Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kvalita života seniorů se sníženou soběstačnosti
Název práce v češtině: Kvalita života seniorů se sníženou soběstačnosti
Název v anglickém jazyce: Quality of life of seniors with reduced self-sufficiency
Klíčová slova: Stáří, senior, snížená soběstačnost, Sociální péče, kvalita života
Klíčová slova anglicky: Old age, Elderly people - senior, citizens Reduced self-sufficiency, Social care, Quality of life
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Vedoucí / školitel: Mgr. Theo Šimko
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 30.06.2011
Datum zadání: 30.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.06.2011
Datum a čas obhajoby: 24.05.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2012
Oponenti: prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
- Vypracovat bakalářskou práci samostatně za použití relevantních zdrojů
- Důsledně uvádět zdroje citací
Seznam odborné literatury
HOLMEROVÁ, I., JURAŠKOVÁ, B., ZIKMUNDOVÁ, K. a kol. Vybrané kapitoly z gerontologie. Česká alzhaimerovská společnost, 2003. ISBN 80-86541-12-6

KALVACH, Z. a kol. Geriatrie a Gerontologie. Praha: Grada, 2004.
ISBN 80-247-0548-6

MATOUŠEK, O. Ústavní péče. Praha: Sociologické nakladatelství, 1995.
ISBN 80-85850-08-7

VAĎUROVÁ, H., MŰHLPACHR, P. Kvalita života. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
ISBN 80-210-3754-7

HAŠKOVCOVÁ, H. Fenomén stáří. Praha: Panorama, 1990. ISBN 80-7038-158-2
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK