.
JAPP, J. (2005). Brain injury and returning to employment: a guide for practitioners. London: Jessica Kingsley Publishers.
JANEČKOVÁ, M. (2009). Poranění mozku: a co dál? Praha: Cerebrum.
JELÍNKOVÁ, J. (2008). Www.ictus.cz [online]. 2008 [cit. 2011-11-03]. Ergoterapie – „cesta k soběstačnosti“. Dostupné z WWW: <http://www.ictus.cz/co-je-cmp-a-co- delat/lekari-a-odbornici/ergoterapie--cesta-k-sobestacnosti>.
JIRÁK, R. (2007). Www.solen.cz [online]. 2007 [cit. 2011-11-23]. Organické poruchy osobnosti. Dostupné z WWW: <http://www.solen.cz/pdfs/psy/2007/01/06.pdf>.
KAŠPARŮ, M. (2011). O bludných kruzích a bludných kamenech. Brno: Nakladatelství Cesta.
KANDEL, E. R., SCHWARTZ, J. H., JESSELL, T. M. (1991) Principles of neural science. New York: Elsevier.
KELEMAN, S. (2005). Anatomie emocí. Praha: Portál.
KNIGHT, R. G., DEVEREUX, R., GODFREY, H. D. (1998). Caring for a family member with a traumatic brain injury. Brain Injury, 12(6), 467-481. doi:10.1080/026990598122430
KOLB, B., WHISHAW, I. Q. (1990). Fundamentals of human neuropsychology. New York: Worth Publishers.
KLONOFF, P. S. (2010). Psychotherapy after brain injury. Principles and techniques. New York: Guilford Press.
KOUKOLÍK, F. (2002). Lidský mozek. Funkční systémy, normy a poruchy. Praha: Portál.
KOUKOLÍK, F. (1997). O vztahu lidského mozku a chování. Praha: Karolinum.
KRATOCHVÍL, S. (1997). Základy psychoterapie. Praha: Portál.
KULIŠŤÁK, P. (2003). Neuropsychologie. Praha: Portál.
KULIŠŤÁK, P. (2006). Kognitivní deficit u traumatického poškození mozku. In M. Preiss, H. Kučerová (Eds.), Neuropsychologie v neurologii (s. 87-121). Praha: Grada Publishing.
LANGMEIER, M. et al. (2009). Základy lékařské fyziologie. Praha: Grada Publishing.
LEBEER, J. (1998). How much brain does a mind need? Scientific, clinical, and educational implications of ecological plasticity. Developmental Medicine & Child Neurology 40, 352-357.
LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M. (2005). Neurorehabilitace. Praha: Galén.
LIPPERTOVÁ-GRÜNEROVÁ, M. (2009). Trauma mozku a jeho rehabilitace. Praha: Galén.
LIVINGSTON, L. A., KENNEDY, R. E., MARWITZ, J. H., ARANGO-LASPRILLA, J. C., RAPPORT, L. J., BUSHNIK, T., GARY, K. W. (2010). Predictors of family caregivers' life satisfaction after traumatic brain injury at one and two years post-injury: a longitudinal multi-center investigation. Neurorehabilitation, 27(1), 73-81. doi:10.3233/NRE-2010-0582
MARTÍNKOVÁ, J. et al. (2007). Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. Praha: Grada Publishing.
MEAD, G. (Ed.) (1934). Mind, self, and society from the standpoint of a social behaviorist. Chicago: University Chicago Press.
MERKUNOVÁ, A., OREL, M. (2008). Anatomie a fyziologie člověka pro humanitní obory. Praha: Grada Publishing.
MIOVSKÝ, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.
MORGAN, D. L. (2001). Ohniskové skupiny jako metoda kvalitativního výzkumu. Boskovice: Nakladatelství Albert.
NEBUDOVÁ, J. (1998). Kraniocerebrální úrazy. Praha: Triton.
ODDY, M., HERBERT, C. (2008). Brain injury and the family: a review. In A. Tyerman, N. S. King (Eds.), Psychological approaches to rehabilitation after traumatic brain injury (s. 431-448). Oxford: Blackwell Publishing Ltd.
OREL, M., FACOVÁ, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. Praha: Grada Publishing.
PHILLIPS, E. (2011). Www.brainline.org [online]. 2011 [cit. 2011-11-02]. Group versus individual rehab therapy after brain injury. Dostupné z WWW: <http://www.brainline.org/content/2009/04/ask-the-expert-group-versus-individual-rehab-therapy.html>.
PLHÁKOVÁ, A. (2005). Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia.
POWELL, T. (2010). Poškození mozku. Praktický průvodce pro terapeuty, rodinné příslušníky a pacienty. Praha: Portál.
PRÁCE PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ [Praceprozp]. (2011). WWW.praceprozp.cz [online]. 2011 [cit.2011-11-04]. Co je pracovní rehabilitace? Pracovní rehabilitace, zákon 435/2004, § 69– 74 (výběr). Dostupné z WWW: <http://www.praceprozp.cz/poradenstvi/moznosti-a-kontakty-pro realizaci.html>.
PRAŠKO, J. (2009). Jak zvládnout generalizovanou úzkostnou poruchu. Praha: Galén.
PRAŠKO, J., BULIKOVÁ, B., SIGMUNDOVÁ, Z. (2010). Depresivní porucha a jak ji překonat. Praha: Galén.
PREISS, M. (2006). Kognitivní deficit u epilepsie. In M. Preiss, H. Kučerová (Eds.) Neuropsychologie v neurologii (s. 17-85). Praha: Grada Publishing.
PRIGATANO, G. P. (1999). Principles of neuropsychological rehabilitation. New York: Oxford University Press.
RABOCH, J., ZVOLSKÝ, P. et al. (2001). Psychiatrie. Praha: Galén.
ROKYTA, R., MAREŠOVÁ, D., TURKOVÁ, Z. (2002). Somatologie. Praha: Eurolex Bohemia.
SEIDL, Z. (2008). Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada Publishing.
SILVER, J. M., McALLISTER, T. W., YUDOFSKY, S. C. (2005). Textbook of Traumatic Brain Injury. Washington: American Psychiatric Publishing.
SMRČKA, M. et al. (2001). Poranění mozku. Praha: Grada Publishing.
SMRČKA, M. et al. (2002). Patofyziologie poranění mozku. Brno: Masarykova univerzita.
STERNBERG, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.
STOLER, D. R., HILL, B. A. (1998). Coping with mild traumatic brain injury. New York, Avery Publishing Group.
STRAUSS, A., CORBINOVÁ, J. (1999). Základy kvalitativního výzkum: postupy a techniky metody zakotvené teorie. Boskovice: Nakladatelství Albert.
STUSS, D., T., KNIGHT, R., T. (2002). Principles of frontal lobe function. New York: Oxford University Press.
ŠULISTOVÁ, M. (2011). Www.rodina21.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-10]. Logopedická péče po CMP a úrazech hlavy. Dostupné z WWW: <http://rodina21.cz/hlavne-zdravi/logopedicka-pece-po-cmp-a-urazech-hlavy>.
SVOBODA, M., ČEŠKOVÁ, E., KUČEROVÁ, H. (2006). Psychopatologie a psychiatrie pro psychology a speciální pedagogy. Praha: Portál.
ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
TROJAN, S., POKORNÝ, J. (1997). Www.brnj.sk [online]. 1997 [cit. 2011-11-01]. Teoretický a klinický význam neuroplasticity. <Dostupné z WWW: http://www.bmj.sk/1997/09812-03.pdf>.
TYRLÍKOVÁ, I. et al. (2005). Neurologie pro sestry. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.
UZZELL, B. P., STONNINGTON, H. H. (1996). Recovery after traumatic brain injury. Mahwah: Routledge.
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY [Uzis] (2008). Www.uzis.cz [online]. 2011 [cit. 2011-12-02]. Aktuální informace č. 2/2008: úrazy v roce 2006. Dostupné z WWW: <www.uzis.cz/system/files/02_08.pdf>.
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČESKÉ REPUBLIKY [Uzis] (2011). Www.uzis.cz [online]. 2011 [cit. 2011-11-24]. Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html>.
VAŠINA, L., DIAMANT, J. J. (1994). Kapitoly z neuropsychologie. Brno: Masarykova univerzita.
VÁGNEROVÁ, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál.
VYHNÁNEK, L. et al. (1998). Radiodiagnostika. VII. Neuroradiologie. Praha: Grada Publishing.
VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I. (Eds.) (2008). Sociální psychologie. Praha: Grada Publishing.
WAXMAN, S. G. (2010). Clinical neuroanatomy. New York: McGraw-Hill Medical.
WESTMORELAND, B. F. et al. (1994). Medical neurosciences: an approach to anatomy, pathology, and physiology by systems and levels. New York: Little, Brown and Co.
WILLIAMS, J. M., KAY, T. (1991). Head injury: a family matter. Baltimore: P. H. Brookes Publishing Co.
WILLIG, C. (2008). Introducing qualitative research in psychology. Maidenhead: Open University Press.
WILSON, B. A, FERGUS, G., EVANS, J. J., BATEMAN, A. (2009). Neuropsychological Rehabilitation: Theory, Models, Therapy and Outcome.New York: Cambridge University Press.
ZVOLSKÝ, P. et al. (1998). Speciální psychiatrie. Praha: Karolinum.
Předběžná náplň práce
Pozn.: úprava tématu na základě doporučení oponenta.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK