Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků)
Název práce v češtině: Vizuální percepce a fonologické formy lexémů českého znakového jazyka (frekvenční analýza vybraných parametrů znaků)
Název v anglickém jazyce: Visual Perception and Phonological Forms of Lexemes in the Czech Sign Language (A Frequency Analysis of Selected Parameters of Signs)
Klíčová slova: český znakový jazyk, místo artikulace, tvar ruky, typ znaku, vizuální percepce, omezení, frekvence
Klíčová slova anglicky: Czech sign language, location of articulation, handshape, type of sign, visual perception, constraint, frequency
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českého jazyka a teorie komunikace (21-UCJTK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Klára Richterová
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.09.2011
Datum zadání: 06.09.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2012 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2012
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Seznámit se se zahraniční odbornou literaturou pojednávající o problematice percepčních omezeních (constraints) ve znakových jazycích a prostudovat výsledky uskutečněných výzkumů frekvenčních analýz typů znaků (jednoručních/dvouručních), míst artikulace a tvarů ruky u znakové zásoby různých národních znakových jazyků, např. znakového jazyka amerického, australského aj.
2) S využitím excerpce slovníků českého znakového jazyka, metody elicitace (dotazníkového šetření) a observace shromáždit materiál českého znakového jazyka.
3) U získaného vzorku provést frekvenční analýzu typů znaků, míst artikulace a tvarů ruky.
4) Vyhodnotit výsledky analýzy a uvést je do souvislostí zvl. s poznatky o jiných znakových jazycích.
Seznam odborné literatury
BATTISON, Robin (1978): Lexical Borrowing in American Sign Language. Silver Spring, MD: Linstok Press.
BRENNAN, Mary (1992): The Visual World of BSL: An Introduction. In D. Brien (ed.) Dictionary of British Sign Language/English. London: Faber & Faber, s. 1-133.
FRISHBERG, Nancy (1979): Historical Change: From Iconicity to Arbitary. In KLIMA, E. S.; BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, London : Harvard University Press, s. 67-83.
JOHNSTON, Trevor – SCHEMBRI, Adam (2007): Australian Sign Language (Auslan). Cambridge: Cambridge University Press.
SIPLE, Patricia (ed.) (1978): Understanding Language through Sign Language Research. New York: Academic Press.
SIPLE, Patricia (1978): Visual Constraints for Sign Language Communication. In Sign Language Studies 19, s. 95-110.
Další studie a články dle potřeby.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá problematikou vizuální percepce ve znakových jazycích. Na základě studia zahraniční literatury budou představeny dosavadní poznatky uvedené také v kontextu vývojových změn ve formě znaků. Vlastní praktický výzkum si klade za cíl:
a) podrobně analyzovat manuální složku znaků určitých sémantických okruhů (zejm. rodina, měsíce, barvy) z hlediska některých vlastností souvisejících s omezenými možnostmi lidského vizuálního vnímání, tj. především z hlediska místa artikulace, tvaru ruky a typové charakteristiky znaku,
b) určit možná omezení ve vizuálním vnímání českého znakového jazyka u daných tematických celků.
Zjištěné tendence budou porovnány s poznatky o jiných národních znakových jazycích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with problems of visual perception in sign languages. Based on foreign literature the thesis will present existing knowledge also in the context of historical changes. Practical research aims to:
a) detailed analysis of manual component of signs from some semantic ranges (family, months, colours), primarily location of the signs in relation to the body, handshape and type of sign, due to connection with constraints of human visual perception
b) determine potential constraints in visual perception of Czech sign language in the concrete semantic ranges
Established tendency will be compared with knowledge of other national sign languages.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK