Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prevence sebevraždy jako nový úkol křesťanského vychovatele
Název práce v češtině: Prevence sebevraždy jako nový úkol křesťanského vychovatele
Název v anglickém jazyce: Prevention of suicide as a new task of Christian educators
Klíčová slova: rodina, výchova, křesťanský vychovatel, prevence, sebevražda, církev
Klíčová slova anglicky: family, education, christian educator, prevention, suicide, church
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pastorálních oborů a právních věd (do 2023) (26-KPAO)
Vedoucí / školitel: Dr. Vojtěch Eliáš
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.07.2011
Datum zadání: 25.07.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.07.2011
Datum a čas obhajoby: 03.02.2012 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.12.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.12.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.02.2012
Oponenti: Kateřina Lachmanová, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Definujte na základě odborné literatury a Vatikánských dokumentů, kdo to je "vychovatel" a jaké obecné požadavky jsou na něj kladeny.
Ukažte zda a případně v čem se liší poslání křesťanského vychovatele.

Přibližte problém sebevraždy: udělejte přehled základních teorií sebevražedného jednání, druhů sebevražd a možných příčin.

Ukažte v čem a proč je prevence sebevraždy novým úkolem vychovatele.
Stanovte základní kritéria možné odhalení sebevražedných sklonů.
Seznam odborné literatury
FRANKL VIKTOR EMANUEL: Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a
existenciální analýzy. Brno: Cesta, 1996.
5. KOUTEK JIŘÍ, KOCOURKOVÁ JANA: Sebevražedné chování. Praha:
Portál, 2007.
MONESTIER MARTIN: Dějiny sebevražd. Dějiny, techniky a zvláštnosti dobrovolné
smrti. Praha: Dybbuk, 2003.
ŘÍČAN PAVEL: Agresivita a šikana mezi dětmi. Jak dát dětem ve škole pocit bezpečí.
Praha: Portál, 1995.
ŠRAJER JINDŘICH: Suicidium, sebeobětování, nebo mučednictví? Praha:
Triton, 2009.
VÁGNEROVÁ MARIE: Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha:
Portál, 1999.
VIEWEGH JOSEF: Sebevražda a literatura. Brno: Psychologický ústav AVČR, 1996.
Předběžná náplň práce
1. Křesťanský vychovatel
2. Teorie sebevražedného jednání
2.1 Medicínský (resp. Psychiatrický) přístup
2.2 Sociologický přístup
2.3 Psychologické teorie
3. Mechanismy autoagrese
3.1 Sekundární agrese
3.2 Primární agrese
4. Druhy sebevražd
5. Možné příčiny sebevražd
5.1 Sebevražda jako cíl
5.2 Sebevražedné jednání jako prostředek
6. Prevence sebevraždy
6.1 Sebevražda a společnost
6.2 Sebevražda a křesťanství
6.3 Sebevražedné tendence
6.4 Úkoly křesťanského vychovatele
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1. Christian educator
2. Theories of suicidal behavior
2.1 The medical (or psychiatric) approach
2.2 Sociological approach
2.3 Psychological theories
3. Mechanisms self aggression
3.1 Primary aggression
3.2 Secondary aggression
4. Types of suicide
5. Possible causes of suicide
5.1 Suicide as goal
5.2 Suicidal behavior as a means
6. Suicide prevention
6.1 Suicide and Society
6.2 Suicide and Christianity
6.3 Suicidal tendencies
6.4 Tasks of the Christian educator
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK