Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mateřství z pohledu žen tří generací
Název práce v češtině: Mateřství z pohledu žen tří generací
Název v anglickém jazyce: Motherhood from the perspective of women of three generations
Klíčová slova: rodina, mateřství, rodinná politika, sociální stát, podpora rodinné politiky
Klíčová slova anglicky: family, motherhood, family policy, welfare state, support of family policy
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Olga Angelovská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.06.2011
Datum zadání: 27.06.2011
Datum a čas obhajoby: 23.06.2020 09:00
Místo konání obhajoby: Jinonice - U Kříže 8, Praha 5, J3019, Jinonice - místn. č. 3019
Datum odevzdání elektronické podoby:19.05.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2020
Oponenti: Mgr. Kamila Vlčková
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
1. AINSWORTH, M.D.S.: Patterns of attachment. New Yersey: Halsted Press Division of Wile, 1978. ISBN neuvedeno
2. BARTOŠ, František et al. Normativní základy rodinné politiky - co by stát mohl a měl v rámci rodinné politiky dělat a co ne: (sborník z česko-německo-rakouské konference): Praha, 10. -11. 12. 2001. Brno: Národní centrum pro rodinu, 2002. s. 107.
3. BOWLBY, J.: Vazba. 1. vydání. Praha: Portál, 2010. 360 s. ISBN 978-80-7367-670-4
4. BURGESSOVÁ, A.: Návrat otcovství? Jak se stát moderním otcem. Brno: JOTA, 2004. 217 s. ISBN 80-7217-296-4
5. ČORNEJ, P.: Historie českých zemí. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999. ISBN 80-7200-346-1
6. DOULÍK, P.; ŠKODA, J.: Diagnostika dětských pojetí a její využití v pedagogické praxi. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. ISBN 978-80-7414-059-4
7. ESPING-ANDERSEN, G.: Families in the 21 st century. Germany: Books on Demand, 2016. ISBN 978-91-86949-81-5
8. GAVORA, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Piado, 2010. ISBN 978-80-7315-185-0
9. GEIST, B.: Sociologický slovník. Praha: Victoria Publishing, 1992. ISBN 80-85605-28-7
10. GILLIGANOVÁ, C.: Jiným hlasem. Praha: Portál, 2001. 192 s. ISBN 80-7178-402-8
11. HANZL, D.: Sociální politika 1. Studijní text. Jihlava: VŠPJ, 2014.
12. HASMANOVÁ MARHÁNKOVÁ, J.; KREIDL, M.: Proměny partnerství. Praha: SLON, 2012. 581 s. ISBN 978-80-7419-114-5
13. HENDL, J.: Kvalitativní výzkum: Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál, 2005. ISBN 978-80-7367-485-4
14. HOLUB, Martin a kol. Teoretické možnosti podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2010. 66, 7 s. ISBN 978-80-7416-063-9.
15. CHRASTINOVÁ, K: Sociální politika státu ve vztahu k rodině se zaměřením na dávky státní sociální podpory. Olomouc: DP, 2014. 62 s.
16. JANDOUREK, J.: Sociologický slovník. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. 288 s. ISBN 978-80-7367-269-0
17. KARSTEN, H.: Ženy-muži. Genderové role, jejich původ a vývoj. Praha: Portál, 2006. 184 s. ISBN 80-7367-145-X
18. KELLER, J: Tři sociální světy. Sociální struktura postindustriální společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 212 s. ISBN 978-80-7419-031-5
19. KNAPÍK, J.: Děti, mládež a socialismus v Československu v 50. a 60. letech. Opava: Slezská univerzita, 2014. ISBN 978-80-7510-057-3
20. KOCOURKOVÁ, J.: Dětská a adolescentní psychiatrie. Praha: Portál, 2008. 496 s. ISBN 978-80-7367-404-5
21. KOCOURKOVÁ, J., RABUŠIC, L.: Sňatek a rodina: zájem soukromý nebo veřejný? Praha: SPRINT, 2006.
22. KOSCHIN, F.: Druhý demografický přechod. Demografie: Revue pro výzkum populačního vývoje, Praha: Český statistický úřad, 1998, roč. 40, č. 1, s. 257-259. ISSN 0011-8265.
23. KOUNOVSKÁ, I.: Mateřská, rodičovská a otcovská dovolená v ČR a EU. Plzeň: 2012.
24. KREBS, V. a kol.: Sociální politika. 4. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2007. 504 s. ISBN 978-80-7357-276-1
25. KURONEN, M.: Research on Families and Family policies in Europe. State of the Art. Family Platform. 2010, 124 s.
26. LANGMEIER, J.; KREJČÍŘOVÁ, D.: Vývojová psychologie. Praha: Grada Publishing, 2006. 368 s. ISBN 80-247-1284-9
27. MAŘÍKOVÁ, H.: Proměny současné české rodiny. Praha: SLON, 2000. 170 s. ISBN 80-85850-93-1
28. MATĚJČEK, Z.: Rodičům na nejhezčí cestu. Praha: Nakladatelství H a H, 2004. ISBN
29. MATOUŠEK, O. a kol.: Metody a řízení sociální práce. 2. vydání. Praha: Portál, 2008. s. 384. ISBN 978-80-7367-502-8
30. MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. 161 s. Studijní texty. ISBN 80-86429-19-9.
31. MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální práce v praxi. 1. vydání. Praha: Portál, 2005. 352 s. ISBN 80-7367-002-X
32. MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální služby. 1. vydání. Praha: Portál, 2007. 184 s. ISBN 978-80-7367-310-9
33. MATOUŠEK, O. a kol.: Základy sociální práce. 2. vydání. Praha: Portál, 2007. 312 s. ISBN 978-80-7367-331-4
34. MOŽNÝ, Ivo. Rodina a společnost. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 311 s. Studijní texty; sv. 38. ISBN 80-86429-58-X.
35. MUNKOVA, G. a kol.: Sociální politika v evropských zemích. Praha: Karolinum, 2005
36. NAKONEČNÝ, M.: Motivace lidského chování. Praha: Academia, 1996. 271 s. ISBN 800-200-0592-7
37. NAKONEČNÝ, M.: Sociální psychologie. Praha: Academia, 1999. 287 s. ISBN 800-200-0690-7
38. NEČADOVÁ, V.: Sociální politika. Jihlava: VŠPJ, 2010. 97 s. ISBN 978-80-87035-49-8
39. POTŮČEK, M.: Sociální politika, Praha: SLON, 1995, s. 101-108
40. PRŮCHA, J.: Pedagogický výzkum. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-132-3
41. RABUDIC, L.: Kde ty všechny děti jsou?: Porodnost v sociologické perspektivě. Praha: SLON, 2001. 266 s. ISBN 80-86429-01-6
42. ŘÍČAN, P.: Cesta životem: vývojová psychologie. Praha: Portál, 2006. 390 s. ISBN 80-7367-124-7
43. SIROVÁTKA, Tomáš et al. Rodina, zaměstnání a sociální politika. Vyd. 1. Brno: Fakulta sociálních studií (Institut pro výzkum reprodukce a integrace společnosti) Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Albert, 2006. 279 s. ISBN 80-7326-104-9.
44. TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky. 1. vydání. Praha: Portál, 2011. 368 s. ISBN 978-80-7367-868-5
45. TOMEŠ, I.: Sociální politika teorie a mezinárodní zkušenost. 2. vydání. Praha: Socioklub, 2001. 262 s. ISBN 80-86484-00-9
46. TRÖSTER, P. a kol.: Právo sociálního zabezpečení. Praha: C.H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-473-5
47. VANČUROVÁ, A. Zdanění osobních příjmů. Praha: Wolters Kluwer, 2013. 428 s. ISBN 978-80-7478-388-3
48. ŽEGKLITZ, Jaromír. Rodinná politika pro Českou republiku. Praha: Občanský institut, 2005. 29 s. ISBN 80-86228-12-6.
Odborné články
49. ČABÁLOVÁ, D.: Pedagogika 1, studijní opora, FPE v Plzni [online]. Dostupné z: https://fpe.zcu.cz/export/sites/fpe/study/celozivotni_vzdelavani/nabidka/ESF_mistri/materialy2011/LS_podpory/kpg_pg1/KPG_PG1_c1.pdf [cit. 2019-08-06].
50. Česká správa sociálního zabezpečení: Otcovská. 2019 [online]. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/otcovska [cit. 2019-10-02].
51. DOBIÁŠOVÁ, K.: Rodinná politika. Soubor přednášek. UK v Praze: 2012 [online]. Dostupné z: https://slideplayer.cz › slide cit. [2019-09-15].
52. Druhá demografická tranzice. MUNI v Plzni: 2005 [online]. https://is.muni.cz/el/1423/jaro2005/SPP219/um/slidy_k_rodine_k_zaslani.pdf cit. [2019-10-18].
53. Finanční podpora rodin v ČR: Ministerstvo práce a sociálních věcí: 2017 [online]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/strategicke-dokumenty-v-oblasti-podpory-rodiny cit. [2019-10-01].
54. HORA, O: Rodinná politika. MUNI v Plzni: 2012 [online]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/6778/Rodinna_politika.pdf cit. [2019-08-15].
55. CHLUBNÝ, J.: Demografický přechod a Evropa. E-learningový kurz. Brno: Muni, 2007. Dostupné z: http://demprechod.euweb.cz/ cit. [2019-10-19].
56. CHLUDILOVÁ, I.: První a druhá demografická revoluce. Sociologický webzin, [online]. Dostupné z: http://www.socioweb.cz/index.php3?disp=teorie&shw=121&lst=103 cit. [2019-10-19].
57. KALAFUTOVÁ, J.: Odvrácená tvář mateřství. Internetový časopis Psychologie: 2013 [online]. Dostupné z: https://psychologie.cz/odvracena-tvar-materstvi/ cit. [2019-08-31].
58. Koncepce 1989: Koncepce rodinné politiky, Výzkumný ústav sociálního rozvoje a práce. Praha.
59. Listina základních práv a svobod. Poslanecká sněmovna parlamentu ČR:1998 [online]. Dostupné z: https://www.psp.cz/docs/laws/listina.html cit. [2019-09-2].
60. MÜLLER, Roman. FinExpert.cz [online]. 2008. vyd. 2008 [cit. 2014-02-15]. Dostupné z: http://finexpert.e15.cz/otcovska-dovolena.
61. Národní centrum pro rodinu, Brno: Cíle rodinné politiky 2019 [online]. Dostupné z: https://www.rodinnapolitika.cz/cile-rodinne-politiky/ [2019-10-08].
62. Národní koncepce rodinné politiky. Ministerstvo práce a sociálních věcí: 2005 [online]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/files/clanky/31577/Koncepce_rodinne_politiky.pdf cit. [2019-08-13].
63. Národní zpráva o rodině. Ministerstvo práce a sociálních věcí: 2004 [online]. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/cs/898 cit. [2019-08-13].
64. ROZKOŠNÁ, A.: Druhý demografický přechod v Evropě. Brno: MUNI, 2015. https://is.muni.cz/th/w5niw/Diplomova_prace_-_Andrea_Rozkosna.pdf [online]. cit. [2019-10-22].
65. Sbírka zákonů. Ministerstvo vnitra a sociálních věcí: 2010 [online]. https://www.mvcr.cz/clanek/sbirka-zakonu.aspx [online]. cit. [2019-09-01].
66. VOJTA, R: Rodinná politika v ČR Plzeň: 2016 [online]. https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/23929/1/Diplomova_prace_Ceska%20rodinna%20politika.pdf cit. [2019-10-18].
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá především problematikou rodinné politiky v období mateřství. Hlavním cílem práce je porovnání vnímání rodinné politiky v pohledu matek z 3 generací. Teoretická část se zabývá nejprve popisem a vývojem rodiny a rodinné politiky ČR. Dále seznamuje čtenáře s různými nástroji rodinné politiky. V praktické části je proveden vlastní výzkum, tedy porovnání vnímání rodinné politiky a jejích nástrojů v průběhu času z pohledu matek. Výzkum je realizován pomocí metody focus group s 8 matkami z 3 generací.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis deals mainly with the issue of family policy during motherhood. The main goal of this work is to compare the perception of family policy in the perspective of mothers from 3 generations. The theoretical part first deals with the description and development of the family and family policy in the Czech Republic. It also introduces the reader to various tools of family policy. In the practical part, own research is performed, ie a comparison of the perception of family policy and its tools over time from the perspective of mothers. The research is carried out using the focus group method with 8 mothers from 3 generations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK