Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Činnost spolků na Kralovicku jako součást modernity kraje (2. pol. 19. st. - 1. pol. 20. stol.).
Název práce v češtině: Činnost spolků na Kralovicku jako součást modernity kraje
(2. pol. 19. st. - 1. pol. 20. stol.).
Název v anglickém jazyce: Activity of the Associations in the Kralovice Region
as a Part of Modernizing of the Region
(from the Second Half of the 19th Century to the First Half of the 20th Century)
Klíčová slova: elita, korporace, Kralovice, Kralovicko, občanská společnost, obecní samospráva, sdružování, soudní okres Kralovice, spolek, spolková činnost, spolková legislativa, spolkovnictví, typologie spolků
Klíčová slova anglicky: activity of associations, association legislation, association, corporation, elite, judicial district Kralovice, Kralovice region, Kralovice, municipality, typology of associations
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jiří Šouša, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.05.2011
Datum zadání: 21.05.2011
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2011 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2011
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Martina Matušková
 
 
 
Zásady pro vypracování
ÚVOD
ROZBOR PRAMENŮ A LITERATURY
1. KAPITOLA
1. 1 Vznik, formování a vývoj spolků v Čechách
1. 2 Vývoj právního ukotvení spolkové činnosti v Čechách od 2. poloviny 19. st. do 1. poloviny 20. st.
1. 2. 1 Počátky spolkové legislativy do roku 1867
1. 2. 2 Spolkový zákon ze dne 15. 11. 1867 č. 134/1867 ř. z., O právu spolčovacím
1. 2. 3 Spolčovací právo v době První a Druhé Československé republiky, v době Protektorátu Čechy a Morava a po roce 1945
1. 2. 4 Zákon ze dne 12. 7. 1951 č. 68/1951 Sb., O dobrovolných organizacích a shromážděních
2. KAPITOLA
2. 1 Historický vývoj Kralovicka od 2. pol. 19. do 1. pol. 20. st.
2. 2 Vývoj spolkové činnosti na Kralovicku od 2. pol. 19. do 1. pol. 20. st.
3. KAPITOLA
3. 1 Spolky města Kralovic
3. 1. 1 Sbor dobrovolných hasičů Kralovice
3. 1. 2 Zpěvácký spolek Hvězda v Kralovicích
3. 1. 3 Učitelská jednota Budeč Kralovice
3. 1. 4 Čtenářská Beseda Kralovice
3. 1. 5 Učednická besídka Kralovice
3. 1. 6 Okrašlovací spolek Kralovice
3. 1. 7 Dělnická tělocvičná jednota v Kralovicích
3. 1. 8 Volná myšlenka Kralovice
3. 1. 9 Atletický klub Sparta Kralovice
3. 1. 10 Odbočka Svazu československého důstojnictva v Kralovicích
3. 1. 11 Ostatní spolky města Kralovic
ZÁVĚR
RESUMÉ
SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY
SEZNAM PŘÍLOH
PŘÍLOHY
Seznam odborné literatury
ARCHIVNÍ PRAMENY
NA, f. České místodržitelství 1884–1900, sign. 30/206/214
NA, f. České místodržitelství 1884–1900, sign. 30/206/30
NA, f. České místodržitelství 1884–1900, sign. 30/207/21
NA, f. České místodržitelství 1884–1900, sign. 30/207/23
NA, f. České místodržitelství 1884–1900, sign. 30/207/26
NA, f. České místodržitelství 1884–1900, sign. 30/207/41
NA, f. České místodržitelství 1901–1910, sign. 30/195/8/1907
NA, f. Zemský úřad Praha, spolky 1921–1923, sign. 377/57/30/1923
NA, f. Zemský úřad Praha, spolky 1931–1934, sign. 195/840/1931
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 261, sign. 8/5, Spolky, veřejné schůze 1879–1910, k. č. 14–15
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 262, sign. 8/6 Divadla a zábavy 1871–1908, k. č. 15
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 378, sign. 8/1 Divadla a zábavy (rejstřík 2) 1931–1937, k. č. 59
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 389, sign. 9/2 Přehled hasičských sborů v župě kralovické 1932, k. č. 60
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 395, sign. 12/8 Spolky pro pojišťování dobytka 1914–1918, 1025, k. č. 61;
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 396, sign. 12/9 Spořitelní a záloženské spolky, výrobní a nákupní společenstva 1913–1918, 1925–1931, k. č. 61;
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 411, sign. 18/1 Revize spolkového katastru 1923–1924, 1932–1934/5, k. č. 75
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 411, sign. 18/1 Revize spolkového katastru 1935–1936, k. č. 76
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 411, sign. 18/1 Spolky všeobecně 1923–1935, k. č. 77
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 412, sign. 18/2 Spolky, k. č. 78 a 79
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 600, sign. IV/1 Spolky všeobecně 1940–1944, k. č. 110
SOkA Plasy, f. Okresní úřad Kralovice, inv. č. 601, Spolky 1941–1943, k. č. 111–112.
SOkA Plasy, f. Okresní národní výbor /neuspořádáno/, spisový materiál 1951–1954, zn. 262 – věci spolkové a shromažďovací
SOkA Plasy, f. AC Sparta Kralovice
SOkA Plasy, f. Čtenářská beseda Kralovice
SOkA Plasy, f. Dělnická tělocvičná jednota Kralovice
SOkA Plasy, f. Okrašlovací spolek Kralovice
SOkA Plasy, f. Sbor dobrovolných hasičů
SOkA Plasy, f. Svaz československého důstojnictva Kralovice
SOkA Plasy, f. Učednická besídka Kralovice
SOkA Plasy, f. Učitelská jednota Budeč Kralovice
SOkA Plasy, f. Volná myšlenka Kralovice
SOkA Plasy, f. Zpěvácký spolek Hvězda Kralovice
SOkA Plasy, f. Živnostenská beseda Kralovice
SOkA Plasy, f. Beseda Kožlany
SOkA Plasy, Pamětní kniha města Kralovic
SOkA Plasy, Pamětní kniha římsko-katolické fary v Kralovicích

LITERATURA
Marcela C. EFMERTOVÁ, České země v letech 1848-1918, Praha: Libri, 1998.
Lukáš FASORA – Pavel KLADIWA, Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918, in: Český časopis historický 102, Praha 2004, s. 796–827.
Jan GEBHART – Jan KUKLÍK, Druhá republika 1938–1939. Svár demokracie a totality v politickém, společenském a kulturním životě, Praha a Litomyšl: Paseka, 2004.
Milan HLAVAČKA, Zlatý věk české samosprávy. Samospráva a její vliv na hospodářský, sociální a intelektuální rozvoj Čech v letech 1862-1913, Praha: Libri, 2006.
Jan JANÁK – Zdeňka HLEDÍKOVÁ – Jan DOBEŠ, Dějiny správy v českých zemích. Od počátku státu po současnost, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2005.
Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918–1938). Díl 1. Vznik, budování a zlatá léta republiky (1918–1929), Praha: Libri, 2000.
Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918–1938).Díl 2. Československo a České země v krizi a v ohrožení (1930–1935), Praha: Libri, 2002.
Zdeněk KÁRNÍK, České země v éře První republiky (1918–1938). Díl 3. O přežití a o život (1936–1938), Praha: Libri, 2003.
Zdeněk KÁRNÍK, Malé dějiny československé (1867–1939), Praha: Dokořán, 2008.
Antonín KLIMEK, Nástup Hitlera k moci: 30. 1. 1933: začátek konce Československa, Praha: Havran, 2003.
Antonín KLIMEK, Boj o hrad I. Hrad a pětka: Vnitropolitický vývoj Československa 1918–1926 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha: Panevropa, 1996.
Antonín KLIMEK, Boj o hrad II. Kdo po Masarykovi?: Vnitropolitický vývoj Československa 1926–1935 na půdorysu zápasu o prezidentské nástupnictví, Praha: Panevropa, 1998.
Antonín KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny České – svazek XIII. (1918–1929), Praha a Litomyšl: Paseka, 2000.
Antonín KLIMEK, Velké dějiny zemí Koruny České – svazek XIV. (1929 – 1938), Praha a Litomyšl: Paseka, 2002.

Spolky
Marie BAHENSKÁ, Počátky emancipace žen v Čechách. Dívčí vzdělávání a ženské spolky v Praze v 19. století, Praha: Libri, Sociologické nakladatelství, 2005.
Marie BAHENSKÁ, Ženy ve veřejném životě ve druhé polovině 19. století. Spolek svaté Ludmily a činnost Marie Riegrové-Palacké, in: ČČH 103, 2005, s. 549–571.
Jan CÍSAŘ A KOL., Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence, Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 1998.
Člověk na Moravě 19. století, ed. Lukáš FASORA – Jiří HANUŠ – Jiří MALÍŘ, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004.
Dějiny českého a československého sociálně demokratického hnutí, ed. Marek HRUBEC – Miloš BÁRTA, Praha a Brno: Masarykova dělnická akademie, doplněk 2006.
Eva DRAŠAROVÁ, Možnosti použití typologické metody při zpracování spolkové problematiky, in: Politické strany a spolky na jižní Moravě. Mikulovská sympozia, sv. 22. XXII. Mikulovské sympozium 7.–8. října 1992, Praha 1993, s. 117–126.
Eva DRAŠAROVÁ, Soupis právních předpisů a dokumentů ke spolčovacímu právu z fondů Státního ústředního archivu v Praze od poloviny 18. století do roku 1918, in: Sborník archivních prací 41, Praha 1991, s. 297–341.
Eva DRAŠAROVÁ, Společenský život v období neoabsolutismu – spolky 50. let 19. století, in: Paginae historie 0, Praha 1992, s. 128–169.
Eva DRAŠAROVÁ, Stát, spolek a spolčování, in: Paginae historiae. Sborník Státního ústředního archivu v Praze 1, 1993, s. 152–177.
Eva DRAŠAROVÁ, Typologie spolků v Čechách v padesátých letech 19. století, in: Seminář a jeho hosté. Sborník příspěvků k šedesátinám PhDr. Rostislava Nového, Praha FF UK 1992, s. 271–281.
Václav DUSIL, Československé právo spolkové, Praha 1924.
Věnceslav HAVLÍČEK, Sokolstvo, jeho myšlenka, organisace a vývoj, 1948.
Pavla HORSKÁ, Naše prababičky feministky, Praha: Lidové noviny, 1999.
Jaromír INDRA, Spolky c. k. vojenských vysloužilců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, 2010.
Ladislav JANDÁSEK – Jan PELIKÁN, Stručné dějiny Sokolstva 1862-1912, Praha 1946.
Ladislav JANDÁSEK, Přehledné dějiny Sokolstva I. Od vzniku Sokola (1862) do založení České obce Sokolské (1889), Praha 1936.
Jiří KŘESŤAN – Alexandra BLODIGOVÁ – Jaroslav BUBENÍK ve spolupráci s Danou MARVALOVOU, Janou RATAJOVOU a Martinou KŘESŤANOVOU, Židovské spolky v českých zemích v letech 1918–1948, Praha: Sefer, 2001.
Marek LAŠŤOVKA – Barbora LAŠŤOVKOVÁ – Tomáš RATAJ – Jana RATAJOVÁ – Josef TŘIKAČ, Pražské spolky. Soupis pražských spolků na základě úředních evidencí z let 1895-1990, Praha: Skriptorium, 1998.
Karel MALÝ A KOL., Dějiny českého a československého práva do roku 1945, Praha: Linde, 1997.
Vilém MUCHA, Dějiny dělnické tělovýchovy v Československu, 1975.
Taťána PETRASOVÁ – Helena LORENZOVÁ, Opomíjení a neoblíbení v české kultuře 19. století. Úředník a podnikatel. Sborník příspěvků z 26. plzeňského sympozia k problematice 19. století Plzeň, 23. – 25. února 2006, Praha: Koniasch Latin Press, 2007.
Raisa MACHATKOVÁ – Jiří KŘESŤAN, Pořádání spolkových archivů, in: Archivní časopis 55, 2005, s. 1–25.
Karel ŠIMA, Národní slavnosti šedesátých let 19. století jako performativní akty konstruování národní elity, in: ČČH 104, 2006, s. 81–110.
Zdeněk ŠOLLE, Dělnické hnutí v českých zemích koncem minulého století (1887–1897), 1954.
Zdeněk ŠOLLE, Dělnické stávky v Čechách v druhé polovině 19. století, 1960.
Zdeněk ŠOLLE, Ke vzniku první dělnické strany v naší zemi, 1953.
Jaroslav PURŠ, Postavení dělnictva v českých zemích za hospodářské krize v letech sedmdesátých (1873 až 1879), in: Sborník historický 19, 1972, s. 93–152.
Ivo TELEC, Spolkové právo, Praha: Beck, 1998.
Jan Boris UHLÍŘ – Marek WAIC, Sokol proti totalitě 1938–1952, Praha: Fakulta tělesné výchovy a sportu, 2001.
Renata VESELÁ, Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919–1952), Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1995.

Regionální literatura
100 let požárního sboru v Kralovicích 1873–1973, Okresní muzeum Plzeň-sever v Mariánské Týnici, 1973.
140. výročí založení pěveckého souboru Václav Čistá, Obecní úřad Čistá, 2004.
Irena BUKAČOVÁ – Jiří FÁK – Karel FOUD, Severní Plzeňsko I. Historicko-turistický průvodce č. 6, Domažlice: Nakladatelství Českého lesa, 1996.
Irena BUKAČOVÁ, 800 let Kralovic. Dějiny a současnost města, Kralovice 1983.
Dráha rakovnicko-mladotická. Drobná studie národohospodářská, in: Nový obzor č. 9, roč. II, Kralovice 1907, s. 5.
František ČAPEK, Počátky školy v Kočíně, in Kronika regionu 9, 2002/2003, s. 20–23.
Jan DYK, Popis politického okresu kralovického, Praha 1886.
Jiří FÁK A KOL., Historie ochotnického divadla na severním Plzeňsku, Nadační fond Mariánské Týnice 2006.
J. HAVLÍK, Sedmdesát let školní budovy v Plasích, in: Kralovicko, kronika regionu 5, 2003/4, s. 5–6;
Pavel HOLEC, Počátky ochotnických divadel v našem kraji, in: Kralovicko, kronika regionu 1, 2002/3, s. 28–31.
Petr HUBKA, 50 let od správní reorganizace. V nových krajích jiné okresy, in: Archivní zpravodaj 1–2, 1999, s. 3–4.
Petr HUBKA, 50 let od správní reorganizace. V nových krajích jiné okresy (dokončení z minulého čísla), in: Archivní zpravodaj 3–4, 1999, s. 22.
Pavel JÁKL, Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska. I. díl. Střední Čechy, Praha: Libri, 2004.
Pavel JÁKL, Encyklopedie pivovarů Čech, Moravy a Slezska. IV. díl Západní Čechy, Praha: Libri, 2009.
Jaroslav Janata, Čistá, středisková obec a rekreační oblast, Čistá: Kulturní dům, 1986.
J. JANATA, Dráha Plzeňsko-Březenská, in: Kralovicko, kronika regionu 3, 2002/2003, s. 9–11.
Vilém JEŠKE, Osmdesát let školní budovy v Čisté, in: Kralovicko, kronika regionu 1, 2006/2007, s. 16–17.
J. KLAUS, Jubileum kožlanské školy, in: Kronika regionu 1, 2002/2003, s. 4–6.
Josef KLEMPERA, Vodní mlýny v Čechách I. Berounsko, Hořovicko, Rakovnicko, Kladensko, Slánsko, Mělnicko, Brandýsko a Mladoboleslavsko, Praha: Libri, 2002.
Josef KLEMPERA, Vodní mlýny v Čechách IV. Plzeňsko, Rokycansko, Kralovicko, Manětínsko, Přešticko, Klatovsko, Domažlicko a Pošumaví, Praha: Libri, 2001.
Václav KOČKA, Dějiny politického okresu kralovického. I. díl – soudní okres kralovický, Kralovice 1930.
Dana KOPALOVÁ, Zpěvácký spolek Střela v Plasích, in: Sborník k životnímu jubileu Jany Englové. Spolkový život v Čechách v 19. a na počátku 20. století, Ústí nad Labem 2005, s. 73–105.
Jana KOPEČKOVÁ, Obchodní a živnostenská komora v Plzni, in: Západočeský historický sborník 1, Plzeň 1995, s. 119–135.
Kralovice posádkové město 1929–1993, Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, 2009.
Miriam MORAVCOVÁ A KOL., Podíl dělnictva na utváření národopisného obrazu kraje, in:Západočeská vlastivěda. Národopis, Plzeň 1990, s. 217–262.
J. NOVOTNÝ, Slovanská lípa 1848–1849. K dějinám prvního českého politického spolku, in: Acta Musei Pragensia 75, 76, 1975, 1976.
Nový obzor – časopis národohospodářský a politický pro okres kralovický a manětínský (vydáván od roku 1905); Kralovický obzor (od roku 1910)
Jan PELANT, Plzeň sídlem krajského úřadu 1751–1868, in: Západočeský historický sborník 1, Plzeň 1995, s. 15–42.
V. PETRLÍK, 140 let od otevření samostatné budovy chříčské školy, Kralovicko, Manětínsko, Plasko, kronika regionu 3, 2003/2004, s. 5.
A. PICHNER, Dolování železné rudy v Břežanech, in: Kralovicko, kronika regionu 2, 2002/2003, s. 11;
Karel ROM, O největším rybníku v našem kraji, in: Kralovicko, Manětínsko, Plasko, kronika regionu 5, 2002/2003, s. 8–9.
Karel ROM, Plasy v létech 1850–1945, in: Kralovicko, Manětínsko, Plasko, kronika regionu 6, 2002/2003, s. 16.
Jaroslav SKLENÁŘ, Obchod – průmysl, řemesla a živnosti na Kralovicku a Manětínsku, Čistá 2003.
Jaroslav SKLENÁŘ, Pivovarnictví a pivovary na Kralovicku a Manětínsku, Čistá 1996.
Jaroslav SKLENÁŘ, Voda – mlýny a mlynáři na Kralovicku a Manětínsku, Čistá 1997.
Jiří SVOBODA – Bohdan ZILYNSKIJ, Spolkový život v Kozojedech a 19. a 20. století, Praha: Skriptorium, 1999.
Alexandra ŠPIRITOVÁ, Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách, in: Paginae historiae 3, 1995, s. 9–21.
Ladislava VÁŇOVÁ, Konventní divadlo v Plasech (Repertoár plaského divadla 1874–1894), in: 850 let plaského kláštera, sborník příspěvků semináře Vývoj a význam plaského kláštera pro české dějiny, Mariánská Týnice 1995, s. 154–155.
Vypsáno z kronik, in: Osm a půl století v plaské kotlině III. (Kroniky, paměti, letopisy), Plasy 1995, s. 126.
Z historie tělovýchovy a sportu. Atleti v klubu Ctibor, in: Plasy. Osm a půl století v plaské kotlině I (Příroda, stavby, lidé), Plasy 1995, s. 102.
Z historie tělovýchovy a sportu. Klub pro sportovní mládí, in: Plasy. Osm a půl století v plaské kotlině I (Příroda, stavby, lidé), Plasy 1995, s. 100–101.
Z historie tělovýchovy a sportu. Nastupuje dělnická tělocvičná jednota, in: Plasy. Osm a půl století v plaské kotlině I (Příroda, stavby, lidé), Plasy 1995, s. 99–100.
Z historie tělovýchovy a sportu. Počátky v Sokole, in: Plasy. Osm a půl století v plaské kotlině I (Příroda, stavby, lidé), Plasy 1995, s. 97–98.
František J. ZETEK, Popis politického okresu Karlovického, Kralovice 1932.
Vladimír ZUZKA – Iva DAVIDOVÁ – Jan URBAN – Vít ROUŠAL ml., 100 let místní dráhy Rakovník – Mladotice 1899–1999, Spolek přátel místních drah 1999.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK