Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Vzdělání a kriminalita - národohospodářský pohled
Název práce v češtině: Vzdělání a kriminalita - národohospodářský pohled
Název v anglickém jazyce: Education and crime - the economic view
Klíčová slova: Vzdělání, kriminalita, výchovné prostředí pachatele, recidiva, hospodářská kriminalita, majetková kriminalita, násilná kriminalita, lineární pravděpodobnostní model, logitový model, probitový model.
Klíčová slova anglicky: Education, crime, family backround of the offender, recidivism, business crime, property crime, violent crime, linear probability model, logit model, probit model.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Vyhnánek
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2011
Datum zadání: 30.06.2011
Datum a čas obhajoby: 10.09.2013 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2013
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2013
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2013
Oponenti: PhDr. Tomáš Adam, Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Základní literatura

• Marešová Alena: Analýza kriminality v roce 2009 a v předchozím dvacetiletém období, 2010
• Martínek Zdeněk: Agresivita a kriminalita školní mládeže, 2009
• Večerka Kazimír: Mládež v kriminologické perspektivě, 2009
• Becker Gary: Teorie preferencí, 2007
• Psacharopoulos George: Economics of Education, 2008
• Meghir Costas, Palme Marten, Schnabel Marieke: The Effect of Education Policy on Crime: An Intergenerational Perspective
• Lochner Lance: Education Policy and Crime
• Machin Stephen, Marie Olivier, Vujić Sunčica: The Crime Reducing Effect of Education, 2010
• Becker Gary: Ekonomický způsob pohledu na život
Předběžná náplň práce
Zajištění bezpečnosti občanů a potlačování kriminality je jedním z hlavních úkolů státu. Tradičně používaným nástrojem k dosažení tohoto účelu je represivní trestní systém, který se však vyznačuje řadou negativ. Na celém světe se setkáváme s tím, že se zločinci rekrutují ze sociálně slabých skupin s nízkým dosaženým vzděláním. Proto se současná ekonomie snaží nabídnout alternativu k trestní represi: s pomocí investic do vzdělání zvýšit lidský kapitál potenciálních kriminálníků a zlepšit tak jejich možnosti legálního výdělku.
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi investicemi do vzdělání a kriminalitou v České republice. V teoreticko-metodologické části vymezuje základní pojmy, shrnuje současný stav investic v těchto dvou specifických sektorech a stanovuje cíl: ukázat, že investice do vzdělání jsou jedním z významných faktorů ovlivňujících kriminální chování a jako takové jsou stavebním kamenem pro budoucí politiku snižování kriminality a že investice do vzdělání jsou nejen ekonomicky, ale dokonce i celospolečensky výhodnějším řešením. Analyticko-praktická část je věnována charakteristice shromážděných dat, vytvoření modelu a dokázání stanovených hypotéz za pomoci statistických metod.

Struktura práce

1) Úvod
2) Teoreticko-metodologická část
a) Specifika měření kriminality a specifika jejích jednotlivých druhů
b) Vztah vzdělání a kriminality – shrnutí současného stavu poznání
3) Analyticko-praktická část
a) Charakteristika použitých dat
b) Model vzdělání a kriminality
c) Testování hypotéz
d) Shrnutí a navrhovaná řešení
4) Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
One of the main responsibilities of the state is to ensure the safety of its citizens and suppress crime. The tool traditionally used to achieve such a purpose is the repressive penal system, which, however, carries a number of negative implications. All over the world we face the fact that criminals often emerge from socially disadvantaged groups with low educational attainment. Therefore, the contemporary economics seeks to offer an alternative to the repression of criminal behaviour, with the help of investment in education to increase the human capital of potential criminals, thus enhancing their possibility of legal income.
This thesis mainly deals with the relationship between crime and the investment in education in the Czech Republic. The theoretical and methodological section defines basic concepts, summarizes the current state of investment in the two specific sectors and sets out to show that investment in education is one of the major factors influencing criminal behaviour and serves as the building blocks of the future policy of reducing crime, and that investment in education is a more effective solution not only economically, but from the point of view of society as a whole. The analytical and practical part is devoted to the characteristics of the data collected, creation of the education-crime model and proving the applied hypotheses and assumptions with the use of statistical methods.

Structure of the thesis

1) Introduction
2) Theoretical and methodological part
a. Specifics of measuring crime and specifics of its various kinds
b. Relationship of education and crime - a summary of current knowledge
3) Analytical and practical part
a. Characteristics of data used
b. Model of education and crime
c. Hypotheses testing
d. Summary and proposed solutions
4) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK