Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strategická společenská odpovědnost firem
Název práce v češtině: Strategická společenská odpovědnost firem
Název v anglickém jazyce: Strategic Corporate Social Responsibility
Klíčová slova: CSR, strategická společenská odpovědnost firem, organizace občanské společnosti, ziskový sektor, neziskový sektor, místní komunita, stakeholder, firemní filantropie, firemní dobrovolnictví, sdílená hodnota
Klíčová slova anglicky: CSR, strategic corporate social responsibility, non government organization, business sector, civic society, local community, stakeholder, corporate philanthropy, corporate volunteering, shared value
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Studia občanské společnosti (24-KSOS)
Vedoucí / školitel: Petra Pavičová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.07.2011
Datum zadání: 14.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2013
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2013
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMNOBH00)
Oponenti: JUDr. Lenka Deverová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se věnuje strategické společenské odpovědnosti firem a s ní souvisejícímu konceptu vytváření sdílené hodnoty (tzv. creating shared value). Analyzuje rozdíl mezi strategickou CSR a klasickou firemní filantropií, kdy se jedná o přerozdělování části zisku. Poukazuje na vazbu mezi businessem a občanskou společností. V současnosti si firmy uvědomují, že jejich úspěšnost souvisí se zdravím společnosti, ve které působí, a proto se při implementaci strategické CSR zaměřují na řešení problémů, které se vztahují k oblasti, ve které jsou profesionálové. Diplomová práce se zaměřuje na vytváření spolupráce mezi firmami a občanskou společností, která je vybudována na myšlence, že sociální a ekonomické cíle se vzájemně překrývají. Tato spolupráce je výzvou k řešení společných sociálních problémů a měla by přinášet prospěch oběma stranám. Teoretický základ práce je doplněn empirickou částí založenou na analýze rozhovorů se zástupci firem a organizací občanské společnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This master thesis is dedicated to strategic corporate social responsibility (CSR) and to the concept of creating shared value (CSV). It analyses the difference between CSV and common business philanthropy which is based on allocation of some part of their profit. It shows the connection between business and civic society. Currently the companies realise that their success is related to the well-being of the society in which they work. Therefore - when adopting the concept of CSV companies focus on the field in which they are active in their core business. The thesis concentrates on partnering business companies with civic society organisations. This is based on the belief that social and economic aims coincide. This partnership is a challenge to find a solution to common social issues. It should gain profit to both sides. The theory of this thesis is complemented by a research and analysis of interviews with respondents from both business and civic companies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK