Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 301)
Detail práce
  
Možnosti rozvoje interkulturních kompetencí u dětí cizinců ve vybrané třídě z pohledu vyučující
Název práce v češtině: Možnosti rozvoje interkulturních kompetencí u dětí cizinců ve vybrané třídě
z pohledu vyučující
Název v anglickém jazyce: Possibilities of developing intercultural skills of foreigners
children in choosen classroom from the perspektive of teacher
Klíčová slova: interkulturní kompetence, kultura, kulturní identita, bilingvní rodina, kulturní šok, prolínání kultur, tolerance, předsudky, proces adaptace, klima a kultura školy a třídy, interpersonální vztahy, senzitivita, interkulturní komunikace, porozumění, jednán
Klíčová slova anglicky: intercultural competence, culture, cultural identity, bilingual family, culture shock, the mingling of cultures, tolerance, prejudice, the process of adaptation, climate and culture of schools and classes, interpersonal relations, sensitivity,
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Janebová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.06.2011
Datum zadání: 24.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.02.2012
Datum a čas obhajoby: 26.09.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.06.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:19.06.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2012
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
  doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
 
 
Zásady pro vypracování
Anotace Vybrané téma jsem se rozhodla zpracovat, protože učím na základní škole již osm let a denně se setkávám se žáky cizinci ve stále větší míře.
Tato setkávání v běžné výuce s sebou nesou řadu vzájemných kulturních obohacení, ale i problémů. Patří k nim mimo jiné jak překonávání komunikačních bariér, tak vzájemné poznávání kulturních odlišností a jejich akceptování. Jednou z možností, jak lze tyto problémy na základní škole řešit, je rozvíjení interkulturních kompetencí v procesu vzdělávání. Interkulturní kompetence chápu jako znalosti, schopnosti a dovednosti prosadit se v dnešní kulturně divergentní společnosti.
Tímto termínem se rozumí „i prohloubení určitých osobnostních rysů, které vedou k tomu, že se člověk v interkulturní situaci osvědčí (např. sebereflexe, empatie, kulturní citlivost, zvídavost, tolerance odlišného, sebedůvěra a snížená míra úzkostlivosti). (Morgensternová, Šulová, 2007, str. 9-10)
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části se zaměřuji na vymezení základních pojmů - interkulturní kompetence, kulturní identita, bilingvní rodina, kulturní šok, prolínání kultur v jedné společnosti, předcházení předsudkům, proces adaptace na školní prostředí, klima školy a třídy, interpersonální vztahy, rozvoj interkulturní senzitivity, interkulturní komunikace, porozumění jednání v kulturním kontextu, interpersonální kontakty a schopnost kooperace. Teoretická část má poskytnout vhled do dané problematiky a z ní budu dále vycházet v části praktické.
Hlavním cílem a výzkumnou otázkou mojí diplomové práce je sledovat z pohledu učitele proces rozvíjení interkulturních kompetencí a rovněž sledovat a pojmenovat faktory, které tento proces ovlivňují v průběhu výchovně vzdělávacích aktivit v základní škole. Pro výzkum využiji kvalitativní metody, jelikož jsou vhodnější při zpracování metody rozhovoru, přímém i nepřímém pozorování a analýze dokumentace.
Seznam odborné literatury
LITERATURA
BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání Vyd. 1. Praha: Portál, 1998. 247 s. Studium. sv. 6. ISBN 80-7178-216-5
BELZ, H., SIEGRIST, M. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení: východiska, metody, cvičení a hry. Praha: Portál. ISBN 80-7178-479-6
BURYÁNEK, J.:Interkulturní vzdělávání II.:doplněk k publikaci interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské pedagogy. Praha.:Člověk v tísni, 2005. ISBN 80-903510-5-0
BEAN, R.: Jak rozvíjet tvořivost Dítěte. Praha: Portál, 1995 ISBN 80-7178-035-9
BENEŠ, P; VALÁŠEK, M. Metody tvůrčí práce. Praha: BEN, 2008 ISBN 978-80-7300-192-6
BLÍŽKOVSKÝ, B.: Systémová pedagogika. Ostrava: Amonium Servis, 1997 ISBN 80-85498-23-5
FISHER, R. Učíme děti myslet a učit se. Praktický průvodce strategiemi vyučování. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-966-6.
Havlík, R.; Koťa. J.: Sociologie výchovy a školy, Portál, Praha, 2002
CHRÁSKA, M. Metody pedagogického výzkumu: Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1369-4
Integrace – znamení doby, in folia pedagogica specialis II. Praha 1998.
Interkulturní komunikace ve škole. FF UK, Praha 2010. 96 s.
JANATA, J.: Agrese tolerance a intolerance. Grada. Praha 1999. 220 s.
EVA JANEBOVÁ A KOL.: Interkulturní komunikace ve škole ISBN: 978-80-7373-063- 5
EVA JANEBOVÁ: Inkluzivní vzdělávání:jak na to. Dostupný z http:/www.czechkid.cz
JÁNSKÁ, I.: Než začneme s multikulturní výchovou (od skupinových konceptů k osobnostnímu přístupu). Varianty, Praha 2008. 110 s.
JESENSKÝ, J.: Prostor pro integraci. Praha 1993
JIRÁSKOVÁ, V.: Multikulturní výchova: předsudky a stereotypy Praha: Epocha, 2006 ISBN 80-87027-31-0
KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování: teoretické a praktické problémy 1. vyd. Praha: Karolinum, 2001. 179 s. ISBN 80-246-0192-3
KOCOUREK, J., PECHOVÁ, E.: S vietnamskými dětmi na českých školách. Praha: H & H 2006. 221 s.
KOCOURKOVÁ, J.: Jiný kraj, jiný mrav. Olympia, Praha 2003.
MAŃÁK, J.: Možnosti školy v multikulturní výchově. In GULOVÁ, L. ŠTĚPÁNKOVÁ, E.:(ed.) Multikulturní výchova v teorii a praxi. Brno:MSD, 2004. ISBN 80-86633-14-4
MAŇÁK, J. a kol. Alternativní metody a postupy. Brno: Masarykova univerzita, 1997. ISBN 80-210-1549-7.
MAREŠ, J.; KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 1995. ISBN 80-210-1070
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L:Interkulturní psychologie: Rozvoj interkulturní senzibility. Praha. Karolinum, 2007. ISBN 978-80-246-1361-1
MOREE, D., BITTL, K-H.: Dobrodružství s kulturou. Tandem, Plzeň 2007. 148 s.
MOORE, M:Číňané v České republice, 1992-2002: Zrod a formování symbolické komunity
MORGENSTERNOVÁ, M., ŠULOVÁ, L.: Interkulturní psychologie, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, Praha 2007
MORVAYOVÁ, P., MOREE, D.: Dvakrát měř, jednou řež (od multikulturní výchovy ke vhledu). Varianty, MŠMT 2009. 119 s.
NĚMEČKOVÁ, I.:My a ti druzí:Příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole. Praha: Multikulturní centrum, 2003. ISBN 80-329-2099-5
Pike, G.; Selby, D. Globální výchova. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-85623-986

PIKE, S., SELBY, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 1. Portál, Praha 1999.
PIKE, S., SELBY, D.: Cvičení a hry pro globální výchovu 2. Portál, Praha 2000.
PETTY, G.: Moderní vyučování, Portál Praha, 1996 ISBN 80-7178-070-7
PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika, Portál, Praha 1997, ISBN 80-7178-170-3
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání [online]. 2005-2008 [cit. 2008-01-24]. Dostupný z WWW: <http://vuppraha.cz/clanek/110>.
PRŮCHA, J.:Interkulturní komunikace. Praha, Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3069-1
SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství, 1999. ISBN 80-85866-33-
ŠIŠKOVÁ, T.:Výchova k toleranci a proti rasismu Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-285-8
ŠIŠKOVÁ, T.:Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století : Praha: Portál, 2001 ISBN 80-7178-648-9
VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada 2007. ISBN 978-80-247-1734-0
Kapitoly z multikulturní tolerance. I. – IV. EIS UK SVLP. Praha 2002. 160 s.
Migrace a integrace. Salve – Revue pro teologii a duchovní život. 1/04, Praha.

Metodické příručky s aktivitami:
Czechkid – Metodikcé náměty pro pedagogy. www.czechkid.cz, FHS UK, Praha 105 s.
Interkulturní vzdělávání (CD příručka nejen pro středoškolské pedagogy). Varianty. Člověk v tísni
META o.s. - Sdružení pro příležitosti mladých migrantů info@meta-os.cz
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK