Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Problematika mimořádných událostí se zaměřením na povodně v období od 1997 do 2007
Název práce v češtině: Problematika mimořádných událostí se zaměřením na povodně v období od 1997 do 2007
Název v anglickém jazyce: Problems of extraordinary events with concentration to floods in period of time from 1997 to 2007.
Klíčová slova: IZS, mimořádná událost, krizová situace, povodeň, krizové řízení
Klíčová slova anglicky: IZS, an extraordinary event, crisis situation, floody, crisis control
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Miloš Fiala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.08.2011
Datum zadání: 22.08.2011
Datum a čas obhajoby: 14.09.2011 09:00
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2011
Oponenti: Mgr. Ing. Josef Vilášek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod
2. Studium podkladů a dostupných materiálů k problematice diplomové práce.
3. Rozbor možných mimořádných událostí s důrazem na povodně velkého rozsahu.
4. Způsob aplikace legislativy v období před a po přijetí krizových zákonů.
5. Ekonomické dopady povodní a způsoby odstraňování následků včetně prevence.
6. Srovnání rozsahu ztrát na životech a škod na majetku v důsledku povodní.
7. Zkušenosti z provádění záchranných a likvidačních prací při rozsáhlé povodni očima zástupců složek IZS.
8. Závěr
Seznam odborné literatury
BOKR, P. Sopečná činnost a sopky.

BOKR, P. Sopečná činnost a sopky v České republice.

BOŘIL, Š. Terorismus.

FRANCL, S. Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí.

GRYCOVÁ, K. Ropné havárie.

KOVÁŘ, M., KOLEŇÁK, I. Zkušenosti z povodní za posledních deset let a jejich využití ke zkvalitnění ochrany před povodněmi.

KUBECZKA, J. Praha čelí teroristické hrozbě.

ĽUPTOVSKÝ, M. Charakteristika druhů a případů mimořádných událostí v ČR. Praha, 2009. Bakalářská práce na UK FTVS. Vedoucí bakalářské práce Miloš Fiala

ŠVANČARA, R. Lesní požáry v České republice z pohledu hasičů.

Legislativa:

ÚZ č. 379 - Branné předpisy. SAGIT 2003.

ÚZ č. 794 - Pravidla silničního provozu, Autoškoly. SAGIT 2010.

ÚZ Č. 797 - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. SAGIT 2010.

ÚZ č. 823 - Krizové zákony, HZS, Požární ochrana, Obnova území. SAGIT 2011.

ÚZ Č. 829 - Obce, Kraje, hl. m. Praha, Úředníci obcí a krajů, Obecní policie. SAGIT 2011.

Předběžná náplň práce
Charakterizovat druhy mimořádných událostí se zaměřením na povodně. Zjistit co vedlo k přijetí krizových zákonů a co je jejich obsahem. Vytvořit přehled ztrát v důsledku povodní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Characterize kinds of extraordinary events and assign to them some cases from CR with concentraining on floods. The legislature before and after acceptance of crisis laws. The economic incidence and loses of lives in effect of floods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK