Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rhematic subjects in written English: regular preverbal position vs. focusing by it-cleft
Název práce v češtině: Rématický podmět v psané angličtině v pravidelném preverbálním postavení vs. vytčení vytýkací konstrukcí
Název v anglickém jazyce: Rhematic subjects in written English: regular preverbal position vs. focusing by it-cleft
Klíčová slova: syntax angličtiny, aktuální členění větné, vytýkací konstrukce, podmět
Klíčová slova anglicky: English syntax, functional sentence perspective, cleft construction, subject
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: prof. doc. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 28.06.2011
Datum zadání: 28.06.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.08.2011
Datum a čas obhajoby: 06.02.2013 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:17.01.2013
Datum proběhlé obhajoby: 06.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se bude zabývat realizační formou rematického podmětu v současné psané angličtině a prostředky, kterými je jeho rematičnost indikována. V důsledku primárně gramatické funkce anglického slovosledu větné prvky často nemohou být řazeny podle své aktuálněčlenské funkce, kterou v psaném jazyce nelze indikovat intonací. V případě počátečního rematického podmětu, což je obecně pravidelná podmětová pozice, gramatická funkce slovosledu působí proti obecnému principu koncovému postavení rématu. Z možných syntaktickosémantických konfigurací rematizace podmětu se práce soustředí na kontextový a sémantický faktor v případě počátečného podmětu a jeho vytčení vytýkací konstrukcí.
Kontextový faktor bude zkoumán z hlediska kontextové zapojenosti / nezapojenosti všech větných prvků, sémantický faktor z hlediska druhu determinace substantivních členů, sémantiky slovesa a sémantiky větné (prezentační škály). Podmět bude zkoumán z hlediska diferenciace / shody realizační formy a charakteru kontextové nezávislosti (nový prvek / vypojení z kontextové závislosti).
Výzkumný materiál bude získán excerpcí 200 dokladů ze současného beletristického textu.
Cílem práce bude zjistit podmínky určující užití jedné či druhé konstrukce, možnost jejich zaměnitelnosti a důsledky pro jejich textové využití.
Seznam odborné literatury
Adam, Martin. A Handbook of Functional Sentence Perspective: FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita, 2007.
Collins, Peter C. Cleft and Pseudo-cleft Constructions in English. London: Routledge, 1991.
Dušková, Libuše. “On Some Syntactic and FSP Aspects of the Cleft Construction in English” in Studies in the English Language, Part 2. Karolinum, Charles University Press 1999, Chapter 37.
Dušková, Libuše. “The Position of the Rheme in English and Czech Sentences as Constituents of a Text.” Philologica Pragensia 28, 1985.
Dvořáková, B. České protějšky anglické vytýkací konstrukce. Diploma dissertation, Charles University, Philosophical Faculty, 1988.
Firbas, Jan. Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: Cambridge University Press, 1992.
Firbas, Jan. “Non-thematic Subjects in Contemporary English” in Travaux Linguistiques de Prague 2. Praha: Academia, 1966. Papers on Functional Sentence Perspective. ed. František Daneš. Praha, Academia, 1974.
Prince, Ellen F. "A Comparison of Wh-Clefts and It-Clefts in Discourse". Language 54, 1978, 883-906.
Quirk, Randolph, et al. A Grammar of Contemporary English. Harlow: Longman, 1972.
Quirk, Randolph, et al. A Comprehensive Grammar of the English Language. London, New York: Longman, 1985.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK