Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí 4. – 5. tříd základních škol v Otrokovicích
Název práce v češtině: Tělesná zdatnost a pohybová aktivita dětí 4. – 5. tříd základních škol v Otrokovicích
Název v anglickém jazyce: Physical fitness and Movement activity of children in Otrokovice
Klíčová slova: Tělesná zdatnost, pohybová aktivita, testování, mladší školní věk, obezita, účast ve sportu, životní styl, volný čas.
Klíčová slova anglicky: Physical fitness, movement activity, testing, young school age, obesity, participation in sport, life style, leisure time.
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Mgr. Jana Kolčiterová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.06.2011
Datum zadání: 23.06.2011
Datum a čas obhajoby: 15.09.2011 13:30
Místo konání obhajoby: seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:31.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 15.09.2011
Oponenti: PaedDr. Jitka Vindušková, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1.BUNC, V. et al. Tělesná zdatnost českých dětí a mládeže. In TILINGER, P.; RYCHTECKÝ, A. Sport v České republice na začátku nového tisíciletí. Praha: UK Praha, 2001, s. 84-88. ISBN 80-86317-12-9.
2.BLAHUŠ, P., MĚKOTA, K. Motorické testy v tělesné výchově. 1.vyd. Praha: SPN 1983, SPN 86-70-11/1.
3.BURTON, A. W., MILLER, D. E. Movement skill assessment.1.title, Champaign IL: Human Kinetics, 1998. ISBN 0-87 322-975-4.
4.ČECHOVSKÁ, I., TŮMA, M. Pohybové aktivity v biosociálním kontextu. Praha: Karolinum, 2009. s.37-42. ISBN 978-80-246-1553-0.
5.HELLER, J., NEJEDLÁ, G., BUNC, V., TOBOLKOVÁ, I. Srovnání různých metod pro stanovení tělesného složení. In Pohyb a zdraví. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2001. s. 188-190. ISBN 80-244-0322-6.
6.HENDL, J. Úvod do kvalitativního výzkumu. 1.vyd. Praha: Karolinum 1997. ISBN 80-7184-549-3.
7.HOFFMAN, S. J. Introduction to kinesiology. 3rd ed. Stanningley: Human kinetics, 2005. ISBN 0-7360-5589-4.
8.CHOUTKA, M., DOVALIL, J. Sportovní trénink. 2.vyd. Praha: Olympia/ Karolinum, 1991. ISBN 80-7033-099-6.
9.KAPLAN, A. VÁLKOVÁ, N. Atletika pro děti a jejich rodiče, učitele a trenéry.1.vyd.Praha:Olympia,2009.ISBN 976-80-7376156-1.
10.KAMPILLER, T. et al.L. Zmeny pohybovej výkonnosti 12-13- ročných žiakov športovnej a bežnej populačnej triedy In Zborník vedeckych prac. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. s.50-56. ISBN 80-89075-00-2
11.KOLČITEROVÁ, J., BAČÁKOVÁ, R. Hodnota podkožního tuku v závislosti na výkonu v motorických testech u dívek na druhém stupni základní školy. Věda v pohybu pohyb ve vědě. Praha, 2008. ISBN 978-80-86317-59-5
12.PERIČ, T. Sportovní příprava dětí. 2.vyd. Praha: Grada publishing, a.s., 2008. ISBN 978- 80-247-2643-4.
13.MĚKOTA a kol., CHYTRÁČKOVÁ, J. (editor) Unifittest (6-60) Příručka pro
manuální a počítačové hodnocení základní motorické výkonnosti a vybraných
charakteristik tělesné stavby mládeže a dospělých v České republice. Praha: UK FTVS, 2002. ISBN 80-86317-18- 8.
14.VIGNEROVÁ, J. et al. 6. Celostátní antropologický výzkum dětí a mládeže 2001 Česká republika, souhrnné výsledky. 1.vyd. Praha: PřF UK v Praze, 2001, ISBN 80-86561-30-5.
15.VILIKUS Z., BRANDEJSKÝ P., NOVOTNÝ V. Tělovýchovné lékařství. 1.vyd. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0821-9.

Předběžná náplň práce
Hlavním cílem diplomové práce je zjistit úroveň fyzické zdatnosti dětí na základních školách v Otrokovicích. Z toho vyplývá zjistit, zda fyzicky zdatné děti navštěvují některý ze sportovních oddílů nabízených městem Otrokovice. Dalším cílem je zjistit, kterou ze třech škol navštěvují děti nejzdatnější a zdali fyzicky nadprůměrné děti sportují častěji než děti fyzicky podprůměrné. V neposlední řadě je třeba ověřit, zda děti výkonnostně nadprůměrné mají nižší množství podkožního tuku než děti výkonnostně podprůměrné.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The main aim of this Dissertation thesis is to ascertain the physical fitness level of children in Primary school in Otrokovice. The next task is to find out if athletic children attending some of the sport clubs which are offered by Otrokovice town. Further we inquire in which of the three schools are children the most physically able bodied and also we look into if the physical above-average children do the sport more often than the children physical below-average. So far we are interested whether the performances of above-average children have a lower amount subcutaneous fat than the performances of below-average children.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK