Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Stravování českých šlechticů v předbělohorském období a soudobá lékařská literatura
Název práce v češtině: Stravování českých šlechticů v předbělohorském období a soudobá lékařská literatura
Název v anglickém jazyce: Nourishment of the czech aristocracy in period before Bílá hora and contemporary medical literature
Klíčová slova: stravování, šlechta, lékaři, lékařská literatura
Klíčová slova anglicky: nourishment, aristocracy, doctors, medical literature
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav českých dějin (21-UCD)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Marie Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.07.2011
Datum zadání: 29.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2011
Datum a čas obhajoby: 27.05.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.04.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:29.04.2013
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
Staré tisky:
Gruntovní a dokonalý regiment zdraví Jana Koppa z Raumenthalu, Praha, 1536.
Regiment zdraví Henrycha Rankovia v překladu Adama Hubera z Riesenbachu, 1786, Praha.
Pierandrea MATTIOLI, Apatéka Domácy, Praha: Daniel Adam z Veleslavína – dědicové, Praha, 1602.
Vydané prameny:
Lékařské knížky Mistra Křišťana z Prachatic, editor Zdeňka TICHÁ, Praha 1975.
Dva deníky Dra.Matyáše Borboniua z Borbenheimu, editor Max DVOŘÁK, Praha,1896.
Literatura:
Václav BUŽEK, Josef HRDLIČKA, Dvory velmožů s erbem růže : všední a sváteční dny posledních Rožmberků a pánů z Hradce, Praha : Mladá fronta, 1997.
Václav BUŽEK, Pavel KRÁL, Slavnosti a zábavy na dvorech a v rezidenčních městech raného novověku, České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2000.
Václav BUŽEK, Společnost českých zemí v raném novověku : struktury, identity, konflikty, Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2010.
Václav BUŽEK, Život na dvoře a v rezidenčních městech posledních Rožmberků, České Budějovice : Pedagogická fakulta JU, 1993.
Václav BUŽEK, Pavel KRÁL, Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 1999.
Magdaléna BERANOVÁ, Pochoutky našich předků. Výživa a kulinární umění od pravěku do počátku novověku, Praha 1997.
Magdaléna BERANOVÁ, Jídlo a pití za Rudolfa II., Praha 1997.
Alena M. ČERNÁ, Staročeské knihy lékařské, Brno, 2006.
Alena M. ČERNÁ, Staročeské názvy chorob, Praha, 2009.
Gustav GELLNER, Jan Černý a jiní lékaři doby Jagellonské, Věštník královské společnosti nauk, Praha 1935, s. 137.
Jiří GUTH, O hostinách a hodokvasech jindy a jinde, Praha 1918.Jiří GUTH, O jídle a pití jindy a jinde, Praha 1918.
Ignác Jan HANUŠ, O české literatuře zdravovědy v 16.století, Časopis Muzea Království českého ČCM, 37, Praha, 1863, s. 301.
Josef HRDLIČKA, Hodovní stůl a dvorská společnost : strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550-1650), České Budějovice : Historický ústav Jihočeské univerzity, 2000.
Jaroslav KOLÁR, Frantové a grobiáni : Z mravokárných satir 16. věku v Čechách,Praha : ČSAV, 1959.
Massimo MONTANAMI, Hlad a hojnost, dějiny evropského stravování, Praha 2003.
Milada ŘÍHOVÁ, Kapitoly z dějin lékařství, Praha 2005.
Milada ŘÍHOVÁ, Dvorní lékař posledních Lucemburků, Albík z Uničova, lékař králů Václava IV. a Zikmunda, profesor pražské univerzity a krátký čas i arcibiskup pražský, Praha, 1999.
Milada ŘÍHOVÁ, Regimina sanitatis jako pramen k poznání každodennosti dvou Lucemburků, Mediaevalia historica Bohemica 5., Praha 1998.
Petr SVOBODNÝ, Lucie HLAVÁČKOVÁ, Dějiny lékařství v českých zemích, Praha 2004.
Jan ŠPOTT, Příspěvky ke staré literatuře lékařské v Čechách, Časopis lékařů českých 20, Praha, 1882, s. 605.
David TOMÍČEK, Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech, Ústí nad Labem 2010.
David TOMÍČEK, Profesní každodennost lékařských povolání v městském prostředí 16. století, Documenta Pragensia XXVII, Praha 2008, s. 827-835.
David TOMÍČEK, K diagnostice z česky psaných lékařských sborníků 15. a 16. století, Dějiny věd a techniky 41, Praha 2008, s. 155-172.
David TOMÍČEK, Gruntovní a dokonalý regiment zdraví Jana Koppa z Raumenthalu mezi lékařskými tisky 16. století, in: Zborník príspevkov z 8. medzinárodného sympózia o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, edd. M. Bujalková – Ľ. Bujalková, Martin 2007, s. 423-429.
David TOMÍČEK, „Já mnoho lékařů znám, kteříž pouzí laikové sú“ – typologie empiriků na stránkách vybraných lékařských tisků 16. století, in: Historia, Medicina, Cultura ed. K. Černý – P. Svobodný, Praha 2006, s. 55-70.
David TOMÍČEK, „Regiment zdraví“ Adama Hubera z Riesenbachu aneb lékař a pacient v představách 16. století, in: Historie 2002 – celostátní studentská vědecká konference, Opava 2003, s. 32-51.
Zikmund WINTER, Šat, strava a lékař v XV. A XVI. věku, Sebrané spisy, V., Praha 1913.
Zikmund WINTER, Kuchyně a stůl našich předků, Praha 1892.
Čeněk ZÍBRT, Staročeská tělověda a zdravověda, Praha 1924.
Čeněk ZÍBRT, Staročeské umění kuchařské, Praha 1927.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK