Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu
Název práce v češtině: Imunita státních představitelů v mezinárodním trestním právu
Název v anglickém jazyce: Immunity of State Officials under International Criminal Law
Klíčová slova: Mezinárodní trestní právo, Trestní imunita státních představitelů před národními soudy, Trestní imunita státních představitelů před mezinárodními soudy
Klíčová slova anglicky: International Criminal Law, Immunity of State Officials from Foreign Criminal Jurisdiction, Immunity of State Officials from International Criminal Jurisdiction
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mezinárodního práva (22-KMP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. PhDr. Veronika Bílková, Ph.D., E.MA.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.07.2011
Datum zadání: 29.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2011
Datum a čas obhajoby: 08.03.2012 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:29.11.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.03.2012
Oponenti: prof. doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předložená práce představuje pokus o analýzu historického vývoje a současného stavu práva imunity státních představitelů v mezinárodním trestním právu. V souladu s cíli této práce jsou vyloženy nejdůležitější relevantní pojmy. Jedná se o pojmy: (a) individuální trestní odpovědnost; (b) mezinárodní trestní právo; (c) trestní jurisdikce; (d) státní svrchovaná imunita, diplomatická imunita a imunita vysoce postavených státních představitelů; (e) imunita ratione personae a imunita ratione materiae a (f) státní představitelé.
Vzhledem k odlišné charakteristice národních a mezinárodních soudů vznikají před oběma druhy soudů rozdílné právní problémy. Tato práce se s ohledem na tyto rozdíly jednotlivými otázkami trestní imunity zabývá v oddělených částech. V tomto duchu jsou konkrétní soudní rozhodnutí, která imunitu před trestním stíháním buď potvrzují, nebo odmítají, prezentována a analyzovaná. Je konstatováno, že s ohledem na judikaturu a doktrínu v současnosti nadále existují koncepční problémy, které v souvislosti s trestní imunitou bude třeba vyjasnit.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis presents an analysis of the history and current state of state official immunity in international criminal law. First, I define the most relevant legal concepts. These include: (a) individual criminal responsibility; (b) international criminal law; (c) criminal jurisdiction; (d) the distinction between state immunity, diplomatic immunity, and immunity of state senior state officials; (e) imunity ratione personae and immunity ratione materiae; and (f) state officials.
Given the distinictions between national and international fora, different sets of legal issues concerning immunity arise before them. I thus deal with the two types of immunity seperately. In so doing, I present and analyze specific court descisions supporting or rejecting immunity. I argue that the case law and doctrine indicate that a number of conceptual questions remain unresolved.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK