Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Turecké výpožičky v slovenčine
Název práce v jazyce práce (slovenština): Turecké výpožičky v slovenčine
Název práce v češtině: Turecké výpůjčky v turečtině
Název v anglickém jazyce: Turkish Loanwords in Slovak
Klíčová slova: výpůjčky slovenština turečtina jazykový kontakt
Klíčová slova anglicky: loanwords slovak turkish language contact
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Ústav srovnávací jazykovědy (21-USJ)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Bičovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2011
Datum zadání: 21.06.2011
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.12.2012
Datum a čas obhajoby: 07.02.2013 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:18.12.2012
Datum proběhlé obhajoby: 07.02.2013
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Petr Kučera, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomantka vypracuje strukturovanou analýzu tureckých výpůjček veslovenštině (spisovné, nářečích, historické) jako příklad vícevrstevnéproblematiky jazykového kontaktu dvou etnik bez bilingvismu v populaci.Součástí analýzy budou případné adaptační strategie v oblasti fonologie amorfologie. Práce se bude opírat o obecnější metodologický aparát srovnávacía kontaktové lingvistiky. Výsledná práce bude obsahovat též jako přílohuslovník výpůjček z turečtiny do slovenštiny. Jazykem práce bude slovenština.
Seznam odborné literatury
Historický slovník slovenského jazyka / [kolektív pracovníkov pod vedenímMilana Majtána]. Bratislava: Veda, 1991 - 2010
Slovník slovenských nárečí. [Ferdinand Buffa ... et al. ; redakcia AdrianaFerenčíková, Ivor Ripka]Bratislava : Veda, 1994 -
Hickey, Raymond, Handbook of Contact Linguistics. London: Blackwell, 2010.
Majtán, M. Pomenovanie reálií z tureckého (moslimského) a židovskéhoprostredia v strašej slovenčine In: Studia Academica Slovaca : prednášky ...letnej školy slovenského jazyka a kultúry Bratislava : STIMUL - Centruminformatiky a vzdelávania FF UK , Univerzita Komenského Bratislava, 1987
Majtánová, M. Prídavné meno turecký v staršej slovenskej botanickejterminológii. In: Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka,Bratislava: Slovac Academic Press, 1933.
Odran, M. Tjurkskije leksičeskije elementy v slovackom jazyke : avtoreferat,Baku: Azerbajdžanskij gosudarstvennyj universitet imeni S.M. Kirova, 1969.
Ondruš, P. Slovenská lexikológia: Náuka o slovnej zásobe. Bratislava :Slovenské ped. nakl., 1972
Předběžná náplň práce
Diplomantka vypracuje štrukturovanú analýzu tureckých výpožičiek ve slovenčine (spisovnej, nárečiach, historickej) ako príklad viacevrstevnej problematiky jazykového kontaktu dvoch etník bez bilingvismu v populácii.Súčasťou analýzy budú aj prípadné adaptačné strategie v oblasti fonológie a morfológie. Práca sa bude opierať o obecnejší metodologický aparát srovnávacej a kontaktovej lingvistiky. Výsledná práce bude obsahovať takisto ako prílohu slovník výpožičiek z turečtiny do slovenčiny. Jazykom práce bude slovenčina.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diplomant will present a structured analysis of Turkish loanwords in Slovak (including standard, dialectal and historic) as an example of the multi-layered problem of language contact concerning two ethnics without a bilingvialism in the population. As part of the analysis she will describe adapatation strategies in the area of phonology and morphology. The work will be based on more general methodological background of comparative and contact linguistics. It will also include as appendix a list of loanwords from Turkish in Slovak. The work will be written in Slovak.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK