Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Vliv teploty vody na elektrickou aktivitu svalu
Název práce v češtině: Vliv teploty vody na elektrickou aktivitu svalu
Název v anglickém jazyce: Effect of water temperature on the electrical activity of muscle
Klíčová slova: svalová kontrakce, teplota, vodní prostředí, povrchová elektromyografie, Water Surface EMG
Klíčová slova anglicky: muscle contraction, temperature, water environment, surface electromyography, Water Surface EMG
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: MUDr. David Pánek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2011
Datum zadání: 31.08.2011
Datum a čas obhajoby: 06.10.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.09.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.10.2011
Oponenti: PhDr. Miroslava Jalovcová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BURKE, S., HARDCASTLE, B. Statistics in context: Analysis of variance (ANOVA). VAM Bulletin. Spring 1999, issue no. 20, p. 28-31. Český překlad L. Dohnal, Analysa rozptylu-ANOVA, Fons, 1999, č. 4, s. 21-25.
CLANCY, E. A. et al. Single channel techniques for information extraction from the surface emg signal. Electromyography: Physiology, Engineering and non-invasive applications, New Jersey: John Wiley & Sons, 2004, p. 133-163. ISBN 0-471-67580-6.
CLARYS, J. P., ROBEAUX, R., DELBEKE, G. Telemetrical versus conventional EMG in air and water, in: Winter, N. R., Hayes, R., Patla, A. Biomechanics, 1985, vol. IX, Human Kinetics, Champaign, p. 286-294.
COULANGE, M. et al. Consequences of prolonged total body immersion in cold water on muscle performance and EMG activity. European Journal of Applied Physiology, 2006, 452, p. 91-101.
DA SILVA CARVALHO, R. G. et al. Analysis of various conditions in order to measure electromyography of isometric contractions in water and on air. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2010, 20, p. 988-993.
DE LUCA, C. J. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics. 1997, 13, p. 135-163.
DE LUCA, CJ. Surface Electromyography: Detection and Recordings. [on-line]. 2002, [cit. 2011-01-24]. Dostupné z:http://www.delsys.com/KnowledgeCenter/Tutorials.html.
DEWHURST, S. et al. Temperature dependence of soleus H-reflex and M wave in young and older women. European Journal of Applied Physiology, 2005, 94, p. 491-499.
DOHNAL, L. Analysa rozptylu – ANOVA. [online]. 1999, [cit. 2011-06-14]. Dostupné z: http://www1.lf1.cuni.cz/~ldohna/publik/Kap_7_ANOVA.pdf.
DUFEK, J. Elektromyografie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. ISBN 80-7013-208-6.
HÄGG, G. M. et al. Applications in Ergonomy. Electromyography: Physiology, Engineering and non-invasive applications. New Jersey: John Wiley & Sons, 2004, p. 343-358. ISBN 0-471-67580-6.
JANDOVÁ, D. Balneologie. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2009. ISBN 978-80-247-2820-9.
JANURA, M. Úvod do biomechaniky pohybového systému člověka. Dotisk 1. vydání. Olomouc: 2008. ISBN 80-244-0644-6.
KELLER, O. Obecná elektromyografie. Praha: Triton, 1999. ISBN 80-7254-047-5.
KONRAD, P. The ABC of EMG: A practical Introduction to Kinesiological Electromyography. Místo neznámé: Noraxon INC., 2005.
KROBOT, A., KOLÁŘOVÁ, B. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2762-1.
KRUMLOVÁ, H., PÁNEK, D., PAVLŮ, D. Měření EMG aktivity svalové tkáně po aplikaci celotělové chladové terapie (- 130 °C). Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2010, roč. 17, č. 1, s. 14-20.
LASKAR, S., HARADA, N. Different Conditions of Cold Water Immersion Test for Diagnosing Hand-Arm Vibration Syndrome. Environmental Health and Preventive Medicine, 2005, 10, p. 351-359.
MASUMOTO, K. et al. Electromyographic Analysis of Walking in Water in Healthy Humans. Journal of Physiological Anthropology and Applied Human Science, 2004, 23, p. 119-127.
PÁNEK, D., PAVLŮ, D., ČEMUSOVÁ, J. Rychlost vedení akčního potenciálu svalu jako identifikátor nástupu svalové únavy v povrchové elektromyografii. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2009a, roč. 16, č. 3, s. 96-101.
PÁNEK, D., PAVLŮ, D., ČEMUSOVÁ, J. Počítačové zpracování dat získaných pomocí povrchového EMG. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2009b, roč. 16, č. 4, s. 177-180.
PÁNEK, D. et al. Metodika snímání povrchového EMG ve vodním prostředí. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2010, roč. 17, č. 1, s. 21-25.
PAVLŮ, D., PÁNEK, D. EMG – analýza vybraných svalů horní končetiny při pohybu ve vodním prostředí a pohybu proti odporu elastického tahu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2008, roč. 15, č. 4, s. 167-173.
PETROFSKY, J., LAYMON, M. Muscle Temperature and EMG Amplitude and Frequency During Isometric Exercise. Aviation, Space, and Environmental Medicine. 2005, vol. 76, no. 11, p. 1024-30.
RAINOLDI, A. et al. Surface EMG alterations induced by underwater recording. Journal of Electromyography and Kinesiology, 2004, 14, p. 325-331.
RODOVÁ, D., MAYER, M., JANURA, M. Současné možnosti využití povrchové eletromyografie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2001, roč. 8, č. 4, s. 173-177.
SELLWOOD, K. L. et al. Ice-water immersion and delayed-onset muscle soreness: a randomised controlled trial. British Journal of sports medicine, 2007, 41, p. 392-397.
SLADKÁ, H. Porovnání timingu svalů při jízdě na kole ve vodě a na suchu. Praha, 2011. 76 s. Diplomová práce na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Vedoucí diplomové práce Dagmar Pavlů.
ŠIMKOVÁ, L., PAVLŮ, D., PÁNEK, D. EMG analýza vybraných svalů ruky při psaní krátkých textových zpráv na mobilním telefonu. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2011, roč. 18, č. 2, s. 59-68.
TREMBLAY, F. et al. Influence of Local Cooling on Proprioceptive Acuity in the Quadriceps Muscle. Journal of Athletic Training, 2001, vol. 36, no. 2, p. 119-123.
TROJAN, S. Lékařska fyziologie. 4. přepracované a doplněné vyd. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5.
VÉLE,F. Kineziologie. Přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. 2. rozšířené a přepracované vydání. Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.
VENEZIANO, W. H. et al. Confounding factors in water EMG recordings: an approach to a definitive standard. Medical & Biological Engineering & Computing, 2006, 44, p. 348 – 351. ISSN 0140-0118.
WINTER, D. A. Biomechanics and motor kontrol of human movement. New Jersey: John Wiley & Sons. 2005, 3. vyd. ISBN 0-471-44989-X.
ZEMAN, V. Adaptace na chlad u člověka. Možnosti a hranice. Praha: Galén, 2006. ISBN 80-7262-331-1.

online zdroje:
• 2003a. Mechanické vlastnosti tkání a orgánů. Patobiomechanika a patokinesiologie KOMPENDIUM. [Online] Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2003. [cit. 2011-01-24] <http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/vlastnosti_komplex_sval.php >.
• 2003b. Experimentální biomechanika. Patobiomechanika a patokinesiologie KOMPENDIUM. [Online] Univerzita Karlova v Praze. Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2003. [cit. 2011-02-12] <http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/experiment_metody_emg.php>.
• [Online]. [cit. 2011-05-11]. <http://biomech.ftvs.cuni.cz/pbpk/kompendium/biomechanika/images/4bm17.gif>.
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je určit změnu časoprostorové aktivace svalu v závislosti na různých vlastnostech prostředí při definované výstupní svalové síle měřené ručním dynamometrem.
Jedná se o případovou studii, ve které je analyzován a zpracován vztah svalů předloktí při 30%, 50% a 70% maximální výstupní svalové síly kontrolované ručním dynamometrem vůči vodnímu prostředí o různé teplotě (15 °C, 24 °C, 35 °C) a na suchu. Jako výstupní svalová síla byla stanovena izometrická kontrakce flexorů zápěstí a prstů dominantní horní končetiny ve třech různých režimech. Do výzkumného souboru bylo zařazeno 5 zdravých osob (3 ženy, 2 muži). Jako objektivizační metoda byla zvolena povrchová elektromyografie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Main objective of this work is to determine the spatiotemporal changes in muscle activation depending on different properties of the environment. All this at a defined muscle power output. Measured by hand dynamometer.
This is a case study. Is processed and analyzed the relationship of the forearm muscles against the aquatic environment (different temperatures – 15 °C, 24 °C and 35 °C) and against dry. Muscular power output is defined and measured by hand dynamometer. Muscular power output was determined as isometric contraction flexors of wrist and fingers of dominant hand. It all in three different modes. The research group were included 5 healthy individuals (3 women, 2 men). As objectivization method was determined surface electromyography.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK