Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnávací kineziologická analýza opačného sedu v hipoterapii u dvou plemen koní
Název práce v češtině: Srovnávací kineziologická analýza opačného sedu v hipoterapii u dvou plemen koní
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis kinesiological opposite sitting in hippotherapy in two breeds of horses
Klíčová slova: Hiporehabilitace, hipoterapie, opačný sed, kvadrupedální lokomoce, plemeno koně, polyelektromyografie
Klíčová slova anglicky: Hipporehabilitation, hippotherapy, sitting opposite, kvadrupedal locomotion,breed horses, poly electromyographie
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sporty v přírodě (51-600400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Bronislav Kračmar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2011
Datum zadání: 02.09.2011
Datum a čas obhajoby: 02.02.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 02.02.2012
Oponenti: PhDr. Petr Novotný, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je zjistit, zda plemeno koně a tempo jeho kroku má vliv
na timing svalů v hipoterapi v pozici opačného sedu s oporou o předloktí. Zároveň předpokládáme, že ze zvolených svalových skupin je možné usoudit, zda v poloze opačného sedu dochází ke koaktivaci prvních přímých břišních řetězců. To by opodstatnilo provádění hipoterapie u dětí neschopných samostatného sedu
Seznam odborné literatury
LITERÁRNÍ ZDROJE

1) ADLER, A. Umění rozumět. Příběh života a nemoci z pohledu individuální psychologie. Individuální psychologie 1. 1. vyd. Praha: Práh, 1993. ISBN 80-85809-04-4
2) ALTAI, SJ. Korea canter to gold. [online]. Korea, 2007. [c 2010-11-15]. Dostupné z: [http://horse.samsung.com/eng/index.do]
3) CASKOVÁ, V. Léčba koňmi: 12. Pedagogicko-psychologické aktivity. [online]. Brno: 2009. [c 2011-02-12]. Dostupné z: [http://www.equichannel.cz/lecba-konmi-12-pedagogicko-psychologicke-aktivity]
4) CAMPBELL, D. Mozartův efekt. 1. vyd. Praha: Eminent, 2008. ISBN 978-80-7281-336-0
5) CAROLL, S.B. Nekonečné, nesmírně obdivuhodné a překrásné. 1. vyd. Praha: Academia, 2010. ISBN 978-80-200-1800-7
6) CROTAZZ-HERBETTE, S., ANAGNOSON, RT., et al. Modality effects in verbal working memory: differential prefrontal and parietal responses to auditory and visual stimuli. Neuroimage, 2004, vol. 21, p. 340–351.
7) ČÁPOVÁ, J. Terapeutický koncept „Bazální programy a podprogramy“. 1.vyd. Praha: Repronis, 2008. ISBN 978-80-7329-180-8
8) DE LUCA, CJ. The Use of Surface Electromyography in Biomechanics. Journal of Applied Biomechanics, February 1997, vol. 13, p. 135 – 163
9) DEAN, MH. Fishes, living and fossil: an outline of their forms and probable relationships. 1. vyd. New York: Macmillan, 1981. ISBN 789-90-5743-896-0
10) DERKITS, E. Hippokinesiology. In DERKITS, E. (Eds.), X. International Therapeutic Riding Congress „It´s the horse that makes difference“. Ed.. E. Derkits. Brasil: Angers, 2000, p. 26 – 29
11) DVOŘÁKOVÁ, T. Využití biomechaniky při analýze pohybu koně. In DVOŘÁKOVÁ, T. (Eds.), Mezinárodní konference Aktuální otázky chovu koní v ČR. Ed. T. Dvořáková. Brno: MZLU v Brně, 2004, s. 140 – 145
12) DVOŘÁKOVÁ, T., PAVELKOVÁ, J., et al. Analýza pohybu v hipoterapii z pohledu biomechaniky. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2005, roč. 12., s. 123 – 126
13) DVOŘÁKOVÁ, T. Možnosti hipoterapie v praxi fyzioterapeuta. In DVOŘÁKOVÁ, T. (Eds.), 1. ročník mezinárodní konference Fyzioterapie 2009. Ed. T.Dvořáková. Čelákovice: 2009, s. 23 - 25
14) FARRIER, Z. Learn about EAAT. [online]. United States, 2010. [c 2010-11-15]. Dostupné z: [www.narha.org/resources-education/resources/eaat].
15) GRANJA DO TORO. Understanding Equotherapy. [online]. Brasil, 2005. [c 2010-11-15]. Dostupné z: [www.equoterapia.org.br/english/understanding.php].
16) HELLBRUGGE, T. Vývoj kojenců. Prvních 365 dní v životě dítěte. 1. vyd. Ústí nad Labem: Ústav zdravotnických studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2007. ISBN 978-80-7044-862-5
17) HERMANNOVÁ, H. O kožním vnímání, jeho změnách a ovlivnění. Rehabilitace a fyzikální lékařství,2002, roč. 4., s.182 – 184
18) HORNÁČEK, K. Hippoterapia a naturálna medicína. Psychotronica Slovaca,1995, roč. 12, s. 156 – 160
19) HORNÁČEK, K., HOLLÝ,K. Hipoterapie – léčba pomocí koně. 2. vyd. Praha: Montanex, 2002. ISBN 80-7225-190-2
20) CHAMPAGNE, L. CanTRA and Hippotherapy. [online]. Kanada: 2008. [c 2011-1-13]. Dostupné z: [http://www.cantra.ca/hippotherapy.shtml]
21) JANDA, V., VÁVROVÁ, M. Senzomotorická stimulace. Rehabilitácia, 1992, roč. 25, s. 14-34
22) JISKROVÁ, I., CASKOVÁ, V., et al. Hiporehabilitace. 1. vyd. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2010. ISBN 978-80-7375-390-0
23) KLIK, J. Psychoanalytické principy v hiporehabilitaci – kazuistika. In KLIK, J. (Eds.), Hiporehabilitační seminář. Ed. J.Klik. Plzeň: 2002, s. 27 – 31
24) KLIK, J. Možnosti uplatnění psychoterapeutických principů při hiporehabilitaci. Hiporehabilitace. Informační bulletin o rehabilitaci na koni,1995, roč. 2, s 3 - 4
25) KLIK, J. Předběžné zkušenosti s léčebně pedagogickým ježděním v ÚSP Zbúch. In KLIK, J. (Eds.), II Mezinárodní seminář o hiporehabilitaci. Ed. L.Klik. Plzeň:1992, s. 67 – 72
26) KLIK, J. Úloha emocí v hipoterapii. In KLIK, J. (Eds.), České a slovenské hiporehabilitační dny. Ed. J.Klik. Plzeň: 1999, s. 1 – 2
27) KOPECKÁ, T. Intenzivní hipoterapie u dětí s dg. DMO a její krátkodobý a střednědobý efekt. Praha, 2007. 90 s. Diplomová práce na 2. LF UK. Vedoucí diplomové práce Martin Pivec.
28) KOUKOLÍK, F. Kniha o Evě a Adamovi. 1. vyd. Praha: Makropulos, 1997. ISBN 80-86003-14-0
29) KRAČMAR, B., NOVOTNÝ, P., et al. Zapojení pletence ramenního do lokomce. Rehabilitácia, 2006, roč. 3, s. 89 – 96
30) KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M. et al. Sledování aktivity vybraných svalů u Nordic Walking a chůze pomocí povrchové EMG. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2007, roč. 3, s. 101 – 106
31) KRAČMAR, B., VYSTRČILOVÁ, M., et al. Ramenní pletenec v režimu kvadrupedální lokomoce. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2005, roč. 2, s. 92 – 98
32) KRAUS, J. Dětská mozková obrna. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1018-8
33) KROBOT, A., MÍKOVÁ, M., et al. Poznámky k vývojovým aspektům rehabilitace poruch ramene. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2004, roč. 12, s. 88 – 94
34) KULICHOVÁ,J. a kol.autorů. Hiporehabilitace. 1. vyd. Praha: Nadace OF, 1995.
35) MEHLEM, M. Call of the wild – psychotherapy with horse. In MEHLEM, M. (Eds.), XII International congress of therapeutic riding. Ed. M.Mehlem. Brasil: Fhul, 2006, pp. 22 - 26
36) MIKULA, J., ŠTURC, V. Uplatnění facilitačních principů v hippoterapii. In MIKULA, J., ŠTURC, V. (Eds.), Sborník Hipoterapie z 1. semináře. Ed. J. Mikula. Plzeň: 1985, s. 24 – 28
37) MOORE, T. What RDA does. [online]. Austria: 2010. [c 2010-11-15]. Dostupné na: [www.rda.org.au/what-we-do.aspx].
38) NERANDŽIČ, Z. Animoterapie v systému ucelené rehabilitace. In NERANDŽIČ,Z. (Eds.), České a slovenské hiporehabilitační dny. Ed. Z.Nerandžič. Plzeň: 1999, s. 45 - 49
39) PEHAM, C., SCHOBESBERGER, H., et al. A linear invariant black box model for the motion of two markers on the equine back. In MULLER, R., GERBER, H. et al. (Eds.), XVIII Congress of the International Society of Biomechanics. Ed. R.Muller. Zurich: ETH, 2001, pp. 277-278
40) PFEIFFER, J. et al. Facilitační metody v léčebné rehabilitaci. 1.vyd. Praha: Avicenum, 1976. ISBN 80-6865-78-9
41) ROBERT, C., VALETTE, JP., et al. Biomechanical response to the increase in trotting speed in the saddlehorse. [online]. EquineVet: 2001. [c 2011-1-13]. Dostupné z: [http://www.nebi.nlm.nih.gov/entrez/quary.fcgi?cmd=Retrieve/db=PubMed_list_uids=11721558_dopt=Abstract].
42) ROTHAUP, D., LASER, T., et al. Die Ortopadische Hippotherapie als Sonderform der medizinischen Traniningstherapie. Krankengymnastik, 1998, vol. 5, p. 768 – 776
43) SAK,P. Odcizování přírodě – důsledek či příčina krize člověka a společnosti. In SAK, P. (Eds), Seminář odcizování člověka přírodě. Ed. P.Sak. Praha: 2004, s. 45 – 48
44) SMÍŠKOVÁ, Š. Oficiální slovník České hiporehabilitační společnosti pro názvy používané v hiporehabilitaci. [online]. Praha: 2009a. [c 2010-11-25]. Dostupné z: [http://hiporehabilitace-cr.cz/index.php/remository?func=select&id=31]
45) SMÍŠKOVÁ, Š. Aktivity s pomocí koní. [online]. Praha: 2009b. [c 2010-11-24]. Dostupné z: [http://www.hiporehabilitace-cr.cz/index.php/sekce/2-sekce/37-pedagogika]
46) STRUMINSKA, A. A horseback tour – An encounter with nature and art. In STRUMINSKA, M. (Eds.), XII International congress of therapeutic riding. Ed. A. Struminska. Brasil: Fhul, 2006, pp. 186 - 190
47) SWIFT, S. Ježdění v obrazech. 1. vyd. Praha: Academia, 2003. ISBN 763-67-8368-983-2
48) TROJAN,T., DRUGA, R., et al. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. 3.vyd. Praha: Grada, 2005. ISBN 80-247-1296-2
49) VANČATA, V. Evoluce lokomoce a lokomočního aparátu hominoidů: vznik a vývoj bipedie hominidů. Praha, 1981. 434 s. Kandidátská disertační práce na Mikrobiologickém ústavu ČSAV, Oddělení evoluční biologie.
50) VÉLE, F. Kineziologie pro klinickou praxi. 2. vyd. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-2754-837-9
51) VÉLE, F. Můj vztah ke koním a k hipoterapii obecně? [online]. Brno: 2009. [c 2010-12-12]. Dostupné z: [http://www.hiporehabilitace-cr.cz/]
52) VÉLE, F. Hiporehabilitace. Kůň – terapeut. Hiporehabilitace, 1997, roč. 3 – 4, s. 5 - 6
53) VÉLE, F. Úvaha nad hipoterapií. Rehabilitácia, 2004, roč. 2., s 23 - 27
54) VÉLE, F. Úvod k hipoterapii. In VÉLE, F. (Eds.), 8. konference o hiporehabilitaci. Ed. F. Véle. Brno: MZLU v Brně, 2005, s. 10 – 12
55) VOJTA, V. Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku. 1. vyd. Praha: Grada, 1993. ISBN 80-85424-98-0
56) VOJTA, V., ANNEGRET, P. Vojtův princip. 3. vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2710-3
57) WHITBY, L. NZRDA Edication Programms. [online]. New Zeland, 2006. [c 2010-11-15]. Dostupné z: [www.rda.org.nz/about/].
58) WOULD, J. Muscle memory and learning and teaching new movements. Journal for DKThR, 1999, vol. 1, s. 15 – 26.
59) ZAHRÁDKA, L. Hipoterapie – pojem a postavení v hiporehabilitaci. In ZAHRÁDKA, L. (Eds.), II Mezinárodní seminář o hiporehabilitaci. Ed. L.Zahrádka. Plzeň:1992, s. 67 – 72
Předběžná náplň práce
Název: Vliv plemene a tempa jeho kroku na timing svalů v hipoterapii

Cíle: Cílem práce je v tématicky se seznámit s problematikou hiporehabilitace a hipoterapie. Dále pak zjistit, zda plemeno koně a tempo jeho kroku má vliv na timing svalů v hipoterapi v pozici opačného sedu s oporou o předloktí a s oporou o dlaně. Zároveň předpokládáme, že ze zvolených svalových skupin je možné usoudit, zda v poloze opačného sedu dochází k diferenciaci. To by opodstatnilo provádění hipoterapie u dětí neschopných samostatného sedu a u dětí v již raném věku.


Metody: Diplomová práce má charakter intraindividuální případové studie. Skládá se z části obecné, která obsahuje shrnutí problematiky hiporehabilitace a hipoterapie. V části druhé je intraindividuálně řešen timing svalů na dvou plemenech koní při rychlém a pomalém tempu. Jako hipoterapeutická pozice byl zvolen opačný sed s oporou o lokty a s oporou o dlaně. K hodnocení bylo využito komplexní fyzioterapeutické vyšetření fyzioterapeutem a výstupy z přenosného SEMG přístroje ME6000
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Influence of race of horse and speed of it’s walk on timing of muscles in hippotherapy
Purposes: The goal of study is to find out if race of horse and speed of it‘s walk approaches muscles timing in the reverse sitting position. We also pretend quadrupedal locomotion activation. That would substantiate hippotherapy with sitting-unable children.
:
Methods: Surface Electromyography, physiotherapeutic screening
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK