Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Contemporary Jurisprudence for Muslim Minorities in Europe
Název práce v češtině: Současná jurisprudence pro muslimské menšiny v Evropě
Název v anglickém jazyce: Contemporary Jurisprudence for Muslim Minorities in Europe
Klíčová slova: islámské právo, Islám, muslimské menšiny, Evropa
Klíčová slova anglicky: Islamic law, Islam, Muslim minorities, Europe
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra Blízkého východu (21-KBV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.07.2011
Datum zadání: 28.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.07.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:29.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Rudolf Veselý, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na aktuální problémy islámské jurisprudence (fiqhu), která se vyjadřuje k situaci muslimů žijících v Evropě. Muslimské menšiny přinášejí do evropských států koherentní a vysoce propracovaný model sociálních, etických a právních norem. Konkrétní normativní rámce jednotlivých komunit se pak od sebe velmi liší, v závislosti na etnickém, geografickém a náboženském zázemí dané menšiny. Také v evropském prostoru spolu soupeří velmi různorodá pojetí islámu. Postavení muslimů žijících v nemuslimské zemi klasické islámské právo podrobně neřeší a jurisprudence se tak stává základním nástrojem normotvorby. Klíčovým institutem je pak udílení právních dobrozdání (iftá).Výsledky předchozích prací naznačují, že vlivu oficiálních či tradičních islámských autorit – jako je turecká síť diyanet v Německu nebo imámové z al-Azharu v jiných zemích –v praxi úspěšně konkurují neformální autority z lokálních komunit, soukromých nadací nebo islámských hnutí. Profilace těchto skupin sahá od liberálního islámu až po fundamentalismus či radikální islamismus. Zvláště skupiny s širší ideologickou a politickou aspirací velmi účinným způsobem využívají elektronická média a internet pro vlastní propagaci jakožto náboženské a právní autority.Diplomant v práci nejprve prozkoumá postoje a východiska klasického islámského práva k otázce muslimských menšin na nemuslimském území. V druhé části se bude zabývat soupeřícími koncepcemi islámu v evropském prostoru a jejich názory na problematiku menšin. Tato část práce by měla zahrnovat všechny významné náboženské a právní autority, které vydávají normativní obsah relevantní k dané problematice (zvl. European Council for Fatwa and Research, Permanent Committee for Islamic Research and Fatawaa, al-Azhar, etc.). V práci bude zahrnuta také analýza internetové a jiné mediální prezentace soupeřících koncepcí. Třetí část práce uvede příklady nejdůležitějších fatew vyjadřujících se k otázkám života muslimů v evropských (nebo obecně neislámských) zemích.
Seznam odborné literatury
Schacht, Joseph. An Introduction to Islamic Law. Oxford: The Clarendon Press, 1964.Muslims in Europe. Eds. by Lewis B. and Schnapper D. London, Pinter publishers, 1994.Islamic Law: Theory and Practice. Eds. Robert Gleave and Eugenia Kermeli. New York: I.B. Taurus, 1997.Islamic Legal Interpretation: Muftis and Their Fatwas. Ed. by Muhammad Khalid Masud, Brinkley Messick and David S. Powers. Harvard University Presss, 1996.Islam and European Legal Systems. Ed. Silvio Ferrari and Anthony Bradney. Ashgate Press, 2000.Bunt, Gary R. Islam in the Digital Age: E-jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments. London, Pluto Press, 2003.Antoun, Richard T. “The Islamic Court, the Islamic Judge, and the Accomodation of Tradition,” International Journal of Middle East Studies 12 (1980): 455-67.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK