Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví
Název práce v češtině: Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb
právem duševního vlastnictví
Název v anglickém jazyce: Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services
Klíčová slova: software, počítačový program, autorské právo, patent, ochrana
Klíčová slova anglicky: software, computer program, copyright, patent, protection
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Kříž, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.07.2011
Datum zadání: 07.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 27.09.2018 10:00
Místo konání obhajoby: 412/4. patro
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.09.2018
Oponenti: doc. JUDr. Ondřej Frinta, Ph.D.
  doc. JUDr. Vladimír Pítra
 
 
Předběžná náplň práce
Disertační práce Ochrana počítačových programů, informačních systémů a příbuzných služeb právem duševního vlastnictví se zabývá hlavními i vybranými alternativními přístupy k právní ochraně počítačových programů, informačních systémů a příbuzných softwarových služeb. Cílem práce je zanalyzovat a poskytnout aktuální konzistentní informaci především o dvou hlavních mezinárodně dostupných formách právní ochrany – ochraně právem autorským a průmyslově-právní ochraně počítačových programů, koncizně popsat jejich vývoj, současný stav a klíčové právní normy (mezinárodní, unijní a národní), které je upravují.
Disertační práce se skládá z úvodu, devíti kapitol a závěru. Práce se dělí na čtyři celky – úvodní výklad, část autorskoprávní, část průmyslově-právní a část srovnávací a závěrečnou.
Závěrem práce jsou shrnuty aktuální poznatky autora o autorskoprávní i průmyslově-právní ochraně software coby převládajících formách zajištění práv výrobců počítačových programů a formulováno přesvědčení autora, že nejlepší formou ochrany by byla právní úprava software coby statku sui generis a že dříve či později bude muset stávající dvojkolejný systém ochrany – právě v důsledku aktuálních výzev, které do značné míry proměňují i současné vnímání software jako takového – projít podstatnou revizí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Dissertation thesis titled Intellectual property rights protection of computer programs, information systems and related services deals with the main legal approaches and their selected alternatives to the legal protection of computer programs, information systems and related software services. The goal of the thesis is to analyse and provide the reader with consistent up-to-date information in particular on the two main forms of legal protection – copyright protection and industrial property protection of computer programs, to concisely describe their development, current status and key legal norms (international, EU and national) and that establish them.
The dissertation consists of an introduction, nine chapters and a conclusion. The thesis is divided into four units – introductory explanation, part of copyright law, part of industrial property (IP) law and final comparative part.
At the conclusion of the thesis, the outcomes of the author's research on the copyright and industrial property protection of software as the dominant forms of ensuring the rights of producers of computer programs are summarized. The Conclusion also comprises the rationale of author's belief that the most efficient form of software protection would be the sui generis legal regulation of the software and that sooner or later, as result of current challenges, that inevitably shift the perception of software as such, the existing two-tier system of legal protection of software must undergo a substantial revision.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK