Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 322)
Detail práce
  
Charakteristika české kiteboardingové populace
Název práce v češtině: Charakteristika české kiteboardingové populace
Název v anglickém jazyce: Characteristic of the Czech kiteboarding population
Klíčová slova: Kiteboarding, masové sporty, vývoj
Klíčová slova anglicky: Kiteboarding, sports for everybody, developement
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslav Dvorský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.08.2011
Datum zadání: 26.08.2011
Datum a čas obhajoby: 09.05.2012 12:15
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 09.05.2012
Oponenti: Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Pokusit se zaznamenat vývojové trendy v kiteboardingu. Práce svým rozsahem překročí rámec běžné příručky ke kurzům kitesurfingu a zaměří se na sociální, ekonomické a jiné konsekvence tohoto nového a rychle se rozvíjejícího sportu.
Seznam odborné literatury
tuzemské i zahraniční zdroje
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat razantním rozvojem kiteboardingu a jeho příznivců během poměrně krátké historie. Jakým způsobem ke sportu přicházejí, kritické fáze, rozvoj lokalit a služeb. Myslím si, že kiteboarding se v blízké době stane masovým sportem, jako tomu bylo u snowboardingu, kdy budu shromažďovat materiál abych své tvrzení potvrdil. Dále budu zkoumat cesty jak se ke sportu nově příchozí dostávají. Metody výzkumu budou na základě sběru a následné analýzy dat, primární informace získám za pomocí dotazníků, interview a pozorování. Sekundární data z odborných publikací, zpráv kiteboardingových asociací atd.
Z převážné části přepracuji předchozí verzi mé diplomové práce a zakomponuji chybějící prvky tak, aby forma i obsah splňovala požadavky diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
My Diploma thesis deals with the evolution of kiteboarding from the perspective of its users, connected locations and services. In my work you can find summary of powerkiting disciplines, historical background and main kiteboarding associations. Diploma thesis gives complex overview within the industry a gives perspectives on possible evolution of this relatively young sport.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK