Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace Ameriky
Název práce v češtině: Význam představ o konci světa v procesu dobývání a kolonizace Ameriky
Název v anglickém jazyce: The meaning of ideas about the end of the word in the process of conquest and colonization of America
Klíčová slova: konec světa, smrt, poslední soud, zhuštěný popis, přechodové rituály, ikonologie, Amerika, Nové Španělsko, 16. století.
Klíčová slova anglicky: end of the Word, death, Last Judgement, thin description, rites os passage, iconology, America, New Spain, 16th century.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Vedoucí / školitel: prof. Markéta Křížová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.09.2011
Datum zadání: 06.09.2011
Datum a čas obhajoby: 22.09.2011 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:09.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 22.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Simona Binková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato diplomová práce se soustředí na otázku, zda měla představa o konci světa vliv na dobývání a kolonizaci Ameriky. Jejím cílem je zjistit, z jakých zdrojů obyvatelé Nového Světa, evropského i nativního původu, své představy o světě a jeho možném konci čerpali a zda ovlivňovala jejich mentalitu a konání. Dále pak zjistit, jakým způsobem byla tato představa ztvárňována, kde se s ní lidé setkávali, a zda došlo v Novém světě v interakci s nativním obyvatelstvem k nějakým jejím inovacím či významovým posunům. Metodologie práce bude vycházet především z antropologie, konkrétně sémiotického pojetí kultury, a z ikonologie; základem pracovního postupu bude analýza sémantického inventáře pramene, to je fotografického materiálu pořízeného na místě. Cílem této práce je přinést nové poznatky do problematiky spojené s představou konce světa a jejího dopadu na prostředí Nového Světa v 16. století. Zde je třeba zdůraznit, že i přes rostoucí zájem odborné veřejnosti o témata spojená se smrtí a koncem světa, jenž se projevuje v posledních dvaceti letech, neexistuje v českém prostředí literatura, jež by se věnovala nejenom popisu, ale zejména výkladu uměleckých děl s touto tématikou.
Seznam odborné literatury
BARDO, Joaquín Montes. Arte y espiritualidad franciscana. Siglo XVI. Iconología en la provincia del Santo Evangelio. Jaén : Universidad de Jaén, 1998. ISBN 84-89869-17-0.

KUBLER, George. Arquitectura mexicana de siglo XVI. Přel. Roberto de la Torre,
Graciela de Garay, Miguel Angel de Quevedo. México, D.F. : Fondo de cultura
económica, 1983. ISBN 968-16-1304-X.

LOMNITZ-ADLER, Claudio. La idea de muerte en México. México, D.F. : Fondo de
cultura económica, 2006. ISBN 978-9681-682-98.

SPÍNOLA, Espinosa Gloria. Arquitectura de la Conversión y Evangelización en la Nueva España durante el siglo XVI. Universidad de Almería : Servicio de Publicaciones Almería, 1999. ISBN 84-8240-187-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK