Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Zhodnocení vlivu sportovního lezení na pohybový aparát se zaměřením na bederní páteř
Název práce v češtině: Zhodnocení vlivu sportovního lezení na pohybový aparát se zaměřením na bederní páteř
Název v anglickém jazyce: Evaluation of the impact of sport climbing in the locomotor system, focusing on the lumbar spine
Klíčová slova: Sportovní lezení, bederní páteř, pressure biofeedback unit, zkrácené svaly, pohybové stereotypy
Klíčová slova anglicky: sport climbing, lumbar spine, pressure biofeedback unit, shortened muscles, movement pattern
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 24.06.2011
Datum zadání: 24.06.2011
Datum a čas obhajoby: 01.10.2012 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.09.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:05.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 01.10.2012
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce:
Cílem práce je zhodnotit vliv sportovního lezení na pohybový aparát člověka s užším zaměřením na oblast bederní páteře pomocí předem stanovených testů a vyšetření orientujících se na bederní část axiálního systému u skupiny lezců a nelezců. Dílčím cílem je teoretické zpracování problematiky sportovního lezení, bederní páteře a shrnutí vlivu sportovního lezení na pohybový aparát.
Metoda řešení:
Nejprve byla provedena rešerše literatury týkající se problematiky sportovního lezení a bederní páteře. Poté byla na skupině dvaceti lezců a kontrolní skupině dvaceti nelezců provedena komparativní studie, během které bylo provedeno funkční vyšetření bederní páteře pomocí PBU („pressure biofeedback unit“) dle konceptu Spinální segmentální stabilizace a vyšetření pohybových stereotypů a zkrácených svalů dle Jandy. Výsledky byly statisticky zhodnoceny pomocí programu Microsoft Excel a UNISTAT.
Výsledky:
U skupiny lezců se v bederní části axiálního systému potvrdil menší výskyt svalových dysbalancí. Při vyšetření pohybových stereotypů byl prokázán zjevný rozdíl ve stereotypu abdukce v kyčelním kloubu, kde u skupiny lezců převažoval tensorový mechanismus abdukce, zatímco u skupiny nelezců quadrátový mechanismus abdukce. Při vyšetření segmentální stabilizace pomocí „PBU“ nebyl prokázán rozdíl mezi skupinou lezců a nelezců ve schopnosti aktivace m. transversus abdominis. Viditelný rozdíl byl ale ve způsobu provedení pohybu, kdy u skupiny lezců lze předpokládat převažující aktivaci m. rectus abdominis, zatímco u skupiny nelezců m. iliopsoas.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Aims:
The work aims to assess the impact of sport climbing on human locomotor system, focused particularly on the lumbar spine. Predefined tests and examination oriented towards the lumbar part of axial system were applied onto groups of climbers and non-climbers. Theoretical description of sport climbing and lumbar spine and a summary of the impact of sport climbing on the locomotor system were also minor goals of the work.
Methodology:
First of all, available literature regarding sport climbing and lumbar spine has been researched. Afterwards, a comparative study has been carried out on a group of twenty climbers and a control group of twenty non-climbers. This study consisted of functional examination of lumbar spine using a pressure biofeedback unit according to the concept of spinal segmental stabilisation and examination of movement patterns and shortened muscles using the method of Janda. Results were evaluated statistically using Microsoft Excel and UNISTAT.
Results:
The group of climbers exhibited lower occurrence of muscle imbalance in the lumbar part of axial system. Examination of movement patterns confirmed a difference in the pattern of hip joint abduction, where the tensor abduction mechanism dominated in the climber group while in the non-climber group the quadratus abduction mechanism prevailed. Examination of spinal segmental stabilisation using pressure biofeedback unit has not shown any difference between the groups in the ability to activate m. transversus abdominis. However, the mechanism of carrying out a movement was visibly different between both groups. Prevailing activation of m. rectus abdominis can be assumed in the group of climbers, while the group of non-climbers predominantly activates m. iliopsoas instead.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK