Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Herní činnosti jednotlivce v tréninkových jednotkách Basketbalové akademie 2006.
Název práce v češtině: Herní činnosti jednotlivce v tréninkových jednotkách Basketbalové akademie 2006.
Název v anglickém jazyce: Individual Gaming Activity in Training Units of Basketball Academy 2006
Klíčová slova: Herní činnosti jednotlivce, taktika, technika, trénink
Klíčová slova anglicky: Gaming activities of an individual, tactics, technique, training
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Sportovní hry (51-600300)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Michael Velenský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.08.2011
Datum zadání: 22.08.2011
Datum a čas obhajoby: 06.09.2011 07:30
Místo konání obhajoby: katedra sportovních her
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2011
Oponenti: Mgr. Tomáš Kaprálek
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce má teoretickou povahu a jejím cílem je vytvořit přehled specifických herních činností, které jsou vhodné pro aplikaci a realizaci v basketbalu dětí a mládeže. Tento přehled předpokládá systematickou literární rešerši a využití vlastních zkušenností z tréninkového procesu zmíněné věkové kategorie hráčů. Práce je chápána jako pilotní studie v možnostech návaznosti dalších, již analyticky pojatých elaborátů.
Seznam odborné literatury
Dle doporučení vedoucího práce
Předběžná náplň práce
Název práce: Herní činnosti jednotlivce v tréninkových jednotkách Basketbalové akademie 2006.
Cíl práce: Ucelený pohled na rozvoj individuálních herních činností jednotlivce dětí a mládeže v tréninkových jednotkách.
Metody práce: Analýza literárních zdrojů a využití vlastních poznatků z trenérské praxe dětí a mládeže v Basketbalové akademii 2006 v Roudnici nad Labem.
Výsledky: Práce poukazuje na problematiku rozvoje individuálních herních činností jednotlivce v basketbalovém učivu dětí a mládeže. Teoretické předpoklady korespondují s praktickými zkušenostmi při práci s dětmi v nejnižších věkových kategoriích. Zkušenosti ukazují, že je velice důležité se v počátcích tréninku u dětí a mládeže zaměřit na rozvoj individuálních činností jednotlivce, jelikož v dnešním moderním světovém basketbalu jsou herní činnosti jednotlivce v popředí zájmu teorie a didaktiky sportovní hry.
Klíčová slova: Herní činnosti jednotlivce, taktika, technika, trénink.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title of the work: Individual gaming activity in training units of Basketball academy 2006.
Work object: Overall view on the individual development of gaming activities of each participant - children and youngsters in training units.
Work methods: Source literature analysis and use of my own knowledge of coaching practice with children and youngsters in basketball academy in Roudnice nad Labem.
Results: The essay is concentrating on problematics of development of gaming activities of an individual in basketball practice for children and youngsters. Theoretical premises correspond with practical experiences when working with children in lowest age categories. Experience shows that it is very important to focus on individual activities of a participant of the game. It is even more important when you start training with children in lowest age categories. Individual activities of the players are in the forefrontof interest of the theory and didactics of the sports game in today‘s modern basketball.
Keywords:Gaming activities of an individual, tactics, technique, training.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK