Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komentovaný překlad: "Musicians' Magazines in the 1980s: The creation of a Community and a Consumer Market, IN: Simon Frith, Popular Music. Critical Concepts in Media and Cultural Studies, 2004, ss. 245-269
Název práce v češtině: Komentovaný překlad: "Musicians' Magazines in the 1980s: The creation
of a Community and a Consumer Market, IN: Simon Frith, Popular Music.
Critical Concepts in Media and Cultural Studies, 2004, ss. 245-269
Název v anglickém jazyce: Annotated Czech translation: "Musicians' Magazines in the 1980s: The creation
of a Community and a Consumer Market, IN: Simon Frith, Popular Music.
Critical Concepts in Media and Cultural Studies, 2004, ss. 245-269
Klíčová slova: překlad, hudební časopisy, trh, komunita, analýza textu, překladatelské problémy, překladatelské posuny
Klíčová slova anglicky: translation, musican’s magazines, market, community, text analysis, translation problems, translation shifts
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Kalivodová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.07.2011
Datum zadání: 13.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 22.09.2011
Datum a čas obhajoby: 25.06.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. David Mraček, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zadaný text přeložte do češtiny a svůj překlad doplňte překladatelským komentářem v rozsahu min. 20 normostran. V komentáři nejprve celkově charakterizujte výchozí text: uveďte, s jakým cílem a jakou funkcí byl text napsán a jaké stylistické postupy autor/ka volí k dosažení svého záměru. Vysvětlete, zda a proč jsou funkce a cíl stejné či pozměněné v textu vašeho překladu. Dále popište, na jaké problémy jste v překladu narazil/a, a zdůvodněte použité překladatelské postupy a nezbytné posuny, které jste v překladu provedl/a na úrovni lexika, syntaxe a především v rovině stylistické v závislosti na funkci textu v nové, české komunikační situaci. Postupujte přitom od celkové koncepce svého překladu k dílčím řešením. Citovaná vlastní řešení, která budete uvádět jako důkazy vámi zvolených postupů, opatřete odkazy ke stránkám překladu i originálu. Komentář opatřete na závěr bibliografickým soupisem použitých primárních i sekundárních zdrojů, včetně internetových.
Kromě dodržení formálních náležitostí stanovených Pravidly pro organizaci studia FF UK (Čl. 19) připojte ke každému vázanému exempláři práce vždy dvě kopie výchozího textu: jednu napevno svázanou s ostatními listy a druhou volně vloženou
Seznam odborné literatury
Hatim, B., Mason, I. Discourse and the translator. 1994. Hatim, B., Mason, I. The Translator as Communicator, 1997. Hatim, B. Translation. An advanced resource book. 2004. Hickey, L. The Pragmatics of translation. 1981. Hochel, B. Preklad ako komunikácia. Bratislava 1990. Levý, J. Umění překladu. Praha 1983, 1998. Vilikovský, J. Překlad jako tvorba. Praha 2002. Čechová, M., Krčmová, M., Minářová, E. Současná stylistika. Praha 2003, 2008. Čmejrková, S. a kol. Čeština, jak ji znáte i neznáte. Praha 1996. Čmejrková, S., Daneš, F., Světlá, J. Jak napsat odborný text. Praha 1999. Daneš, F. et al. Český jazyk na přelomu tisíciletí. Praha 1997. Hausenblas, K. Výstavba jazykových projevů a styl. Praha 1971. Hausenblas, K. Od tvaru k smyslu textu. Stylistické reflexe a interpretace. Praha 1996. HOFFMANNOVÁ, J. Stylistika a .… Praha 1997 JANČÁKOVÁ, J., KOMÁREK, M. a ULIČNÝ, O. (ed.). Spisovná čeština a jazyková kultura. Praha 1995. Muellerová, E. Funkční styly a jejich základní žánry v současné komunikaci. Praha 1989. NEBESKÁ, I., Macurová, A. (ed.). Jazyk a jeho užívání. Praha 1996. SGALL, P., Panevová, J. Jak psát a jak nepsat česky. Praha 2004. Svozilová, N. Jak dnes píšeme/mluvíme a hřešíme proti dobré češtině. Jinočany 2000. Šrámek, R. (ed.). Spisovnost a nespisovnost dnes. Brno 1996.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK