Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Užívání nových médií z rituálového hlediska se zaměřením na sociální sítě
Název práce v češtině: Užívání nových médií z rituálového hlediska se zaměřením na sociální sítě
Název v anglickém jazyce: The use of new media in terms of ritual focusing on social networks
Klíčová slova: nová média, sociální sítě, rituál, rituální komunikace, kvalitativní výzkum, hloubkový rozhovor
Klíčová slova anglicky: new media, social networks, ritual, ritual communication, qualitative analysis, in-depth interview
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Wolák
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.06.2011
Datum zadání: 28.06.2011
Datum a čas obhajoby: 19.06.2012 00:00
Místo konání obhajoby: FSV Praha 1.
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2012
Oponenti: PhDr. Tereza Pavlíčková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
CAREY, James W. Communication as culture. New York: Routledge, 2009. ISBN 0-415-98975-2.
COULDRY, Nick. Media rituals : a critical approach. London; New York: Routledge, 2003, 173 s. ISBN 0-415-27015-4.
ERIKSEN, Thomas Hylland: Tyranie okamžiku. Přel. Daniela Zounková a Miluše Juříčková. 2.vyd. Doplněk, Brno 2009. 168 stran. IBSN 80-7239-185-2.
LÉVY, Pierre: Kyberkultura. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 229s. IBSN 80-246-0109-5.
LIEBES, T. CURRAN, J.: Media, ritual and identity. 1st. pub. London : Routledge, 1998. viii, 265. ISBN 0-415-15991-1.
LYER, Stanislav. Stručný etymologický slovník jazyka českého: se zvláštním zřetelem k slovům kulturním a cizím. Praha: SPN, 1992. ISBN 80-04-23715-0.
McQUAIL, D.: Úvod do teorie masové komunikace. 4. rozšířené a přepracované vyd. Praha: Portál, 2009. 639 s. ISBN 978-80-7367-574-5.
MEYROWITZ, J.: Všude a nikde. Vliv elektronických médií na sociální chování. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2006. 344 s. ISBN 80-246-0905-3.
MURPHY, Robert F. Úvod do kulturní a sociální antropologie. 2. vyd. Hana Červinková. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006, 268 s. ISBN 80-86429-25-3.
POSTMAN, Neil: Ubavit se k smrti. překlad I. Reifová. 2. vyd. Praha: MF, 2010. 192 s. IBSN 978-80-204-2206-4.
RAMONET, I.: Tyranie médií. 1.vyd. Praha: MF, 2003. 232 s. ISBN 80-204-1037-6.
REBER, Arthur S. The Penguin dictionary of psychology. Harmondsworth; New York: Viking, 1985, 848 s. ISBN 0670801364.
REIFOVÁ, Irena. Slovník mediální komunikace. Praha: Portál, 2004, 328 s. ISBN 80-7178-926-7.
SENFT, Gunter a Ellen BASSO. Ritual communication. Oxford; New York: Berg Publishers, 2010, 385 s. ISBN 9781847882967.
VAN DIJK, Jan: The Network society. 2nd ed. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, 2006. ISBN 1-4129-0868-X.
VIRILIO, Paul. Informatická bomba. Přeložil Michal Pacvoň. Nakladatelství Pavel Mervart, 2004. 167 s. ISBN 80-86818-04-7.

GOSS, David. Enterprise Ritual: A Theory of Entrepreneurial Emotion and Exchange. British Journal of Management. 2008, roč. 19, č. 2. DOI: 10.1111/j.1467-8551.2006.00518.x. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com.ezproxy.is.cuni.cz/ .


Předběžná náplň práce
Zvolené téma bakalářské práce se zaměřuje na moderní a aktuální problematiku užívání nových médií. Nová média se díky svému masovému využívání jako komunikačního prostředku a díky své popularitě stávají diskutovanými a kritizovanými z hlediska svého působení na společnost. Informace novými médii přenášené bývají označovány jako povrchní nebo nehodnotné. Cílem této práce je osvětlit otázku možné rituálnosti komunikace uskutečňované skrze nová média. Zvláště se má práce zabývat komunikací v rámci sociálních sítí. Výzkum realizovaný pro účely této práce se bude věnovat uživatelům čtyř velkých sociálních sítí, konkrétně sítí Twitter, Facebook, LinkedIn a Spolužáci.cz.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The chosen theme of the thesis focuses on modern and current issues of the use of new media. New media thanks to its use as a mass communication medium and thanks to its popularity become discussed and criticized in terms of its effect on society.Information transmitted by the new media are called superficial or worthless. The aim of this work is to shed light on the possible ritualism communication effected through new media. Mainly the text should focuse on communication within social networks. Research carried out for the purpose of this work will focus on users of four major social networks, specifically Twitter, Facebook, LinkedIn and Spolužáci.cz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK