Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti a úskalí sociální práce s klientem po úrazu s trvalými následky
Název práce v češtině: Možnosti a úskalí sociální práce s klientem po úrazu s trvalými následky
Název v anglickém jazyce: Ways and difficulties of social work with a client having suffered an injury
with permanent consequences
Klíčová slova: úraz s trvalými následky, možnosti a úskalí sociální práce, sociální práce ve zdravotnictví, kazuistika, metody sociální práce
Klíčová slova anglicky: injury with permanent consequences, ways and difficulties of social work, social work in health care, case study, methods of social work
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Daniela Vodáčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.07.2011
Datum zadání: 21.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.12.2012
Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:28.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Olga Havránková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce je zaměřena na sociální práci s klientem po úrazu s trvalými následky. Úvodní část obsahuje výčet možných trvalých následků úrazů a jejich dopad na klienta, tj. následky fyzické, psychické a sociální. Zabývá se potřebami klienta po úrazu s trvalými následky a možnostmi spolupráce sociálních pracovníků, lékařů, sester, psychologů a dalších pracovníků ve zdravotnictví. Dále dostupností informací pro klienta a možnostmi a úskalími sociální práce s takovýmto klientem.
Součástí práce jsou také kazuistiky několika klientů.
V závěru práce je zhodnocení možností sociální práce s klientem po úrazu s trvalými následky a také diskuse nad problematikou, možnostmi a úskalími sociální práce ve zdravotnictví.
Seznam odborné literatury
CIKÁNKOVÁ, V. a kol. Rehabilitace po revmatochirurgickcýh výkkonech. Praha: Maxdorf, 2010. 219 s. ISBN 978-80-7345-206-3.
FRIEDLOVÁ, K. Bazální stimulace® v základní ošetřovatelské praxi. Praha: Grada Publishing, 2007. 168 s. ISBN 978-80-247-1314-4.
KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Praha: Návrat Domů, 1994. 94 s. ISBN 80-85495-33-3.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie nemoci. Praha: Grada Publishing. 2002. 200 s. ISBN 80-247-0179-0.
KŘIVOHLAVÝ, J. Psychologie zdraví. Praha: Portál, 2001. 280 s. ISBN 80-7178-551-2.
MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: SLON, 2003. 161 s. ISBN 80-86429-19-9.
MATOUŠEK, O. a kol. Sociální služby. Legislativy, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9.
MATOUŠEK, O.; KODYMOVÁ, P.; KOLÁČKOVÁ, J. Sociální práce v praxi. Specifika různých cílových skupin a práce s nimi. Praha: Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X.
MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 312 s. ISBN 80-7178-473-7.
MUSIL, L. „ráda bych Vám pomohla ale“. Brno: Marek Zeman, 2004. 244 s. ISBN 80-903070-1-9.
MÜHLPACHR, P. Sociopatologie pro sociální pracovníky. Brno: MSD, 2008. 194 s. ISBN 978-80-7392-069-2.
PAYNE, J. a kol. Kvalita života a zdraví. Praha: Triton, 2005. 629 s. ISBN 80-7254-657-0.
PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, 1998. 234 s. ISBN 80-85931-65-6.
ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: SLON, 2000. 80 s. ISBN 80-85850-00-1.
SLÍVA, J.; DOLEŽAL, T. Farmakoterapie bolesti. Praha: Maxdorf, 2005. 57 s. ISBN 978-80-7345-182-0.
STOJČENKOVÁ, P. Návrat do života po úrazu nebo onemocnění mozku. Sestra. 2009, 19, 5, s. 55-56. ISSN 1210-0404.
ŠAMÁNKOVÁ, M. a kol. Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada Publishing, 2011. 136 s. ISBN 978-80-247-3223-7.
VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 2004. 872 s. ISBN 80-7178-802-3.
VÍTKOVÁ, M. Somatopedické aspekty. Brno: Paido, 2006. 301 s. ISBN 80-7315-134-0.
VIŠŇA, P.; HOCH, J. a kol. Traumatologie dospělých. Praha: Maxdorf, 2004. 157 s. ISBN 80-7345-034-8.
VOTAVA, J. a kol. Ucelená rehabilitace osob se zdravotním postižením. Praha: Karolinum, 2003. 207 s. ISBN 80-246-0708-5.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK