Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sacra Publica
Název práce v češtině: Sacra Publica
Název v anglickém jazyce: Sacra publica
Klíčová slova: římské náboženství, antický Řím
Klíčová slova anglicky: Roman Religion, ancient Rome
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro klasickou archeologii (21-UKAR)
Vedoucí / školitel: PhDr. Pavel Titz, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.09.2011
Datum zadání: 08.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2011
Datum a čas obhajoby: 26.05.2014 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Řešitel se ve své bakalářské práci nejprve v úvodu metodologicky, pramenně a zájmově vymezí a současně nastíní dosavadní dějiny bádání v tomto tématu. Následně představí jednotlivá náboženská uskupení (např. kolegia kněží nebo jednotlivé aktéry (rex sacrorum, pontifex maximus apod.), přiblíží jejich funkci, způsob volby, dějiny úřadu a zhodnotí jejich postavení a význam v římské společnosti a v římském religio. Bude provedena religionistická, sociologická i archeologická analýza jednotlivých entit se vzhtahem k topografii a hmotné kultuře.
Nedílnou součástí práce bude zhodnocení funkcí systému, který tyto entity tvořily, ať už z hlediska fungování státu nebo z hlediska významu pro jednotlivce. Pozornost bude věnována koordinaci a vzájemné spoluprácu (či naopak) těchto představitelů římského sacra publica, zhodnocen bude jejich význam i z hlediska zasahování do politického fungování státu apod. nastíně by měl být i způsob začleňování nových kultů to římského náboženství a postavení náboženských "menšin".
Smyslem práce je výstižně popsat soukolí římského sacra privata v době římské republiky.
Seznam odborné literatury
Rüpke, J., A Companion to Roman Religion (Blackwall 2007).Beard, M., North, J., Price, S., Religions of Rome, vol. I, A History (Cambridge 1998).Scullard, H.H., Festivals and Ceremonies of the Roman Republic (London 1981).Turcan, R., The Cults of the Roman Empire (Oxford 1996).Levene, D.S., Religion in Livy (London 1993).Dumezil, G., Archaic Roman Religion, 2 vols. (Chicago 1970).Beard, M., North, J., edd., Pagan Priests (London 1990).Beard, M., The Sexual Status of the Vestal Virgins, (JRS 70 1980).Scheid, J., The Religious Roles of Roman Women, ed. P. Schmitt Pantel (Cambridge MA1992).Linderski, J., The augural law (1986).Ferguson, J., The Religions of the Roman Empire (Cornell 1970).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK