Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Interkulturní masmediální komunikace a hledání dokonalého jazyka
Název práce v češtině: Interkulturní masmediální komunikace a hledání dokonalého jazyka
Název v anglickém jazyce: Intercultural mass media communication and the search of perfect language
Klíčová slova: interkulturní komunikace, dialog, intertextualita, etnometodologie, mediální dialogické sítě, konverzační analýza, členská kategorizační analýza, strukturovaná bezprostřednost
Klíčová slova anglicky: intercultural communication, dialogue, intertextuality, ethnomethodology, media dialogical network, conversation analysis, membership categorization analysis, structured immediacy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Otakar Šoltys, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.07.2011
Datum zadání: 07.07.2011
Datum a čas obhajoby: 24.06.2014 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2014
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2014
Oponenti: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Předběžná náplň práce
Cílem této diplomové práce je kvalitativní analýza výseku mediální dialogické sítě utvořené okolo chemického útoku, který se odehrál 21. srpna 2013 v Sýrii.
Přestože hlavní sociální aktéři následného mezinárodního konfliktu, představitelé Spojených států amerických a Sýrie, prezident Obama, ministr zahraničí Kerry a prezident Asad na druhé straně, se nikdy tváří v tvář nesetkali, masová média jejich reakce usouvztažnila v koherentní dialog mezi západní a východní civilizací a oni to přijali jako součást mezikulturního vyjednávání významů a interpretací reality v rámci globálního masmediálního diskurzu.
Metodologické aparáty konverzační analýzy a členské kategorizační analýzy poskytují nástroj k sledování sekvenčních a kategorizačních aspektů dynamického intertextuálního procesu specifikace a respecifikace klíčových kulturních a politických hodnot přímo v kontextu. Díky pojmu strukturované bezprostřednost bylo možné v analýze zohlednit také sekvenční uspořádání antecedentů události v historickém kontinuu.
Analýza je založena na tradici etnometodologického výzkumu sociální interakce v masových médiích a inspirována články J. Nekvapila a I. Leudara, které se věnovaly analýze interkulturního dialogu bývalého amerického prezidenta Bushe a vůdce teroristické organizace Al-Káida (a dalších sociálních aktérů) dotýkajícího se událostí 11. září.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this diploma thesis is a qualitative analysis of a media dialogical network’s extract regarding chemical attack in Syria on 21st August 2013.
In spite of the fact that main social participant in the subsequent international conflict, representatives of United States of America and Syria, president Obama, Secretary of State Kerry on one side and president Assad on the other side, have never actually met face to face, mass media interconnected their reactions into a coherent dialogue between west and east civilization and they accepted it as a part of intercultural negotiation of different meanings and interpretations of reality within a global mass media discourse.
Methodological apparatus of conversation analysis and membership categorization analysis provides a tool to observe sequential and categorization aspects of a dynamic intertextual process of specification and respecification of the core cultural and political values in context. Thanks to the term structured immediacy it was also possible to consider sequential ordering of antecendents of the event in historical continuum.
This analysis is based on ethnomethodological research of social interaction in mass media and is inspired by articles of J. Nekvapil und I. Leudar, which were dedicated to the analysis of intercultural dialogue of a former American president Bush and a leader of terroristic organization Al-Kaida Bin Laden (and other social participants) related to events of September 11th.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK