Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antologie sovětské lágrové prózy v českých překladech a české sociokulturní recepci
Název práce v češtině: Antologie sovětské lágrové prózy v českých překladech
a české sociokulturní recepci
Název v anglickém jazyce: Anthology of Soviet Prison and Labour Camp Literature
in Czech Renderings
Klíčová slova: lágrová próza, memoáry, vězeňský slang, političtí a kriminální vězni
Klíčová slova anglicky: prison and labour camp literature, memoirs, prison slang, political and criminal prisoners
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.07.2011
Datum zadání: 04.07.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.07.2011
Datum a čas obhajoby: 04.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:02.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 04.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Danuše Oganesjanová, CSc.
 
 
 
Konzultanti: PhDr. Veronika Mistrová
Zásady pro vypracování
Diplomantka se seznámí s nejvýznamnějšími historiografickými pracemi, jež se zabývají problematikou sovětského systému pracovních, kárných, kriminálních, politických, dětských a tranzitních táborů, označovaných jako Gulag, zejména se stejnojmennou monografií Anny Applebaumové (2004) a s monografií Šeptem Orlanda Figese (2009). Na základě znalostí získaných studiem odborné literatury, reflektující fenomén stalinismu a Gulagu, provede kontrastivní analýzu vybraných překladů sovětských lágrových próz vydaných formou antologie pod názvem Jen jeden osud (2009) v překladech R. Bzonkové, L. Dvořáka, J. Kleňhové, A. Machoninové a I. Ryčlové. Kontrastivní analýza na ose originál – překlad se bude opírat o ruské předlohy publikované ve dvousvazkovém vydání knihy Dodnesʼ tʼjagotejet (2004) a zahrne dominantní významové a výrazové roviny výchozích textů a jejich českých verzí, včetně lágrového žargonu. Významové a stylové prvky jazyka Gulagu uplatněné v českých překladech budou dále konfrontovány s žargonem českých pracovních táborů v období komunismu, zachyceném v české literatuře, esejistice a publicistice (např. v knize Karla Pecky Motáky nezvěstnému). V rámci sociokulturní recepce sovětské lágrové prózy v českém prostředí budou zmapovány ohlasy na českou podobu výše uvedeného výboru a výběr textů obsažených v české antologii bude konfrontován s obdobným výborem vydaným v USA pod názvem Till My Tale Is Told: Womenʼs Memoirs of the Gulag (1999). Diplomantka bude postupovat metodou translatologické srovnávací analýzy vycházející ze zvolených domácích a zahraničních teoretiků reflektujících překlad prozaických a memoárových textů se zohledněním Levého teorie „infinitezimálních odstínů“, na jejichž základě lze rekonstruovat překladatelské tendence a sklony. V závěrečné části práce diplomantka zhodnotí míru adekvátnosti zkoumaných českých překladů ve vztahu k jejich předlohám, a to s důrazem na hledisko recepční a axiologické.
Seznam odborné literatury
Applebaum, A. Gulag. Praha – Plzeň: 2004.
BABKA, L. – BZONKOVÁ, R. (eds.). Jen jeden osud. Praha: Academia, 2009.
Crozier, B. Vzestup a pád sovětské říše. Praha: 2004.
ČERMÁK, J. – ILEK, B. – SKOUMAL, A. (eds.). Překlad literárního díla. Praha: 1970.
Figes, O. Natašin tanec. Kulturní historie Ruska. Praha – Plzeň: 2004.
FIGES, O. Šeptem. Praha – Plzeň: 2009.
FITZPATRICK, S. Everyday Stalinism. Oxford: 2000.
Hanzelka, J. – Zikmund, M. Zvláštní zpráva č. 4. Praha: 1990.
HOCHEL, B. Prekladová kritika v praxi. Slovak Review č. 1, 2001.
LEVÝ, J. Bude literární věda exaktní vědou? Praha: 1971.
LEVÝ, J. Umění překladu. Praha: 1998.
MALIA, M. Sovětská tragédie. Dějiny socialismu v Rusku v letech 1917–1991. Praha: 2004.
Šťáhlavský, D. Rusko mezi řádky. Praha: 2000.
VILENSKIJ, S. (ed). Dodnesʼ tʼjagotejet. T.1. Zapiski vašej sovremenicy. 2-e izd. Moskva: 2004.VILENSKIJ, S. (ed). Dodnesʼ tʼjagotejet. T.2. Kolyma. 2-e izd. Moskva: 2004.
VILENSKY, S. (ed.): Till My Tale Is Told: Womenʼs Memoirs of the Gulag. Bloomington: 1999.
Zubov, A. (ed.). Istorija Rossii. XX vek. Тom I (1894–1939). Мoskva: 2009.
Zubov, A. (ed.). Istorija Rossii. XX vek. Тom II (1939–2007). Мoskva: 2009.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK