Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Československo-polské vztahy a Těšínské Slezsko 1918-1920
Název práce v češtině: Československo-polské vztahy a Těšínské Slezsko 1918-1920
Název v anglickém jazyce: Czechoslovak-Polish Relations and Cieszyn Silesia
Klíčová slova: československo-polské vztahy; Těšínsko; 1918-1920
Klíčová slova anglicky: Czechoslovak-Polish relations; Cieszyn Silesia; 1918-1920
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2011
Datum zadání: 22.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.04.2014
Datum a čas obhajoby: 26.06.2014 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.04.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:30.04.2014
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2014
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Vladimír Goněc, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude řešit dva základní problémové okruhy. V jedné rovině bude úkolem autorky analyzovat historické souvislosti vývoje těšínského regionu jako svébytné územní jednotky se zvláštním akcentem na sebepojetí jejích obyvatel. Cílem bude přiblížit posun od identity chápané a určované teritoriálně či statusově k identitě založené na příslušnosti k národu, a to zejména s přihlédnutím k době po 1. světové válce, kdy se formovaly nově založené státní útvary Československa a Polska. V tomto záměru bude zpracován vnitřní rozměr těšínského konfliktu, tedy pozadí tzv. malé politiky.
V druhé rovině se práce zaměří na vnější, mezinárodní rozměr těšínského sporu, tj. vzájemná československo-polská vyjednávání, genezi stanovisek jednotlivých států a roli dohodových mocností a rozhodovacích orgánů Versailleské konference. Zvláštní důraz bude kladen na vysvětlení geopolitického významu regionu na mapě nového poválečného uspořádání středovýchodní Evropy a konfrontaci regionální a státní mocenské politiky.
Práce bude založena na analýze archivních materiálů a studiu domácí a zahraniční odborné literatury se zvláštním důrazem na polské, případně francouzské prameny. Autorka si osvojí základní interpretační tendence naznačené v starší i současné české a polské literatuře a pokusí se na základě studia zaujmout vlastní stanovisko.
Seznam odborné literatury
Biskupski, B.B.M.: Ideology, politics and diplomacy in East Central Europe, University of Rochester Press, 2003
Machačová Jana, Matějček Jiří ( ed. ), Národnostní menšiny a jejich sociální pozice ve střední Evropě, Opava – Praha 1999
Szymeczek Józef ( red. ), Polacy na Zaolziu. Poláci na Těšínsku, Czeski Cieszyn 2002
F.K.Latinik: Walka o Slask Cieszynski w r.1919, Cieszyn, 1934
Gawrecká, Marie: Československé Slezsko mezi světovými válkami 1918-1938. Opava, 2004
Hannan, Kevin: Borders of Language and Identity in Teschen Silesia. New York, 1996
Perman, Dagmar: The Shaping of the Czechoslovak State: Diplomatic History of the Boundaries ofCzechoslovakia, 1914-1920, Leiden, 1962
Kamusella, Tomasz: Silesia and Central European Nationalism. The Emergence of National and Ethnic Groups in Prussian Silesia and Austrian Silesia, 1848-1918, Purdue University Press, Lafayette, IN.,2007
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK